Homoseksuaaliseen aikainen siemensyöksy ebony sex

Turvaseksikäyttäytyminen edellyttää kondomin käyttöä sekä anaaliyhdynnässä että suuseksissä. Turvallista seksiä ovat myös kosketteleminen, itsetyydytys, katseleminen ja suuteleminen. Väestöliitto , Hiv-säätiö Sukupuolitautien korkeaa prevalenssia erityisesti miesten kanssa seksiä harrastavien miesten keskuudessa CDC , Mayer on selitetty osin turvaseksiväsymyksellä safe sex fatigue Rowniak Aikaisempien tutkimusten mukaan osapuolten hiv-status otetaan suhteellisen harvoin keskusteluun miestenvälisissä satunnaisissa seksikontakteissa: Miehistä 52 prosenttia ei myöskään paljastanut omaa hiv-statustaan seksikumppanilleen.

Benotsch ym Myöhemmässä Benotschinin ym. Tästä huolimatta seksuaalisesti aktiiviset miehet olivat olleet keskimäärin 2,0 suojaamattomassa anaaliyhdynnässä Benotsch ym. Rosenberg ym Tutkimukset osoittavatkin, että suojaamattomat anaaliyhdynnät ovat lisääntyneet miestenvälisessä seksissä länsimaissa altistaen miehet näin sukupuolitaudeille Gastaldo ym. Turvaseksikäyttäytyminen edellyttää kondomin käyttöä suuseksissä, jotta esiliukastetta tai siemennestettä ei pääse kumppanin suun limakalvoille.

Kuitenkin tutkimukset osoittavat, että kondomia käytetään harvoin suuseksissä edes satunnaisissa seksikontakteissa. Suomalaisen tutkimuksen Huotari ja Lehtonen mukaan suomalaiset miehet käyttävät harvoin kondomia satunnaisten seksikumppaneiden kanssa suuseksissä. Tutkimukseen osallistuneista vajaa kolmasosa käytti aina tai lähes aina kondomia suuseksissä satunnaisen kumppanin kanssa. Myös kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu kondomin vähäinen käyttö suuseksissä Stone ym.

Minkälaista on miesten seksuaalikäyttäytyminen satunnaisten seksikumppanien kanssa? Minkälaista on miesten turvaseksikäyttäytyminen satunnaisten seksikumppanien kanssa?

Tietoa voidaan hyödyntää terveydenhuollossa tämän väestöryhmän seksuaaliterveyden edistämisessä. Nimenomaan miesten kanssa seksiä harrastaville miehille kohdennettiin lyhyt Internetkysely, joka toteutettiin anonyymisti. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista, kyselyyn vastattiin ilman vastaajan tietokonetietoja, ja vastaajat informoitiin tutkimuksen käytännön toteutuksesta ja tulosten julkistamisesta.

Vastaajat joutuivat kyselyssä edetäkseen vahvistamaan, että he olivat lukeneet ja ymmärtäneet tutkimuksen tarkoituksen. Parahoo , Berg Tutkimusaineisto kerättiin kesä elokuussa yhteensä 25 eri kielellä Internetiä hyödyntäen, koska Internet-verkkosivut ovat osoittautuneet kustannustehokkaiksi ja päteviksi välineiksi rekrytoida tämän ryhmän jäseniä tutkimuksiin EMIS Tiedotus tutkimuksesta tapahtui sekä Internetin että suomen-, ruotsin- ja englanninkielisten painotuotteiden avulla laajasti koko maassa.

Tutkimuksesta tiedotettiin julistein ja käyntikortin kokoisin esittein, joita jaettiin SETA: Tiedotteista kävi ilmi, miten tutkimukseen voi osallistua Internetissä. Lisäksi siinä ilmoitettiin Internet-linkki, jonka kautta pääsi vastaamaan kyselyyn. Monilla nettisivuilla, joissa tutkimuksesta tiedotettiin, vierailee myös miehiä, joilla on seksiä miesten kanssa, mutta ei homo- tai bi-identiteetillistä itsemäärittelyä.

Kyselyä ei siis kohdistettu määrällisesti valitulle kohdejoukolle, vaan kysely oli avoin kaikille miesten kanssa seksiä harrastaville miehille Suomessa. Tutkimukseen osallistui Suomessa yhteensä vastaajaa. Tähän tutkimukseen vastanneet olivat eri puolelta Suomea. On kuitenkin huomattava, että suurin osa vastanneista asui keskisuuressa tai suuressa kaupungissa ja lähes puolet Uudellamaalla.

Tutkimukseen osallistumisen kannalta oli helpottavaa, että kysely toteutettiin Internet-kyselynä ja vastaaminen oli mahdollista itselle parhaiten sopivana ajankohtana.

Osalle vaatimus tietokoneesta saattoi olla myös tutkimukseen osallistumista rajoittava tekijä. Suomessa vastanneista 97,9 prosenttia oli miehiä, 0,4 prosenttia miehestä naiseksi ja 1,7 prosenttia naisesta mieheksi transsukupuolisia.

Nuorin osallistuja oli 14 -vuotias ja vanhin 86 -vuotias. MITTARIT Käytetty mittari kehitettiin 38 maan yhteistyönä aikaisempia mittareita ja tutkimuskirjallisuutta hyödyntäen, mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta Parahoo Mittari rakentuu osin European Centre for Disease Prevention and Control -organisaation nimeämille indikaattoreille, joista osa on populaatiospesifejä; tässä tutkimuksessa miestenvälisen seksin indikaattoreita.

Lisäksi mittarissa on kysymyksiä, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi preventiivisessä työssä ja interventioiden kehittämisessä. Mittari esitestattiin kolmessa vaiheessa. EMIS , Berg ym. Lopullinen mittari muodostui kaikkiaan kysymyksestä, joita kaikkia ei kysytty kaikilta, koska osa kysymyksistä oli jatkokysymyksiä edelliseen kysymyksen vastaukseen. Suurin osan kysymyksistä oli Likert -asteikollisia, määrää mittaavia tai dikotomisia kysymyksiä Berg Mittarin käännökset eri kielille tehtiin kaksoiskäännöksinä.

Käytetyn mittarin heikkoutena on tässä raportoitavan aineiston osalta 29 kysymystä se, että siinä ei kysytty kondomin käyttöä suuseksissä, jonka kuitenkin katsotaan liittyvän turvaseksikäyttäytymiseen. Yksityiskohtainen kuvaus mittarin kehittämisestä ja käytöstä on saatavilla Weatherburnin kollegoineen kirjoittamassa artikkelissa. Kyselyyn vastaaminen vei keskimäärin 20 minuuttia. Tämän artikkelin aineistona ovat mittarin osiot, jotka kohdentuivat seksiin satunnaisten mieskumppanien kanssa sekä turvaseksikäyttäy- Tässä aineistossa ovat vain Suomessa vastanneiden vastaukset.

Taustamuuttujina kysyttiin vastaajan sukupuolta, ikää, asuinpaikkaa koko , asuinalue maakunta , Suomessa asumisaikaa, korkeinta tutkintoa ja työssäoloa. Seksiä satunnaisten mieskumppaneiden kanssa kysyttiin yhteensä 17 kysymyksellä. Viimeisimmän satunnaisen mieskumppanin kohtaamispaikkaa kysyttiin yhdellä kysymyksellä eri kohtaamispaikkoja; Taulukko 1. Mahdollisia aikaisempia seksikontakteja kyseisen satunnaisen mieskumppanin kanssa kysyttiin yhdellä kysymyksellä ei, kyllä kerran, kyllä useammin kuin kerran; Taulukko 1.

Yleensä seksin harrastamista satunnaisen kumppanin kanssa kysyttiin kahdella kysymyksellä: Satunnaisen mieskumppanin kanssa harrastettua viimeisintä seksin toteutusmuotoa kysyttiin yhdeksällä kysymyksellä Taulukko 4. Viimeisimmän satunnaisen seksikumppanin tapaamispaikka, aikaisemmat seksikokemukset hänen kanssaan, anaaliyhdynnässä oleminen viimeisimmällä tapaamiskerralla sekä omasta hiv-statuksesta kertominen.

Viimeisimmän satunnaisen seksikumppanin tapaamismuoto, tiedot tai ajatukset kyseisen kumppanin hiv-statuksesta suhteessa taustamuuttujiin. Seksin toteutusmuodot satunnaisen miespartnerin kanssa. Seksin toteutusmuoto Milloin viimeksi masturboitte toisianne?

Satunnaisten seksikumppanien kanssa harrastetun anaaliyhdynnän suhde taustamuuttujiin. Syyt miksi vastaaja tiesi tai ajatteli tietävänsä viimeisimmän satunnaisen seksikumppaninsa hiv-statuksen. Seksin turvallisuus viimeisimmän satunnaisen miespuolisen seksikumppanin kanssa. Lisäksi kysyttiin satunnaisen mieskumppanin kanssa harrastettua anaaliyhdyntää viimeisen vuoden aikana kyllä, ei Taulukko 5 ja satunnaisten mieskumppaneiden määrää anaaliyhdynnöissä viimeisen vuoden aikana kahdella kysymyksellä sekä lukumäärinä 0 yli 50 että suhteellisina määrinä ei kenenkään kanssa kaikkien kanssa.

Turvaseksikäyttäytymistä satunnaisten mieskumppaneiden kanssa kysyttiin yhteensä 12 kysymyksellä. Tutkimuksessa kysyttiin omasta hivstatuksesta kertomista viimeisimmässä satunnaisessa seksikontaktissa ennen seksiä tai sen aikana Taulukko 1. Kysymyksissä tiedusteltiin myös viimeisimmän satunnaisen kumppanin hiv-statuksen tietämistä tai ajatusta siitä sekä sitä, miksi piti häntä joko hiv-negatiivisena tai positiivisena Taulukot 2 ja 6.

Lisäksi kysyttiin kondomien käyttöä anaaliyhdynnässä satunnaisten mieskumppaneiden kanssa viimeisimmän vuoden aikana ei koskaan, harvoin, joskus, useimmiten, aina ja satunnaisten mieskumppaneiden määrä suojaamattomassa anaaliyhdynnässä viimeisen vuoden aikana vaihto ehdot 0 yli Vielä kysyttiin suojaamattomassa anaaliyhdynnässä olemista satunnaisen, vastaajan hiv-positiiviseksi tietämän henkilön kanssa, suojaamattomassa anaaliyhdynnässä olemista satunnaisen, vastaajan hiv-negatiiviseksi tietämän henkilön kanssa sekä suojaamattomassa anaaliyhdynnässä olemista satunnaisen kumppanin kanssa, jonka hiv-statusta vastaaja ei pohtinut tai tiennyt Taulukko 5.

Viimeisimmän satunnaisen mieskumppanin kanssa harrastettua seksiä ja sen turvallisuutta mitattiin kuudella kysymyksellä Taulukko 7. Aineistoa analysoitiin ristiintaulukoimalla vastauksia taustamuuttujittain.

Viimeisimmän satunnaisen seksikumppanin tapaamispaikoista muodostettiin taustamuuttujatarkastelua varten kaksi luokkaa: Sarake- ja rivimuuttujien välistä riippuvuutta testattiin χ2 -riippumattomuustestillä, jonka nollahypoteesi on, ettei muuttujien välillä ole riippuvuutta. Merkitsevyystasona käytetään viiden prosentin riskirajaa. Vastaajan ikä, asuinpaikan koko ja työsuhdetilanne olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä satunnaisen kumppanin tapaamistapaan joko kasvotusten tai Internetin välityksellä.

Prosenttiosuuksina tarkasteltuna erityisesti alle 25 -vuotiaat ja pienellä paikkakunnalla asuvat miehet käyttävät Internetiä miespuolisen seksikumppanin etsimiseen. Yhden tai useamman kerran seksiä kyseisen satunnaisen kumppanin kanssa oli harrastanut vastanneista 37,1 prosenttia. Tämä merkitsee sitä, että suurin osa satunnaisista kumppaneista oli ollut täysin uusia ja vieraita vastaajille.

Yleisimmät seksin toteutusmuodot satunnaisen mieskumppanin kanssa olivat suuseksi, keskinäinen masturbaatio ja anaaliyhdyntä. Vaikka suuseksi ja keskinäinen masturbaatio ovatkin tässä aineistossa yleisimmät seksin toteutusmuodot, silti anaaliyhdyntä on myös hyvin yleistä satunnaisissa seksikontakteissa. Vastaajan asuinpaikan koko ja asuinalue oli tähän tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä.

Prosenttiosuuksina tarkasteltuna erityisesti suurella paikkakunnalla ja Uudellamaalla asuvat miehet ovat olleet anaaliyhdynnässä satunnaisen mieskumppanin kanssa viimeisen vuoden aikana. Vastanneiden ikä, asuinpaikan koko Vastaajista suurin osa ei ollut saanut siemennestettä omaan suuhunsa viimeisimmän satunnaisen kumppanin kanssa tai saanut siemensyöksyä vastaanottavan puolen suuhun.

Vastaajista suurin osa oli käyttänyt kondomia viimeisimmässä anaaliyhdynnässä satunnaisen kumppanin kanssa Taulukko 7. Ei koskaan tai harvoin kondomia käytti 15,8 prosenttia. Vastaajan ikä ja asuinalue olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä suojaamattomassa anaaliyhdynnässä olemiseen satunnaisen hiv-positiiviseksi tiedetyn miehen kanssa. Prosenttiosuuksina tarkasteltuna erityisesti Uudellamaalla asuvat ja yli 40 -vuotiaat olivat olleet suojaamattomassa anaaliyhdynnässä hiv-positiiviseksi tietämänsä miehen kanssa.

Vastaajan suorittaman korkeimman tutkinnon taso oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä suojaamattomaan anaaliyhdynnässä olemiseen satunnaisen hiv-negatiiviseksi tiedetyn miehen kanssa. Prosenttiosuuksina tarkasteltuna erityisesti muun kuin opisto- tai korkeamman tutkinnon suorittaneet olivat olleet suojaamattomassa anaaliyhdynnässä hiv-negatiiviseksi tiedetyn miehen kanssa. Vastaajan ikä ja asuinpaikan koko olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä suojamaattomassa anaaliyhdynnässä olemiseen satunnaisen mieskumppanin kanssa, jonka hiv-statusta ei tiedetty tai pohdittu.

Prosenttiosuuksina tarkasteltuna erityisesti alle 40 -vuotiaat ja suurella paikkakunnalla asuvat miehet ovat olleet suojaamattomassa anaaliyhdynnässä satunnaisen mieskumppanin kanssa pohtimatta hänen hiv-statustaan.

POHDINTA Tämän tutkimuksen tulosten mukaan lähes puolet vastaajista oli löytänyt viimeisimmän satunnaisen miespuolisen seksikumppanin Internetistä, Internetin ollessa yleisin tapaamisfoorumi.

Aikaisemman suomalaisen tutkimuksen Lehtonen mukaan baarit ja ravintolat ovat olleet suosituimpia seksiseuran etsimispaikkoja alle 40 -vuotiaiden keskuudessa. Kuitenkin kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että miesten kanssa seksiä harrastavien miesten Internetin käyttö seksikumppaneiden etsimiseen on lisääntynyt Blackwell Tämän tutkimuksen tulokset vastaavat siis kansainvälistä trendiä.

Seksikumppanien haku Internetistä voi kuitenkin lisätä riskiseksikäyttäytymistä Blackwell , Bauermeister ym. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan erityisesti nuoret ja pienellä paikkakunnalla asuvat miehet käyttävät Internetiä satunnaisen seksikumppanin etsimisessä. Satunnaisen seksikumppanin etsiminen Internetistä voi kuitenkin merkitä suurentunutta riskiä joutua väkivallan kohteeksi Bauermeister ym. Väkivallan riski on tärkeää muistaa, koska tämän tutkimuksen tulosten mukaan yli suurin osa satunnaisista seksikumppaneista on ollut aiemmin tuntemattomia seksikumppaneita.

Aikaisempien tutkimusten mukaan prosentilla miehistä on satunnaisia seksikumppaneita. Yleisimmät seksin toteutusmuodot olivat tämän tutkimuksen mukaan suuseksi, keskinäinen masturbaatio ja anaaliyhdyntä. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan lähes kolme neljäsosaa vastanneista ei kertonut mitään Tämä merkitsee sitä, että omasta hiv-statuksesta keskustellaan hyvin harvoin miestenvälisissä satunnaisissa seksikontakteissa. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että tämän tutkimuksen tulosten perusteella yli puolet satunnaisista miespuolisista seksikumppaneista oli kertonut joko suoraan tai epäsuoraan omasta hiv-statuksestaan tähän tutkimukseen osallistuneelle miehelle.

Satunnaiselle seksikumppanille oman hiv-positiivisuuden kertominen saattaa olla vaikeaa, koska suhtautuminen hiv-positiivisiin saattaa olla hyvinkin torjuvaa. Seksistä hiv-positiivisen kanssa voidaan kieltäytyä, vaikka seksiä voitaisiin harjoittaa myös turvallisesti Huotari ja Lehtonen Tämän tutkimuksen tulosten perusteella suomalaisten miesten kanssa seksiä harrastavien miesten kondomin käyttö satunnaisissa seksikontakteissa on melko yleistä, koska suurin osa tutkimukseen osallistuneista käytti kondomia satunnaisissa seksisuhteissa.

Kuitenkin reilu kymmenesosa ilmoitti, että ei käytä koskaan tai käyttää hyvin harvoin kondomia anaaliyhdynnöissä satunnaisen kumppanin kanssa. Tulosten tulkinnassa on kuitenkin huomioita se, että tähän osaalueeseen vastasi kaikista tutkimukseen osallistuneista vain noin puolet. Aikaisemmassa suomalaisessa tutkimuksessa Lehtonen todettiin, että erityisesti alle 20 -vuotiaat eivät käytä kondomia niin usein kuin muut. Heistä vain noin 40 prosenttia käytti kondomia aina satunnaisen kumppanin kanssa.

Tämän suomalaisen tutkimuksen Lehtonen mukaan vuotiaat käyttivät muihin verrattuna selkeästi useammin kondomia aina anaaliyhdynnässä satunnaisen kumppanin kanssa. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan suurin osa vastanneista ei ollut harrastanut suojaamatonta anaaliyhdyntää satunnaisen hiv-positiiviseksi tietämänsä henkilön kanssa. Kuitenkin osa oli harrastanut suojaamatonta anaaliyhdyntää myös hiv-positiiviseksi tietämänsä miehen kanssa. Suojaamaton anaaliyhdyntä on tämän tutkimuksen tulosten mukaan kohtuullisen tavallista tilanteessa, jossa kumppanin tiedetään olevan hivnegatiivinen.

Tähän tutkimukseen osallistuneista kaksi kolmasosaa oli ollut suojaamattomassa anaaliyhdynnässä satunnaisen kumppanin kanssa, jonka hiv-statusta he eivät tienneet tai pohtineet. Tulosten tulkinnassa on kuitenkin huomioitava se, että tässä osa-alueessa vastanneiden kokonaismäärät olivat vain noin neljäsosa tutkimuksen kokonaisosallistujamäärästä vaihdellen vastaajaan.

Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että yli puolet seksuaalisesti aktiivisista miehistä on raportoinut olleensa anaaliyhdynnässä miehen kanssa, jonka hiv-statusta he eivät tienneet Benotsch ym. Erityisesti nuoret alle 25 -vuotiaat ja pienellä paikkakunnalla asuvat miehet käyttävät Internetiä kontaktien luomisessa. Tulosten mukaan suurin osa vastanneista ei tuntenut entuudestaan viimeisintä satunnaista seksikumppaniaan. Seksuaaliterveyden edistämisessä on otettava huomioon tämä kontaktinmuodostustapa sekä informoitava mahdollisista riskeistä Internet-kontakteissa, kuten riskiseksikäyttäytyminen ja väkivallan kohteeksi joutuminen.

Satunnaiset seksisuhteet ovat tavallisia suomalaisten miesten miestenvälisessä seksissä. Seksuaaliterveyden edistämisessä on muistettava, suuri satunnaisten seksikumppanien määrä on tunnistettu erääksi hiv-infektioriskiksi.

Satunnaisiin seksikumppaneihin kannattaa kiinnittää huomioita miesten seksuaaliterveyden edistämisessä ja ottaa se puheeksi, jos mahdollista.

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella oman tai kumppanin hiv-statuksen esille ottaminen on vähäistä satunnaisissa seksikontakteissa. Seksuaaliterveyden edistämisessä kannattaa rohkaista siihen liittyvään avoimeen keskusteluun. Ellei hiv-statuksesta tai muista mahdollisista seksin välityksellä tarttuvista taudeista voi keskustella avoimesti, on keskityttävä mahdollisimman turvalliseen seksiin satunnaisissa kontakteissa. Suuseksi, keskinäinen masturbaatio ja anaaliyhdyntä ovat tämän tutkimuksen mukaan tavallisimpia seksin toteutusmuotoja miestenvälisissä satunnaisissa seksikontakteissa.

Seksuaaliterveyden edistämisessä on muistettava erityisesti kondomin käyttö sekä suuseksissä että anaaliyhdynnöissä, koska turvallisessa seksissä pyritään välttämään joko esiliukasteen, siemennesteen tai veren joutumista limakalvoille tai rikkinäiselle iholle.

Tähän tutkimukseen vastanneista suurin osa käytti kondomia viimeisimmässä anaaliyhdynnässä satunnaisen kumppanin kanssa. Pieni osa tähän tutkimukseen osallistuneista oli harrastanut suojaamatonta anaaliyhdyntää myös hiv-positiiviseksi tietämänsä henkilön kanssa. Vaikka kondomin käyttö anaaliyhdynnöissä satunnaisen mieskumppanin kanssa onkin tämän tutkimuksen perusteella yleistä, kannattaa siihen edelleen kiinnittää huomiota seksuaaliterveyden edistämisessä, koska edelleen on miehiä, jotka käyttävä kondomia harvoin tai ei koskaan satunnaisissa kontakteissaan.

Sexual behavior with non-steady partners: The purpose of this study was to describe men s sexual behavior with non-steady male sex partners.

Over half of the respondents had had sex with a non-steady male partner during last year. The most common ways of having sex were oral sex, mutual masturbation and anal intercourse. The possibility of nonsteady male partners should be considered when aiming to promote men s sexual health and guide men to conduct as safe sex as possible. It is of importance to pay attention on discussing partners HIV-status and the use of condom. Perceived risks and protective strategies employed by young men who have sex with men YMSM when seeking online sexual partners.

J Health Commun Substance use, medications for sexual facilitation, and sexual risk behavior among traveling men who have sex with men. Sex Transm Dis Internet use, recreational travel, and HIV risk behaviors in men who have sex with men. J Community Health Predictors of never testing for HIV among a national online sample of men who have sex with men in Norway.

Scand J Public Health Structural and environmental factors are associated with internalized homonegativity in men who have sex with men: Soc Sci Med The relationship among population size, requests for bareback sex, and HIV serostatus in men who have sex with men using the Internet to meet sexual partners. J Hum Behav Soc Environ Open Infect Dis J STD trends in the United States: Unprotected sex among men who have sex with men in Canada: Crit Public Health Primary care health issues among men who have sex with men.

J Am Acad Nurse Pract Esitietoja homo- ja biseksuaalisten ihmisten elämäntavasta ja syrjinnästä. Teoksessa Sievers K, Stålström O. Hiv-riskiin vaikuttavista tekijöistä eräissä suomalaisissa ertiysryhmissä. Seksuaaliasenteet, sukupuoli-identiteetti ja seksuaalinen käyttäytyminen.

Huotari K, Lehtonen J. Hiv-tartuntariskit miesten välisessä seksissä. Sos Laaketiet Aikak Miestenvälinen seksi ja hiv Suomessa. Levels and predictors of sexual HIV risk in social networks of men who have sex with men in the Midwest.

Correlates of unprotected anal sex at last sexual episode: Lehto JE, Kovero C. Homoseksuaalisuus tieteen näkökulmasta ja miesten kertomana. Eihän heterotkaan kerro Seksuaalisuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä.

Työministeriö, Helsinki, Lehtonen J. Ei-heteroseksuaaliset nuoret miehet ja neuvottelut turvallisista suhteista. Hyvinvointi, terveys, tytöt ja pojat. The diverse intimate relationships of non-heterosexual Finnish men. Nordic Journal for Masculinity Studies Sexually transmitted diseases in men who have sex with men. Clin Infect Dis Nursing Research, Principles, Process and Issues. Latino gay and bisexual men s relationships with non-gay-identified men who have sex with men.

Number of casual male sexual partners and associated factors among men who have sex with men: BMC Public Health ,11, Safe sex fatigue, treatment optimism, and serosorting: Oral sex and condom use among young people in the United Kingdom.

Perspect Sex Reprod Health Hiv- ja aids-tilastoraportit www. Miten lääkäri voi tukea potilaan seksuaalisuutta? Antakaa tutkimukseen osallistujien täyttää tämä lähtövaiheen kysely tutkimukseen ilmoittauduttaessa. Varmistakaa, että annatte oikean kyselylomakkeen. Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua. Terveysalan ammattilaisille Hiv voi tarttua: Opetella hivin perusteita Aika: Harjoitus kestää noin 30min Tarvittavat välineet: Moniste alla olevasta taulukosta jokaiselle nuorelle Vaativuustaso:.

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa. On myös tosiasia, että lähes kaikki kristilliset kirkot ovat vastustaneet syntyvyyden säännöstelyä pitkälle luvulle saakka.

Tämäkin on tuotu esille monta kertaa, mutta senkin liberaalit ovat huitaisseet muitta mutkitta syrjään heidän "oikeuksiaan" häiritsemästä. Laitan tähän loppuun kuitenkin vielä muutaman jo edellä lainaamani ehkäisyä vastustaneen alkukirkon kirkkoisän ajatuksia.

Lisäksi panen loppuun linkin keskusteluun, joka osoittaa, että myös ortodoksinen kirkko vastusti ehkäisyä luvulle saakka. Clement of Alexandria "Because of its divine institution for the propagation of man, the seed is not to be vainly ejaculated, nor is it to be damaged, nor is it to be wasted" The Instructor of Children 2: Hippolytus "[Christian women with male concubines], on account of their prominent ancestry and great property, the so-called faithful want no children from slaves or lowborn commoners, [so] they use drugs of sterility or bind themselves tightly in order to expel a fetus which has already been engendered" Refutation of All Heresies 9: Lactantius "[Some] complain of the scantiness of their means, and allege that they have not enough for bringing up more children, as though, in truth, their means were in [their] power.

Wherefore, if any one on any account of poverty shall be unable to bring up children, it is better to abstain from relations with his wife" Divine Institutes 6: Council of Nicaea I "[I]f anyone in sound health has castrated himself, it behooves that such a one, if enrolled among the clergy, should cease [from his ministry], and that from henceforth no such person should be promoted.

But, as it is evident that this is said of those who willfully do the thing and presume to castrate themselves, so if any have been made eunuchs by barbarians, or by their masters, and should otherwise be found worthy, such men this canon admits to the clergy" Canon 1 [A. Epiphanius of Salamis "They [certain Egyptian heretics] exercise genital acts, yet prevent the conceiving of children. Not in order to produce offspring, but to satisfy lust, are they eager for corruption" Medicine Chest Against Heresies Augustine "This proves that you [Manicheans] approve of having a wife, not for the procreation of children, but for the gratification of passion.

In marriage, as the marriage law declares, the man and woman come together for the procreation of children. Therefore, whoever makes the procreation of children a greater sin than copulation, forbids marriage and makes the woman not a wife but a mistress, who for some gifts presented to her is joined to the man to gratify his passion" The Morals of the Manichees They take wives according to the laws of matrimony by tablets announcing that the marriage is contracted to procreate children; and then, fearing because of your law [against childbearing].

They are unwilling to have children, on whose account alone marriages are made. How is it, then, that you are not those prohibiting marriage, as the apostle predicted of you so long ago [1 Tim. When this is taken away, husbands are shameful lovers, wives are harlots, bridal chambers are brothels, fathers-in-law are pimps" Against Faustus But that which goes beyond this necessity no longer follows reason but lust.

And yet it pertains to the character of marriage. For, whereas that natural use, when it pass beyond the compact of marriage, that is, beyond the necessity of begetting [children], is pardonable in the case of a wife, damnable in the case of a harlot; that which is against nature is execrable when done in the case of a harlot, but more execrable in the case of a wife.

Of so great power is the ordinance of the Creator, and the order of creation, that. Those who do this, although they are called husband and wife, are not; nor do they retain any reality of marriage, but with a respectable name cover a shame. Sometimes this lustful cruelty, or cruel lust, comes to this, that they even procure poisons of sterility. Assuredly if both husband and wife are like this, they are not married, and if they were like this from the beginning they come together not joined in matrimony but in seduction.

If both are not like this, I dare to say that either the wife is in a fashion the harlot of her husband or he is an adulterer with his own wife" Marriage and Concupiscence 1: John Chrysostom "Why do you sow where the field is eager to destroy the fruit, where there are medicines of sterility [oral contraceptives], where there is murder before birth? You do not even let a harlot remain only a harlot, but you make her a murderess as well.

Indeed, it is something worse than murder, and I do not know what to call it; for she does not kill what is formed but prevents its formation. Do you condemn the gift of God and fight with his [natural] laws? In this indifference of the married men there is greater evil filth; for then poisons are prepared, not against the womb of a prostitute, but against your injured wife.

Against her are these innumerable tricks" Homilies on Romans 24 [A. Many at least with this view have even paid money to be childless, and have mutilated nature, not only killing the newborn, but even acting to prevent their beginning to live" Homilies on Matthew For to cut off our members has been from the beginning a work of demonical agency, and satanic device, that they may bring up a bad report upon the works of God, that they may mar this living creature, that imputing all not to the choice, but to the nature of our members, the more part of them may sin in security as being irresponsible, and doubly harm this living creature, both by mutilating the members and by impeding the forwardness of the free choice in behalf of good deeds" ibid.

On this account he curses them, and his meaning is as follows: If they will, let them not only be circumcised but mutilated. Jerome "But I wonder why he [the heretic Jovinianus] set Judah and Tamar before us for an example, unless perchance even harlots give him pleasure; or Onan, who was slain because he grudged his brother seed.

Does he imagine that we approve of any sexual intercourse except for the procreation of children? Others, indeed, will drink sterility and murder a man not yet born, [and some commit abortion]" Letters Caesarius of Arles "Who is he who cannot warn that no woman may take a potion so that she is unable to conceive or condemns in herself the nature which God willed to be fecund?

As often as she could have conceived or given birth, of that many homicides she will be held guilty, and, unless she undergoes suitable penance, she will be damned by eternal death in hell. If a woman does not wish to have children, let her enter into a religious agreement with her husband; for chastity is the sole sterility of a Christian woman" Sermons 1: Christians have always condemned contraceptive sex. Both forms mentioned in the Bible, coitus interruptus and sterilization, are condemned without exception Gen.

The early Fathers recognized that the purpose of sexual intercourse in natural law is procreation; contraceptive sex, which deliberately blocks that purpose, is a violation of natural law.

Every church in Christendom condemned contraception until , when, at its decennial Lambeth Conference, Anglicanism gave permission for the use of contraception in a few cases. Soon all Protestant denominations had adopted the secularist position on contraception. Today not one stands with the Catholic Church to maintain the ancient Christian faith on this issue. How badly things have decayed may be seen by comparing the current state of non-Catholic churches, where most pastors counsel young couples to decide before they are married what form of contraception they will use, with these quotations from the early Church Fathers, who condemned contraception in general as well as particular forms of it, as well as popular contraceptive sex practices that were then common sterilization, oral contraceptives, coitus interruptus, and orally consummated sex.

Many Protestants, perhaps beginning to see the inevitable connection between contraception and divorce and between contraception and abortion, are now returning to the historic Christian position and rejecting contraceptive sexual practices.

It should be noted that some of the Church Fathers use language that can suggest to modern ears that there is no unitive. It is unclear whether this is what some of them actually thought or whether they are intending simply to stress that sexual activity becomes immoral if the procreative. However that may be, over the course of time the Church has called greater attention to the unitive. On totta, että ehkäisykiellolle ja ylipäänsä pidättyväiselle suhtautumiselle "lihan iloihin" on luterilaisuudessa ja kristinuskossa laajemminkin vahva perinne.

Sekin on totta, että kirkkoisät ovat olleet välillä jopa perverttisen tarkkoja määritellessään mikä on sallittua ja mikä ei. Perinnäissääntöjen ja ihmiskäskyjen kehittäminen ja korottaminen ei suinkaan ole mikään oman liikkeemme yksinoikeus, vaan kyllä siihen on syyllistytty ja paljon pahemminkin muissa kristillisissä jos toki myös mm islamilaisissa liikkeissä.

Mutta tämä, että se on ollut vahva kristillinen ja yhteiskunnallinen perinne, ei pyhitä tätä asiaa. Ehkäisykielto ja siihen liittyvät mahdolliset opilliset ja uskonnolliset liittymäpinnat pitää arvioida vain ja vain Jumalan sanaa eli Raamattua vasten. Ja tähän, kuten edellä totesin, ei löydy kuin hyvin tulkinnanvaraisia raamatunkohtia.

Epäilemättä asia on ollut ihmisjärkeä ärsyttävä jo kirkkoisien aikaan, kun he ovat koettaneet selittää Raamatussa kovin epäselvästi kuvattua asiaa varsin jyrkästi ja yksioikoisesti. Uskokoon ken tahtoo tässä asiassa kirkkoisiin ja kirkon vuosituhantiseen perinteeseen. Minä uskon mieluummin Jumalan sanaan, jota vaikkapa Paavalin kautta on viisaasti opetettu.

Hän nimenomaan varoittaa meitä uskonnollistamasta vääriä asioita ja kehottaa arvioimaan kaikkia oppeja ja opetuksia Jumalan sanaa vastaan. Ja tässä arvioinnissa, esimerkiksi niissä lukuisissa dokumentoiduissa keskusteluissa, joihin sinäkin viittaat, ehdoton ehkäisykielto jää kyllä tulkinnaksi, jonka raamatunmukaisuus jää vahistamatta.

He sentään säilyttivät ja välittivät meidänkin ajallemme elävän evankeliumin. En väitä, että he olisivat olleet erehtymöttämiä, mutta vähintään yhtä erehtyväisiä olemme me. Raamatullisuus ei voi tarkoittaa sitä, että syntiä on vain se, mikä on nimeltämainiten kielletty Raamatussa. Mieti itse, mitä kaikkea tällä logiikalla jouduttaisiin pitämään sallittuna.

Palstalla on tuotu esiin monia raamatunkohtia, jotka johdonmukaisesti ja rehellisesti noudatettuina johtavat ehkäisystä pidättäytymiseen. Kaikki nämä raamatunpaikat jätetään kuitenkin muitta mutkitta huomiotta. Siksi, että kun usko on kuollut sydämeltä, ei todellisuudessa jakseta uskoa, että Jumala johtaa asiat parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Ei jakseta jättäytyä Jumalan varaan.

Jos kerran olet sitä mieltä, että kristillisyyden opetusta tulee arvioida vain ja nimenomaan Raamatun valossa, niin miten suhtaudut esimerkiksi tähän selväsanaiseen raamatunkohtaan? Väitätkö siis, että naisen pelastus on sukupuolen takia mahdollinen vain sillon kun hän on avioliitossa ja saanut lapsia. Tällaista "perinnettä" varmaan myös jossain on, mutta en ole sitä seuroissa sentään kuullut.

Olen lapsuususkossa ja rukous on että saisin pysyäkin. Jos edelleen puhutaan lapsista ja alla olevat lauseet liittyvät siihen. Äidiksi nainen tulee jo yhden lapsen jälkeen. Se että nainen on synnyttäjä ei merkitse tässä lauseessa lasta joka vuosi. Kahden lapsen äitinä ole lasten synnyttäjä. Ihmettelen vl tulkintaa esimerkiksi rytmimenetelmästä tämän lauseen perusteella, vaikka oma määräni onkin lapsettomuuden tulosta. Huomatkaa, että jos kerran haluatte ratsastaa Raamatun arvovallalla, kuten liberaali-vl tekee, niin teidän täytyy, ollaksenne johdonmukaisia, noudattaa myös edellä lainaamaani raamatunkohtaa.

Jos te ette ota sitä vakavasti, kaikille paljastuu, ettei edes Raamattu ole teille mikään auktoriteetti. Te kunnioitatte vain omia mieltymyksiänne ja arvioitte niiden valossa jopa Raamattua. Hohoi, sinulla on selvää kykyä loogiseen ajatteluun jne, mutta sitten sekaan mahtuu tuollaista älytöntä höpötystä! Odotan edelleen vastaustasi ketjun lopussa esittämiini kysymyksiin. Koska on aivan päivänselvää, ettei tuosta psalmikohdasta saada väännettyä mitään ehkäisyyn liittyvää ilman väkivaltaa ja koska se ei näin muodoin kestä minkäänlaista teologista tarkastelua.

En jaksa kaivaa ketjuja, enkä osaakaan. Tässä pätkä toisesta psalmikohdasta ja sen "perusteltavuudesta" ehkäisykieltona: Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät, jo kaukaa sinä näet aikeeni.

Kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut, perin pohjin sinä tunnet minun tekemiseni. Kielelläni ei ole yhtäkään sanaa, jota sinä, Herra, et tuntisi. Sinä suojaat minua edestä ja takaa, sinä lasket kätesi minun päälleni. Se on ihmeellistä, siihen ei ymmärrykseni yllä. Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta, minne voisin paeta sinun edestäsi?

Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä, vaikka tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet. Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin tai muuttaisin merten taa, sielläkin sinä minua ohjaat, talutat väkevällä kädelläsi. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa.

Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä!

Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän kuin on hiekanjyviä. Minä lopetan, mutta tiedän: Tämä psalmi kuvaa Jumalan olemusta, kaikkinäkevyyttä ja kaikkitietävyyttä. Psalmeissa, joita kokonaisuutena voidaan pitää Raamattuun sisältyvänä runollisena rukouskirjana, voidaan erottaa viisaus-, rukous- ja valitusrunoja.

Psalmeissa ei ole varsinaisia hengellisiä käskyjä eivätkä ne kristillisessä tulkintaperinteessä edusta muutoinkaan Raamatun hengellistä ydintä.

Kyse on yksinomaan runollisesta kielikuvasta, vertauskuvallisesta puhetavasta, jolla halutaan sanoa painokkaasti, että ihminen on Jumalan luoma ja koko elämämme kuuluu Jumalalle, mennyt, nykyinen ja tuleva. Tällä ei siis myöskään voida perustella ehkäisykieltoa.

Psalmissa ei viitata sellaiseen. Sama vastaus kuin aiemminkin: Tarvitaan pitkiä aasinsiltoja ja ihmismielen mukaisia tulkintoja, jotta päädyttäsisiin ehkäisykieltoon tämän psalmikohdan pohjalta. Ehkäisyn raamatullisia perusteita on tivattu monelta suunnalta myös kirkko ollut kiinnostunut , eikä SRK ole enää voinut näitä perusteluja käyttää, ihan oman uskottavuutensakaan takia.

Sillä, että siittiöt ja munasolu eivät kohtaa ihmisen toimien ehkäisyn, tai vaikka eri paikkakunnilla esim työmatkalla juuri hedelmälliseen aikaan olon takia, ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että "Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Kuten hyvin tiedät, sanotaan siellä "Kaikki on sallittua.

Tietenkään tämä ei tarkoita kuten mm Lutherin vastustajat syyttivät Lutheria , että se tarkoittaisi, että saa elää vapaasti kuin pellossa, vaan kristilliseen elämäntapaan kuuluu kyllä tiettyjä asioita, joiden mukaisesti uskovainen haluaa elää. Tähän tietysti viittaa tuon yo lainauksen tunnettu jatko " Tämä tarkoittaa sitä, että Raamattuun kirjoitetun lain täyttäminen ja kieltojen ja määräyksien noudattaminen eivät ole uskomisen kannalta olennaisia.

Uskomisen kannalta olennaista on vain usko. Mutta on tietysti selvää, että Raamatun neuvot, ohjeet ja kiellot on syytä ottaa vakavasti osana Jumalan ilmoitusta. Mutta uskomisen ja taivaaseen pääsemisen ehtoja niiden noudattaminen ei ole. Mutta kristinusko ja Raamattu ovatkin käsittämättömän radikaaleja ja ihmisjärjelle vaikeita ymmärtää. Mitä tulee lapsirajoitukseen, olen kohtuullisen tarkasti koettanut perehtyä sitä koskeviin raamatunkohtiin.

Mm tuo edellä siteeraamasi on erittäin kaunis kohta. Nyt sanon suoraan, mutta minusta on jotenkin sairasta, että tuollainen kaunis ja rakastava kohta voidaan pahimmillaan vääntää tarkoittamaan ehdotonta lapsirajoituksen tai ehkäisyn kieltoa. Minusta lapset ovat ihana Jumalan lahja kuten elämä ylipäänsäkin. Mutta kuinka ikimaailmassa se voidaan tulkita ehkäisykielloksi? Seuraavaksi otat tietysti Onanin kohdan esille. Minusta sitä ei kannata tehdä tällä palstalla, sillä tämä formaatti ei tue teologista keskustelua.

Jos joku kokee uskolleen tärkeäksi sen, että ei ehkäise, niin eihän siinä ole mitään väärää, mutta jos se asetetaan vaatimukseksi, jota uskovaisen tulee noudattaa, raskautetaan monien uskovaisten mieliä ja saatetaan heikkoja sisaria ja veljiä kiusaukseen ja jopa epäuskoon. Aihe ei juuri elä itselleni, enkä ole siihen tarkasti perehtynyt. Olen taipuvainen ajattelemaan, että naispappeuteen liittyvät raamatunkohdat ovat voimakkaasti oman aikansa kulttuurin ja yhteiskunnan kuvia ja että Jumalan sanan sanoman kannalta papin sukupuoli ei olisi olennainen asia.

Tämähän on meikäläisyyden opetus ollut aina, ettei pidä juuttua yksittäisiin raamatunkohtiin, vaan katsoa Raamatun sanomaa kokonaisuutena. Mutta myönnän suoraan, etten ole syvällisesti perehtynyt naispappeusasiaan. Timoteuskirjeen kohta, jossa apostoli mainitsee, että nainen pelastuu vain lasten synnyttäjänä - minulle vastataan, että Raamattuakaan ei saa tulkita fundamentalistisesti eli kirjaimellisesti, koska sekin voi olla aikasidonnainen Mitähän on pääteltävä?

Kiistakumppanini eivät ota vakavasti seurakunnan arvovaltaa, kristikunnan traditiota ja jopa Raamattu on aikasidonnainen.

Mihinkä liberaalit oikein uskovat, jos he ovat omasta mielestään päteviä arvostelemaan niin seurakuntaa, ennen uskoneita kristittyjä kuin Raamattuakin? Mihin he kiinnittävät uskonsa? Ilmeisesti vain omaan järkeensä ja mieltymyksiinsä. Ja eikö ole selvää, että uskovainen haluaa ajatella kuvaamallani tavalla: Vai omiaanko esimerkiksi Jeesus ja Paavali höpöttivät antaessaan kristityille paljon aivan konkreettisia eettisiä ohjeita?

Eikö niitä ole muka tarkoitettu noudatettaviksi? Ja jos joku ei halua noudattaa Raamatun neuvoja, eikö joudutaan päättelemään, että hänen sydämessään ei ole Pyhää Henkeä kotiopettajana?

Mutta läheskään koko Raamattu ei ole lakia. On myös paljon armoneuvoja. Miksiköhän te liberaalit sitten yritätte muokata uskostamme ihmisjärjen mukaista?

Sinun on sen sijaan vaikea ymmärtää, että miten siitä sitten voidaan johtaa "ehkäisykielto". Eikö todellinen vakaumus tule kuitenkin esille vasta koettelemuksissa? Jos pidämme lapsia Jumalan lahjoina vain silloin, kun se on meille helppoa, niin eikö vakaumuksemme ole silloin vain tyhjä korulause? Jos sen sijaan haluamme pitää periaatteestamme kiinni myös vaikeina päivinä, niin silloin näkyy, että olemme aidosti sitä mieltä, mitä väitämme olevamme.

Usko Kristukseen on Jumalan suurin lahja Ef. Ääritapauksessa uskon vuoksi tulee olla valmis kärsimään jopa "vaivaa ja vainoa". Raamatun mukaan "koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi" 1. Näistä näkökulmista katsottuna minusta ei ole lainkaan väärin ajatella, että "kauniiseen ja rakastavaan" raamatunkohtaan sisältyy myös vahvasti velvoittava puoli.

Sinun logiikallasi ajatellen taas voitaisiin ajatella "on jotenkin sairasta, että tuollainen kaunis ja rakastava uskonvanhurskautta kuvaava kohta voidaan pahimmillaan vääntää tarkoittamaan kestävyyden vaatimusta vainojen aikana". Mihin lopulta perustat uskosi? Mutta kyllä vanhoilla puhujilla oli tapana "meditoida" hyvinkin tarkkaan yksittäisiä raamatunkohtia ja näin niistä avautui huikaisevia näkymiä.

Jos mennään siihen, että "yksittäiset raamatunkohdat" ovat aikasidonnaisia eikä niistä tarvitse välittää, niin Jumalan sanan tarkalta tutkimiselta ja mietiskelyltä katoaa pohja. Miksi perustelet tätä asiaa Lutherilla ja kirkkoisillä.

Miksi ehtoollista ei perustella Lutherilla syntien anteeksi saamisen osalta vaikka katekismuksessakin selvästi näin lukee. Vain synnyttäneet naisetko pelastuvat? En ole liberaali kuvaamallasi tavalla mutta silti kysyn Mitähän kristinuskoa oikein tunnustat Yksin uskosta yksin armosta vai jotain muuta.

Ylipitkälle viety tulkinta kalliista ja kauniista raamatunkohdasta. Jälkimmäinen on käytännössä liian jyrkkää, ainakin jos sitä yrittää soveltaa muiden kuin itsensä arviointiin.

Raamatun opetus, varsinkin kun mennään mainitsemiisi armoneuvoihin ja elämäntapa-asioihin niin monitulkintaista, että todellisuudessa syyllistyy tuomitsemiseen, jos alkaa tuolla periaatteella arvioida onko joku uskovainen vai eikö ole sitä kai tarkoitat sillä, onko Pyhä Henki sydämessä.

Raamatun elämäntapaohjeilla ei ole itseisarvoa. Ne ovat neuvoja, joiden tarkoitus on estää joutumasta eroon Jumalasta. Mutta se ei toimi kääntäen. Arvioimalla ihmisen tekoja, et voi sanoa asuuko hänessä Pyhä Henki vai ei.

Jos niin voisi tehdä, niin silloin oltaisiin jo lain alla, eli tilanteessa jossa jotkin ihmisteot määrittävät sen pelastuuko ihminen vai ei. Ja siitä olemme kai yhtä mieltä, että pelastus ei ole ihmisteoista kiinni. Totta kai me silti koko ajan arvioimme ja tarkastelemme toistemme ja itsemmekin tekoja tai tekemättä jättämisiä.

Ja tässä astuu esiin Kristuksen kirkkolaki. Jos jokin mitä lähimmäisesi tekee pahentaa sinua tai siis tulee sinun uskollesi esteeksi, on sinun velvollisuutesi mennä siitä puhumaan hänelle.

Meikäläisyydessä kin on lähellä harha, että usko ikään kuin pyhittyy ja vahvistuu koettelemuksien ja kieltäymyksien keskellä.

Toki sellaisiakin kokemuksia ihmisillä voi olla, mutta jos koettelemuksia, kieltäymystä ja tuskaista kilvoittelua aletaan glorifioida ollaan taas ihmisteoilla ansaitsemassa autuutta. Koko uskon järjelle vaikea ydin on siinä, että pelastus tulee "yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen ansion tähden" ilman mitään omaa tekoamme. Kieltäymys ja koettelemukset eivät vie meitä lähemmäs pelastusta. Tai ainakaan niitä ei pidä tavoitella tai ihannoida.

Pelastuksen saamme ilman velvoitteita. Sen mitä teemme tai jätämme tekemättä, teemme sitten uskon vaikuttaman omantunnon kautta. Kuten kristillisyydessä on ollut tapana sanoa "ei vaadittuna vaan hyvällä mielellä". Minusta se kannattaa ottaa todesta, eikä pelkkänä fraasina. Fundamentalistisesta raamatuntulkinnasta on aina sanouduttu irti. Raamattua on toki arvostettu, mutta sitä on luettu kokonaisuutena ymmärtäen, että siinä on myös aikasidonnaiset inhimilliset puolensa.

Jos niin teet, niin hengellinen kotisi tuskin voi olla vanhoillislestadiolainen herätysliike. Voisin vielä omasta puolestani sanoa jotain. Sillä voidaan opettaa oikein, mutta aikamoinen riski on myös mennä metsään. Luther varoittaa perustelemasta mitään uskonkäsityksiä näillä vertauskuvilla.

Ne kelpaavat Lutherin mukaan Raamatun kokonaisuudesta aukeavan selityksen "koristeiksi" ja ikäänkuin pisteeksi iin päälle. Tuollaiseen päätelmään ei tarvita ristin teologiaa.

On kuitenkin aina eri asia langeta syntiin kuin elää synnissä: Korinttolaiskirje 6 9 Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, 10 eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.

Galatalaiskirje 5 19 Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, 20 epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, 21 kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen.

Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut: Näitä vastaan ei ole laki. Sellaista, joka elää synnissä, puolustelee sitä eikä halua siitä luopua ei mielestäni voida Raamatun valossa pitää uskovaisena. Koettelemukset eivät ole autuutta lisäävä ansio, mutta uskosta ja siihen sisältyvistä periaatteista tulee pitää kiinni myös koettelemusten keskellä!

Ei voida tietenkään ajatella niin, että kun usko on kerran jotain kaunista ja ihanaa, niin sitten kun se ei enää tunnu siltä, joko luovutaan uskosta tai rajataan siitä pois jotain sellaista, joka ei tunnu mukavalta. Tämä on niin itsestään selvä asia, että viittaan vain pariin raamatunkohtaan: Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi. Korinttolaiskirje 12 9 Mutta hän on vastannut minulle: Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa.

Juuri heikkona olen voimakas. Kun Kristus on ensin rakastanut meitä niin hänen rakkautensa murtaa sydämemme niin, ettemme halua tuottaa hänelle enempää surua ja kärsimystä vaan haluamme seurata omaehtoisesti.

Ei pelkästään jumalallinen mutta ei myöskään osittain jumalallinen ja osittain inhimillinen. Kuten Kristuksen persoonasta ei tule yrittää erotella jumalallista ja inhimillistä puolta, niin myöskään Raamatusta ei tule yrittää haarukoida erilleen Jumalan sanaa ja "aikasidonnaisia" kohtia. Raamattu ei ole esim. Sanainspiraatio-opin kannattajat eivät yleensä näin tee. Sinun käytöksesi sen sijaan ihmetyttää. Ensin torjut seurakunnan, Lutherin ja kirkkoisät Raamattuun vedoten, sen jälkeen julistat Raamatun aikasidonnaiseksi, syytät minua raamattufundamentalistiksi ja vetoat epämääräisesti vain "luterilaisuuteen"?

Ei kovin reilua käytöstä keskustelukumppania kohtaan. Synnille ei Jumalan sana tietenkään anna lupaa. Ja luulen, että tuo ei ole mikään erotteleva tekijä. Ns vanhoillisissa piireissä ilmenee ajoittain halua luoda kuva siitä, että eri tavoin eräistä elämäntapa-asioista ajattelevat uskovaiset olisivat jonkinlaisia moraalittomia tuulipusseja, omaa etuaan havittelevia hedonisteja ja synninluvallisuudessa eläviä ja synnilleen lupaa kerjääviä ihmisiä.

En tiedä ajatteletko niin, mutta sen suuntaista on argumentaatiosi. Korjaa, jos olen väärässä. Mielestäni edellä siteeraamani Luther-kohta on hieno. Siinähän Luther kuvaa sitä, miten itse Kristuksen suulla voidaan osoittaa sanotun asioita, jotka esimerkiksi lutherin mukaan eivät ole sellaisia, joita uskovaisen tulee noudattaa tai joita uskovaiselta tulisi vaatia. Tämä kirjoittamasi asia on periaatteessa yksinkertainen ja helppo, käytännössä se vaatii suurta keskinäistä rakkautta, suvaitsevaisuutta ja pitkämielisyyttä.

Hyvin tiukasti tosin edellä korostit muutamien asiayhteydestään irroitettujen raamatunkohtien absoluuttista merkitystä. Minäkin arvostan traditiota, mutta oppi, traditio, elämäntapaohjeet jne pitää arvostella ja arvioida Jumalan sanan eli Raamatun valossa.

Tradition pyhittäminen, josta oletettavasti sanoudut sanallisesti irti, mutta jota hyvin lähellä olet tulkintoinesi, on tyypillistä katolisessa kirkossa, mutta uskonpuhdistus on siitä sanoutunut irti. Koska Raamattu on eräiltä osiltaan, varsinkin elämäntapaan, historiantulkintaansa, juridiikkaan, luonnontieteeseen liittyviltä osiltaan aikasidonnainen, inhimillinen ja ristiriitainenkin, joudutaan käytännössä väistämättä tulkintatilanteisiin.

Tilanteisiin, joissa joudutaan arvioimaan asioita suhteessa Raamatun sanomaan, ei suhteessa yksittäisiin raamatunkohtiin. Tämä keskustelu on ollut mielestäni kiinnostava ja ainakin itselleni antoisa. Miksi tällaista keskustelua ei käydä esimerkiksi vuosikokouksissamme, julkaisujemme palstoilla, seurakuntailloissa jne?

Onneksi ei ole minun tulkintani. Ja jos hän ei tottele seurakuntaakaan, suhtaudu häneen kuin pakanaan tai publikaaniin. Tästä olemme siis yhtä mieltä? Jos he kuitenkin tahallaan tekevät sellaista, mikä Jumalan seurakunnassa saarnataan synniksi, elävän uskon näkökulmasta he elävät synnissä.

Jos he puolustelevat syntiään, keräävät ympärilleen samanmielistä porukkaa ja vaativat muitakin hyväksymään heidän syntinsä, he ovat uskon näkökulmasta synnilleen lupaa kerjääviä ihmisiä, köyhiä, sokeita ja alastomia. Luulen, että hän enemmänkin tarkoittaa sielunvihollisen tapaa osoitella meille esimerkiksi kiusauksiamme, puutteellista rakkauttamme, anteeksiantamattomuuttamme, kovuuttamme yms. Näin vihollinen käyttää Raamattua meitä itseämme vastaan. Tällaisissa epäilyksissä pitää vain roikkua kiinni Raamatun sisältämissä Jumalan armon lupauksissa ja pyytää uskovaisia ystäviä todistamaan, että Jumalan armo kuuluu myös huonolle kilvoittelijalle.

Tästähän ei voi kuitenkaan vetää johtopäätöstä Raamatussa olisi jotain väärää, että uskovaisen ei oikeasti tarvitsisi rakastaa, antaa anteeksi, taistella kiusauksia vastaan jne. Se tarkoittaa vain sitä, että uskovainen on kuolemaansa saakka yhtä aikaa vanhurskas ja syntinen.

Minua vain kiinnosti tietää, kun niin pontevasti torjuit Lutherin ja kirkkoisät Raamattuun vedoten, että missä määrin ihan oikeasti pidät Raamattua auktoriteettinasi. Jollei olisi kysymys niin vakavasta asiasta, niin minua naurattaisi, kun ensin torjutaan seurakunta, Luther ja traditio Raamatulla ja sitten julistetaan Raamattu aikasidonnaiseksi ja sanotaan, että Raamattua pitää tulkita luterilaisesti. Raamattua tulee siis arvioida luterilaisuuden valossa ja luterilaisuutta Raamatun valossa - tuosta ei kehäpäätelmä parane!

Ilmeisesti lopulliseksi auktoriteetiksi jää sinun henkilökohtainen intuitiosi siitä, mikä Raamatussa, Lutherin teksteissä ja traditiossa on hyväksyttävää ja mikä aikasidonnaista. Jollei tuolla tavalla päädytä hyllyvään opilliseen suohon, niin miten sitten! Tuli melko ärhäkkää tekstiä, älä ota henkilökohtaisesti: Katolisessa kirkossa Raamattu ja traditio ovat sen sijaan samanarvoisia.

Kysymyksissä, joihin Raamattu ei anna täysin yksiselitteistä vastausta, tuli Lutherin mukaan pitäytyä vanhaan traditioon. Esimerkiksi lapsikaste-aikuiskaste ongelmaan Raamattu ei ottanut kantaa, joten Lutherin mielestä tuli pitäytyä lapsikasteeseen, koska siitä oli olemassa vanha kirkollinen perinne, kun taas aikuiskaste oli jotain uutta ja epävarmaa. Samaa periaatetta voitaisiin soveltaa myös ehkäisykysymykseen.

Kun Raamattu ei mielestäsi anna tähän kysymykseen yksiselitteistä vastausta, olisi varminta pitäytyä kristikunnan ja Jumalan seurakunnan vanhaan perinteeseen, jonka mukaan keinotekoinen syntyvyyden säännöstely syntiä. Jokainen seuraa henkilökohtaista intuitiotaan, vai? Eikö Kristuksen seurakunnalla pitäisi olla "yksi usko, yksi mieli ja ymmärrys, niin että sillä on monenlaisia armolahjoja, mutta se on yksimielinen rakkaudessa, puolueita ei siinä ole eikä hajaannusta" Iso Katekismus.

Pyhä Henki on uskon eikä epäilyksen ja kyseenalaistamisen Henki. Näin sellaisistakin raamatunkohdista, joilla ensi alkuun ei näyttänyt olevan mitään sanottavaa nykypäivän kristityille, aukesi kauniita ja lohdullisia opetuksia. Jos sen sijaan ajatellaan, kuten liberaali-vl, että Raamatusta vain osa on Jumalan sanaa ja tärkeää on vain kokonaisuus, niin silloin tällaiselta yksittäisten raamatunkohtien tarkalta tutkiskelulta katoaa ainakin osittain pohja.

Eikö ristin teologia ole juuri sitä, että seurataan Kristusta vaikka "läpi rangaistusten, kuoleman ja helvetin", eli silloinkin, kun Kristuksen seuraaminen näyttää tuottavan meille inhimillisesti katsoen vain ristiä, häpeää ja vaivaa? Eikö ristin teologia ole sitä, että "mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään, mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta"?

Paavalin elämässä ristin teologia toteutui siinä, että hän "iloitsi heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joutui Kristuksen tähden, sillä juuri heikkona hän oli voimakas". Maailman mielestä ehkäisemättömyys on "hullua" ja se tuottaa uskovaisille "heikkoutta, loukkauksia, vaikeuksia ja ahdinkoa".

Siispä periaate, että lapset otetaan vaikeinakin päivinä vastaan Jumalan lahjoina on ristin teologiaa puhtaimmillaan. Kristuksen seuraaminen voi tuottaa tietenkin tuota kaikkea, mutta pitää olla tarkkana, että emme itse keksi itsellemme ristejä.

Näin sanoo Luther; "Saatana on ovela ilkimys; hurmahenkiensä kautta hän haluaa uskotella viattomille, ettei evankeliumin saarnasta ole mihinkään, meidän täytyy tarttua johonkin muuhun keinoon, meidän täytyy esimerkiksi elää pyhästi, kantaa ristiämme ja kärsiä suurta vainoa; ja tämän itsevalitsemamme pyhyyden väärän valan takia, joka on Jumalan sanaa vastaan, vainotaan monia.

Mutta meidän vanhurskautemme ja pyhyytemme on Kristus, ja hänessä olemme täydellisiä, emme itsessämme. Kyllä - juuri tätä on ristin teologia.

Unohdat nyt kontekstin, Paavali jatkaa: Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Ristin teologiasta siinä puhutaan kylläkin, nimittäin siitä, että Jumala rakastaa sitä, mikä ei ole yhtään mitään. Niin ei kukaan voi ylpeillä Jumalan edessä esimerkiksi puhtaalla vaelluksellaan, Jeesuksen seuraamisella tai ristin kantamisella. Tämä on kirkas kohta. Tässä ripustaudutaan täysin johonkin tekoon ja sen tuomaan "pyhitykseen".

Minusta tuollainen "niin silloin näkyy, että olemme aidosti sitä mieltä, mitä väitämme olevamme" on ylpeilyä ihmisten ja Jumalan edessä Tuntemattoman potilaan käyttämiä sanoja lainatakseni. Hänen neljä viimeistä teesiään: Pois siis kaikki ne profeetat, jotka sanovat Kristuksen kansalle: Mutta menestykööt kaikki ne profeetat, jotka sanovat Kristuksen kansalle; risti, risti, eikä ole mitään ristiä.

Ja niin uskomaan enemmän sitä, että taivasten valtakuntaan tullaan monen ahdistuksen kautta, kuin tuota lohdutusta: Ahdistukset eivät lisää autuutta. Jos elämä on iloista ja huoletonta, siitä saa nauttia hyvillä mielin. Ahdinkoa ei tarvi etsiä. Toisaalta ahdistukset eivät myöskään tee kristillisyydestä huonompaa. Jos Jumala panee kärsittäväksemme ahdinkoa ja vaivaa, se tulisi kärsiä nöyrästi. Ei tule ajatella, että oikea usko on iloista, vapaata ja huoletonta voittokulkua - juuri tätähän kunnian teologia on.

Jeesuksen mukaan palvelija ei ole Herraansa suurempi: Niin kuin Kristus joutui kärsimään, niin joutuvat kristitytkin. Siksi, että Jumalan viisaus näkyy hänen omissaan autuaana hulluutena, kun he riippuvat kiinni Armahtajassaan läpi rangaistusten, kuoleman ja helvetin. Maailman mielestä se näyttää hulluudelta: Eihän tuollainen ahdasmielinen, pahamaineinen lahko, jossa elämä näyttää olevan vain "heikkoutta, loukkauksia, vaikeuksia ja ahdinkoa" voi olla Jumalan seurakunta.

Mutta "mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään, mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta". Maailman mielestä se näyttää hulluudelta" Kerran eräs vanha puhuja sanoi tästä hulluudesta, että ei sitä silti saa hulluttelemaan alkaa ja että pitää kyllä olla tarkkana miten tuota kohtaa tulkitsee.

Ei oman mielen mukaan, perustellen sillä yli ymmäryksen meneviä "opinkappaleita" ja elämäntapoja joilla ei ole oikeita perusteita. En ole huomannut, en todella. Uskovaiset haluavat, että herääätysliikkeemme saarnaisi puhdasta evankeliumia eikä lisäisi siihen omiaan eikä ehdollistaisi armoa eikä opettaisi teko-oppia. Ristin saarna on maailmalle hullutus.

Kun kristillisyyden perusta on maailman mielestä "hullu" se johtaa usein myös maailman silmissä "hulluun" käyttäytymiseen. Sen, että esimerkiksi ehkäisemättömyyden voi vallan erinomaisesti perustella Raamatulla ja vanhalla kristillisellä traditiolla, olen mielestäni edellä tuonut esille. Edellä olen myös kyllästymiseen asti jankuttanut, ettei vaikeuksia tule etsiä eikä ruveta "hulluttelemaan".

Mutta vaikeuksia ei tule myöskään paeta eikä eikä elävään kristillisyyteen "luonnostaan" liittyvää hulluutta tule yrittää karsia pois. Alkukirkossa neuvottiin, ettei marttyyriutta tule etsiä, mutta jos sen eteen joutuu, tulee uskosta pitää kiinni loppuun saakka. Monilla liberaaleilla lähes tärkein perustelu ehkäisyasiassa näyttää olevan se, "ettei 'ehkäisykielto' voi olla Jumalan tarkoittama, koska se tuottaa meille vaikeuksia, vaivaa ja ahdinkoa".

Tämä on kuitenkin selvää kunnian teologiaa. Raamatun mukaan Jumala voi sallia ja salliikin lapsilleen vaikeuksia, vaivaa ja ahdinkoa. Vaikeuksissa, vaivoissa ja ahdingoissa tulisi pysyä uskollisena. Jeesuksen mukaan "se, joka on vähässä uskollinen on uskollinen myös paljossa, ja joka on vähässä vilpillinen, on vilpillinen myös paljossa".

Uskosta ja siihen sisältyvistä periaatteista - esimerkiksi siitä, että lapset otetaan vastaan Jumalan lahjoina - tulisi pitää kiinni myös silloin, kun se on vaikeaa. Vai tuleeko lähimmäisen rakkauden periaatteestakin pitää kiinni vain silloin, kun se on meille helppoa? Monilla "liberaaleilla" tärkeä perustelu on myös se, että ehkäisykiellon noudattaminen johtaa rikkomuksiin lähimmäistä kohtaan, huonoon omatuntoon, itsesyytöksiin, tragedioihin, oman ihmisyyden kieltämiseen, sen kieltämiseen, miksi Jumala on meidät luonut.

Siksi, että kun usko on kuollut sydämeltä, ei todellisuudessa jakseta uskoa, että Kaikkivaltias tietää asiat paremmin kuin minä itse.

Ei pystytä jättäytymään Jumalan varaan. Jos Raamattu ei mielestäsi anna tähän kysymykseen selvää vastausta, voisimme soveltaa Lutherin periaatetta. Kiistakysymyksissä, joihin Raamattu ei ota kantaa, tuli Lutherin mukaan pitäytyä vanhaan traditioon. Esimerkiksi lapsikaste-aikuiskaste ongelmaan Raamattu ei antanut vastausta, joten Lutherin mielestä tuli pitäytyä lapsikasteeseen, koska siitä oli olemassa vanha kirkollinen perinne, kun taas aikuiskaste oli jotain uutta ja epävarmaa.

Kun Raamattu ei mielestäsi anna tähän kysymykseen yksiselitteistä vastausta, olisi varminta pitäytyä kristikunnan ja Jumalan seurakunnan vanhaan perinteeseen, jonka mukaan keinotekoinen syntyvyyden säännöstely on syntiä. Laitan tähän perään vielä kerran kokoelman ehkäisyä vastustaneiden kirkkoisien ajatuksia sekä ortodoksisten piispojen kannanottoja, jotka todistavat, että katolisen kirkon lisäksi myös ort.

Tuskin tämäkään liberaalien paksuun nahkaan pystyy, mutta eivätpähän voi sitten sanoa, ettei heitä varoitettu. We are in total agreement with you, and wish you all God's help to continue your mission in the world. Pope Paul VI could not have spoken otherwise. It is God who has spoken through the mouth of the pope and through the mouth of the ecumenical patriarch. Only one could wish that the Lambeth Conference also could have found its way to support the pope's lead.

We are sure that the Eastern Orthodox Churches will give all moral support to the position taken by the pope. Eapen, Etelä-Intian syyrianortodoksinen kirkko; kirkko hyväksyi katolisen opin ehkäisyn syntisyydestä myös päänsä, piispa Yuhanon Mar Severiosin suulla "If a husband and wife do not desire to have any children, they ought to abstain from all conjugal relations until they are able to have children, and then to come together again in sexual union, relying entirely and solely on God's omniscience.

The use of contraceptive devices for the prevention of childbirth is forbidden and condemned unreservedly by the Greek Orthodox Church. Continence outside marriage, and continence in marriage itself.

So says the word of God, and such is the understanding of the word by best Christians of history. The Orthodox Church, without doubt, categorically rejects interference with the mystery of childbirth. Uskollisena sille, että jollain teolla tuo uskollisuus on osoitettavissa? Tulee pysyä uskollisena Kristukselle ja omalletunnolleen, ei ihmissäännöille ja -opeille.

Tässäpä poiminta toisesta ketjusta Ville Siksi en näe mitään syytä pitäytyä missään perinteessäkään. Raamatusta itsestään ja kirkkoisistä puhumattakaan löytyy monenlaista ainesta erilaisille perinteille, joilla ei kuitenkaan ole elävän uskona ja pelastuksen kannalta mitään merkitystä.

Kaivapa vanhojen kirkkojen käsitykset ehtoollisesta ja vertaa sitä vanhoillislestadiolaiseen käsitykseen, jos olet sitä mieltä että sieltä löytyy totuus. Ei sitten vain yhtä asiaa ehkäisyä vaan kaikki oppi. Mihin sitäpaitsi perustuu se että katolinen kirkko sallii varmat päivät.

Ihminen, ei roskapostirobotti Minulle tämä osoittaa vain sen, että Klemens Aleksandrialainen oli opettajana kärähtänyt pahemman kerran kuivaksi ja lain alle Minulle on ainakin päivänselvää, että tuosta psalmikohdasta sydämen uskovainen voi päätellä: Ehkäpä sen, että hän on epäuskoinen? Ainakin esimerkiksi kirkkoisä Augustinukselle psalmit olivat hyvin tärkeä ellei jopa tärkein osa VT: Juuri psalmeista monet vanhan kirkon opettajat ja jo apostolit löysivät monia ennustuksia Kristuksesta.

Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin Herra sanoin minun herralleni: Miten niin ne eivät siis olisi Raamatun hengellistä ydintä?

Vaikka psalmit eivät olisi Raamatun "hengellistä ydintä" ovat ne kuitenkin aina painavampaa asiaa kuin luvun ajattelutapa ja yleinen mielipide. Kenties psalmit eivät ole hengellisiä käskyjä - onko lain alta vapaalla kristityllä muutenkaan opettajanaan "hengelliset käskyt"? Tärkeintä on, että ne kuitenkin kuvaavat ennen uskoneiden kilvoittelijoiden sydämen tuntoja, ja niiden äärellä tämänkin päivän uskovainen voi miettiä, onko hän "lammasten jäljissä"?

Jos ei ole, niin silloin on syytä tarkistaa suuntaa. Psalmit 1 Matkalaulu. Onnellinen se, joka pelkää Herraa, se, joka vaeltaa hänen teitään. Koko elämäsi ajan sinä näet, kuinka Jerusalem kukoistaa, 6 sinä saat nähdä lastesi lapset.

Rauha ja menestys Israelille! Vai pitääkö näiden ajatusten jäädä vain lyyriseksi sanahelinäksi? Jos näin on, niin kannattaako meidän mennä sorkkimaan sontasormillamme pyhää ihmiselämää? Kannattaako meidän yrittää hallita ja säännöstellä luomistyötä? Onkohan meillä silloin oikea asenne? Eikö ole ihmiselämän kunnioituksen ja ihmisarvonkin kannalta parempi, että lapset ovat jotain sellaista, joka "saadaan" eikä jotain sellaista, jota "ehkäistään, rajoitetaan, tehdään tai suunnitellaan"?

Siksi emme näe mitään syytä pitäytyä perinteessäkään"? Paljon porua mutta vähän villoja. Miten siunauksen "olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa", merkitys muuttuu, jos se käännetään, kuten kirjoittaja ehdottaa: Tai "olkaa hedelmälliset, olkaa yllin kyllin ja täyttäkää maa"?

Paljon sanoja peräkkäin mutta ei todellista asiaa. Vanhassa kirkossa ehtoolliselle pääsivät vain uskoviksi tiedetyt, ja hekin vain, jos olivat ensin ripittäytyneet. Tästäkin voi päätellä, että ehtoollisen ajateltiin vaativan uskovaista sydäntä eikä vanhurskauttavan ex opere operato, tehtynä tekona. Siis raskauden karttaminen ilman pätevää syytä on myös kielletty.

Kristillisyys ei ole lainkaan niin yhteinäinen esimerkiksi ns elämäntapa-asioiden suhteen, kuin mitä jotkut haluavat uskoa tai edellyttää. Käsitykset siitä, mitkä ovat adiafora asioita ja mitkä eivät poikkeavat myös. Ihminen lienee aina taipuvainen syntiin ja lienee tyypillistä, että syntiä on helpompi tehdä, kun saa siihen tovereita mukaan.

Mutta ei se tarkoita suinkaan pelkästään esimerkiksi "lihan iloja" tai sen tyyppisiä syntejä. Vaan esimerkiksi netissä törmää helposti siihen, että hyvin kuivalla ja jyrkällä paikalla olevat uskovaiset hakevat hyväksyntää samanhenkisistä omalle syntielämälleen.

Sellaisen saa uskoa syntinä anteeksi ja vaeltaa taas vapaana armolapsena. Miten saatoit erehtyä noin pahasti Elämän säännöstelyäkään ei tosi vl jätä Jumalalle, sillä hän hedelmättömyystapauksessa on sallittua käyttää sitä paljon parjattua järkeä ja koettaa hoidoilla saada aikaan lapsi.

Miksi ihmisen on sallittua sotkea lääkärin apu lapsen aikaansaamiseen, jos Jumala, "elämän ja kuoleman herra"? Entäpä sitten toisin päin. Miksi ei anneta Jumalan päättää milloin Hän kutsuu ihmisen luokseen ja sallita Hänen tosiaan olla "kuoleman herra", vaan kaikki vl: Hehän estävät näin Jumalan toimintaa kun Hän haluaa jonkun luokseen?

Myös lakihenkinen jyrkkyys on syntiä. Mitään syntiä ei saa vähätellä eikä puolustella. Kelataan sitten vähän "käymäämme dialogia", niin selviää, kumman kanta on perusteltu. Vetoan kirkkoisiin ja Lutheriin. Sinä vastaat muun muassa näin: Minä kysyn sinulta, että kun kerran korostat noin Raamatun arvovaltaa, miten suhtaudut 1. Minä huomautan sinulle, että on pahasti ristiriitaista, että toisaalta vetoat "Jumalan sanan auktoriteettiin", mutta pidät toisaalta Raamattua aikasidonnaisena.

Ilmeisesti lopulliseksi auktoriteetiksi jää siis sinun henkilökohtainen intuitiosi siitä, mikä Raamatussa, Lutherin teksteissä ja traditiossa on hyväksyttävää ja mikä aikasidonnaista mikä on sitä Raamatun "sanomaa". Edelleen kysyn, että jollei tuolla tavalla päädytä hyllyvään opilliseen suohon, niin miten sitten!

No huomenta itsellesi, Vastaan yöllisiin provosointiyrityksiisi hyvin nukkuneena, aamukahvini juoneena ja aamun töihin valmistautessani.

Olet paljon parempi keskustelija silloin, kun et kinastele ja yritä laittaa toisen suuhun asioita, joita hän ei ole sanonut. Missään kirjoittamassani kohdassa en ole kieltänyt seurakunnan merkitystä. Kirkon välttämätön rooli on erittäin selkeästi läpikäyvä Jumalan sanassa.

Ja se on myös täysin vesiselvästi kuvattuna luterilaisessa opissa. En ymmärrä, mistä olet voinut saada päähäsi, että väheksyisin seurakunnan merkitystä.

Luterilainen oppi on tietenkin arvokas ja selkeä kuvaus uskosta, jota pidän oikeana, mutta on aivan selvää, että jos kun siellä on kohtia, jotka ovat ristiriidassa Raamatun kanssa, on selvää, että luterilainenkin oppi on arvioitava Raamatun valossa. Raamatun tiettyjen asioiden aikasidonnaisuus ja myös virheellisyys on niin itsestään selvää, että siitä ei ole kiinnostavaa käydä edes keskustelua. Silti se ei vähennä Raamatun arvoa Pyhän Hengen vaikutuksesta kirjoitettuna Jumalan sanana.

Mutta sitä täytyy lukea kokonaisuutena. Subjektiivinen tulkinta saatika intuitio on aina tietysti subjektiivista ja voi olla helposti harhaista. Mutta mitäpä muuta kuin subjektiivista tulkintaa on, kun itse kippaat suuren joukon tulkinnanvaraisia raamatunkohtia ja toteat että "johdonmukaisesti ja loogisesti niistä voi päätyä vain ja vain tiettyyn tekemääsi johtopäätökseen". Seurakunnan rooli tässä tulkinnassa on tietenkin keskeinen. Ihan niin kuin Raamatussa sanotaan ja ihan niin kuin luerilaisessa opissa on aina korostettu.

Mutta sitähän tässäkin nyt tapahtuu. Kaksi tai kolme uskovaista on kokoontunut tässä tapauksessa virtuaalisesti keskustelemaan opin ja elämän eräistä ydinkohdista. Toivottavasti käymme keskustelua sävyisästi, rakkaudella ja viisautta pyytäen. Mutta siihen saamme luottaa, että Jumalan lupauksen mukaan Pyhä Henki on mukanamme ohjaamassa tätäkin keskustelua.

Minua häiritsee se, että tahallisesti tai tahattomasti yrität tulkita minua väärin ja asettaa suuhuni sanoja, joita en ole sanonut ja tehdä minusta, uskostani ja opistani tulkintoja, jotka menevät aivan liian pitkälle. Siitä nuhtelen sinua ja pyydän sinua suhtautumaan näihin asioihin niiden edellyttämällä sävyisyydellä ja kunnioituksella. Uskovaisten joukossa on näistä kin asioista eriäviä mielipiteitä.

Jos ja kun niistä on syytä keskustella, niin siinä tarvitaan sävyisää mieltä, pitkämielisyyttä, kunnioitusta, rakkautta ja nöyryyttä. Ne saavat lukijan kiemurtelemaan myötähäpeästä. Ja tässä mennään sitten niin pitkälle kuin esim tässä tiukkisten foorumilla: Ei siitä näyttäny olevan katekismuksessakaan mainintaa. Mä aattelisin, että epäuskoisen papin jakama ehtoollinen on pätevä sen vuoksi, että pappi tai ihminen ei pyhitä ehtoollista, vaan Jumalan sana "Sinun edestäsi annettu..

Epäuskoinen taas nauttii ehtoollisen aina tuomiokseen. Pitääkö siis kääntymättömäin nautitseman H. Ei, sillä ei heillä ole siitä yhtäkän hyödytystä; vaan he vetävät sen kautta päällensä suuremman kadotuksen 1 Kor. Uskovaisena taas, ku on ollu tilanteita että on pesemättömät jalat, eikä oo ollu pesumahdollisuutta siinä hetkessä, ja on menny ehtoolliselle, niin kyllä se olo on vaivannu, tai semmonen häpee mennä siihen, mut oon kuitenkin aina menny, oon aatellu että parempi mennä kuin olla menemättä.

Joskus muistan olleeni ainoo uskovainen ehtoollisvieras jossain sunnuntai-aamun kansankirkon messussa, ja kun muistan joskus kuulleeni, että just uskovaisille ehtoollinen on tarkotettu, niin olen sit aatellu, että ois outoa, jos mä en sinne menis ja kaikki epäuskoset menis. Niin olen ajatellut pienemmäks pahaks mennä, vaikka ei oo voinu kuulla evankeljumia just ennen sitä, kun pahemmalta ois tuntunut jättää ateria väliin pesemättömien jalkojen vuoksi.

Ja koko ajatus, että nostetaan itseä tuossakin tilanteessa, ehtoollisella. Ensimmäisessä viestissäsi tässä keskustelussa tosin totesit, että kristillisyyden asioiden ruotiminen julkisuudessa on välttämätöntä, koska kristillisyyden sisällä ei osata keskustella riittävästi.

Minusta se kyllä kuulostaa varsin vahvalta seurakunnan vähättelyltä. Ajatteletko, että seurakuntaan pitää tuoda ymmärrystä ulkopuolelta, kun sitä sisäpuolella ei ole tarpeeksi? Onko seurakunnan ulkopuolella mielestäsi selkeämpi ymmärrys asioista kuin sisällä?

Jos Raamattu on aikasidonnainen ja sitä täytyy lukea kokonaisuutena, niin mikä auktoriteetti meille kertoo sen, mikä pyhässä kirjassa on aikasidonnaista ja mikä osa tuota edelleen pätevää kokonaisuutta? Se miltä musta tuntuu? Jos vastataan esimerkiksi, että luterilainen tunnustus, niin silloinhan ajaudutaan juuri siihen pelkäämääni kehäpäätelmään: Pahimmillaan voi käydä niinkin, että syntisriepu valikoi itse sekä Raamatusta, tunnustuksesta että traditiosta sen, mikä hänelle passaa ja hylkää kaiken muun milloin "aikasidonnaisena", milloin "Jumalan sanan vastaisena".

Minun mielestäni selkeintä on ajatella kristillisyyden perinteisen kannan mukaisesti: Raamattu on kokonaan jumalallinen ja kokonaan inhimillinen. Se ei ole esimerkiksi historian tai luonnontieteen oppikirja, mutta kristillistä uskoa, oppia ja elämää koskevissa kysymyksissä se on erehtymätön.

Niissä asioissa, joihin Raamatusta ei löydy riittävän selkeätä kantaa, tulisi pitäytyä perinteeseen ja kuunnella seurakunnassa puhuvaa Pyhää Henkeä. Näin vältetään mukautuminen maailman menoon. Jos minun tulkintani vaikuttaa epäjohdonmukaiselta, niin ole hyvä ja kerro tarkemmin, missä menee vikaan. Ihan niin kuin Raamatussa sanotaan ja ihan niin kuin luterilaisessa opissa on aina korostettu.

Entä, jos tyytyisimme esimerkiksi ehkäisyasiassa seurakunnan perinteiseen kantaan? Olen pyrkinyt objektiiviseen analyysiin. Mutta vähän samalta minusta tuntui, kun sinä syytit minua yhtäältä fundamentalistiksi, jonka paikka ei ole kristillisyydessä ja toisaalta katolissävytteiseksi traditionpyhittäjäksi. Eli jos joku sanoo jonkun raamatunkohdan olevan aikasidonnainen, että se ei täten sovellu perustelemaan jotain tämän päivän asiaa, ja tämä sama katsoo, että joku toinen raamarunkohta soveltuu myös tähän päivään, niin tämä on lampaan mielestä sitä, että usko perustuu vain omaan järkeen ja mieltymyksiin!

Aika selvää pässinlihaa tuo liberaalivl: Yrität kerätä iropisteitä tuollaisilla edellisen kaltaisilla viesteillä ja sotkea niillä keskustelua. Minäkin pyydän anteeksi, jos olen loukannut. Koetan vastata myöhemmin perusteellisemmin, mutta kun en palstaa juuri käytä, niin enpä osaa sano, löytyykö tämä enää muutaman päivän päästä informaatiotulvan alta.

Teidän keskusteluanne on mukava seurata. Vaikka jotkut teemat pikkuisen kiertävät kehää, niin aina sieltä joku uusikin asian pilkahtaa. Keskustelu "sisäpuolella" meinaa tyrehtyä monestakin eri syystä jos edes alkaa , ja esimerkiksi uskoon liittyvien käsitteiden ruotiminen on luonteeltaan sellaista, että se ei sovellu minun mielestäni seurakuntapäivien tai koko Siionin keskustelutilaisuuksien aiheeksi.

Käsitteellisen ajattelun kyky ja tarve on erilainen eri ihmisillä. Täällä virtuaalimaailmassa on suuri määrä kaikenlaista roskaa, mutta sen lisäksi aitoja kohtaamisia, joissa parhaassa tapauksessa selviää asioita. Nimimerkin takaa rohkaistuu kirjoittamaan moni sellainen, joka ei missään tapauksessa uskaltaisi ajatuksiaan tuoda julki muille ihmisille keskusteluissa, saati ry: Usein puheissa viitataan siihen, kuinka "tiedon ja taidon tavarat" löytyvät seurakunnasta.

Siinä kai tarkoitetaan Kolossalaiskirjeen kohtaa "Että heidän sydämensä saisivat lohdutuksen ja liitetyksi tulisivat rakkaudessa kaikkeen rikkauteen, täydellisessä ymmärryksessä Jumalan ja Isän ja Kristuksen salaisuuden tuntemiseen, jossa kaikki viisauden ja taidon tavarat kätketyt ovat.

Minä ainakin ajattelen siinä kohtaa Bileamin aasia. Jos kerran aasikin voi puhua Herran sanoja, miksei Herra voi puhua myös kenen tahansa ihmisen välityksellä? Näen hyvin suuren vaaran sille, me perisynnin turmelemat ihmiset antaisimme mielellämme sen vallan oman lihamme himoille ja sitä kautta sielunviholliselle. Voimia ja jaksamista työpaineiden keskelle. Alla lampaan pitkä lista lyhennettynä suomeksi.

Sen perusteella näyttää sille että rytmimenetelmää eli yhdynnästä pidättymistä ei vastusta kukaan ja suurin osa yhtyy katolisen kirkon kantaan, jota lammas ei listaa. Tässä on lisäksi pieni vertailu entisajan lasten lukumäärään yhden suvun kirkonkirjojen perusteella. Mitään hirvittävää lapsilaumaa eläviä lapsia ei sen ajan äidillä ollut, tosin lapsen kuolemia jotka ovat suunnaton suru aina.

Tässä tiitivistelmä siitä mitä kielletään sillä listalla jonka lammas laittoi -suuseksi -keskeytetty yhdyntä -keskenmenon aiheuttaminen eli abortti -Ehkäisykielto sillä perusteella että ei pysty kasvattamaan enempää lapsia. On parempi siinä tapauksessa että pidättäytyy yhdynnästä. Yhtä usein kuin hän olisi voinut hedelmöityä ja saada lapsia, yhtä usein hän syyllistyy murhaan. Jos nainen ei halua saada lapsia päätyköön uskonnolliseen sopimukseen aviomiehensä kanssa, sillä siveys on sielun puhtautta kristillisellä naisella.

Toivon, että edelleenkin voitais käydä tälläisiä rakentavia keskusteluja. Vaatii mekoista älyllistä epärehellisyyttä jos sivuston pystyy ohittamaan seuraavanlaisilla kommeneteilla: Toki ne voi tulkita tarkoittavan samaa, mutta perustelua maksimaaliselle lisääntymiselle niistä ei saa.

Saat vapaasti itse uskoa niin, mutta et voi tuolla raamatunkohdalla velvoittaa keitään muita uskomaan samalla tavalla ehkäisyn synniksi. Etsi joku parempi kohta!

Jos olet kerran tutustunut sivustoon, niin sitten tutustuminen taisi jäädä vähän vailinaseksi, sillä sepustuksessa ei ainakaan minun silmiini osunut mitään viittausta "täyttäkää maa - täyttäkää maata" -ongelmaan.

Sen sijaan siellä vedottiin VT: Tässä kohdassa käytetty heprean kielen sana 'lisääntyä' sisältää rajallisen lisääntymisen erillismerkityksen. Miten siunauksen 'olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa', merkitys muuttuu, jos se käännetään, kuten kirjoittaja ehdottaa: Tai 'olkaa hedelmälliset, olkaa yllin kyllin ja täyttäkää maa'?

Meitä on jo riittävästi, ihmislaji lajina on turvattu. Miten voit tulkita niin, että runsas, yllin kyllin ja riittävä tarkoittaa maksimaalista, holtitonta lisääntymistä kunnes vahvat syövät heikot osittain on jo niin. Puhumattakaan siitä, että tuosta voisi vetää sellaisia johtopäätöksiä, että ehkäisemättömyys on autuuden ehto. Kyllä uskovaisen pitäisi tyytyä Jumalan tahtoon. Lapsiahan voi myös adoptoida.

Näin heitä voitaisiin pelastaa esimerkiksi kehitysmaista, hengellisen ja aineellisen hädän keskeltä, Jumalan valtakunnan yhteyteen. Surullista on myös se, että "ylimääräiset" pakastetut alkiot voidaan tietääkseni myös tuhota.

Minusta se on ihmiselämän halveksimista. Mutta tämä on vain minun henkilökohtainen näkemykseni. Mutta kyllä ihminen voi Raamatun mukaan luottaa liikaa lääkäreihin: Mutta sairauteensakaan hän ei etsinyt apua Herralta vaan lääkäreiltä. Jos ihminen ei jaksa luottaa Jumalaan ja ajatella, että hän tietää ja johtaa kaiken parhaiten, niin silloin hän on epäuskoinen.

Minä lähetän kuoleman, minä annan elämän, minä lyön ja minä parannan, minun vallassani on kaikki. Herra lähettää kuoleman ja antaa elämän, vie alas tuonelaan ja nostaa sieltä.

...

HERKKU SAUNA SEKSIÄ GAY

Eräs, nyttemmin jo tuonilmaisiin siirtynyt tuttava, lähti aina sen ajan tullessa kylän jompaan kumpaan baariin. Kävi suoralla kysymyksellä systemaattisesti, ekshaustiivisesti, mutta kohteliaasti läpi kaikki naispuoliset asiakkaat, saaden tosin useasti juomat naamalleen, mutta harvemmin hän sieltä tyhjin käsin lähti. Jos suotuisan lopputuloksen todennäköisyys on luojan armosta pieni, täytyy toiminnan volyymi pitää suurena.

Kyllä minä ainakin myönnän itselleni että en tule sosioekonomisen statukseni takia ikinä saamaan ns. Maailma on kova paikka. Saara Pasanen toi rehellisesti nykysuomen naisten yleisen mielipiteen esiin.

Jos te kaikki miehet nyt vaan oisitte tällaisia niin jo lohkeis pesää aina. Ei suoranaisesti, mutta miesten oikeuksien ajamisella olisi positiivinen vaikutus asiaan. Nimittäin, koska nainen haluaa itseään parempistatuksisen miehen niin nykytilanne, jossa verovaroista, joista leijonanosan maksavat miehet, tuetaan sinkkuäitiyttä ja toisaalta erotilanteissa jätetään miesten oikeudet huomiotta on johtanut siihen, että naisten status on parantunut merkittävästi verrattuna miehiin.

Lisäksi ovat vielä huomioon, että koulujärjestelmä on rakennettu tyttöjä varten, jolloin jatkuvasti suurempi osa pojista syrjäytyy, sekä miesvaltaisten alojen suurempi työttömyys, jotka entisestään pahentavat tilannetta. Tämän vuoksi sitten, koska miehillä on yhä vähemmän mahdollisuuksia perinteiseen, rakentavaan statuksen paranteluun, niin voittajia ovat ne alfamiehet, jotka rakentavat statustaan nyrkein.

Siksi, jos miesten tasa-arvo-ongelmiin puututaan, johtaa tämä miesten keskimääräisen statuksen kasvuun, jolloin useampi nainen alkaisi pitää useampaa miestä puoleensavetävänä. Valitettavan epätasa-arvoista on tietysti se, että naiset eivät niin sitä seksiä taida tarvita niin usein kuin miehet, joten hieman vähemmän laadukkaillakin fyysisillä ominaisuuksilla on aina pariutumisseuraa saatavilla.

Miesten tietysti pitäisi toimia reippaasti ja jättää nainen, jos tällä ei ole miestä tyydyttävää laitteistoa käytettävissään. Asiaan tietysti löytyy sivistyneitä kiertoilmaisujakin, "olemme kasvaneet erilleen" tms. Tämähän on hyvin kätevää, en ole yhtään hämmästynyt jos nainen ottaa avosylin vastaan kaiken tämän hyvän, kysymys kuuluukin miksi me olemme niin herrasmiehiä, että annamme kaiken tuosta noin vaan.

D suosittelen itsekin blogistille tämän kommenttini poistamista. Suo anteeksi mutta tämä on mielestäni erittäin yksinkertaista semipsykologista hömpän pömppää. Jopa näistä huippunaaraista ihmiset ovat eri mieltä, kuka pitää Anna Kournikovaa hyvännäköisenä, kuka Kate Winsletiä kuka Marilyn Monroeta.

Kauneus todella on katsojan silmässä. Miten ihmeessä suurin osa ihmisistä on pariutunut mikäli näitä huippuyksilöitä on vain muutamia? Ovatko loput vain tyytyneet huonompaan? Että miehenkin pitäisi kiihottaa naista. Joku piti saada, fiilis oli sellainen".

Loput todellakin ovat joutuneet tyytymään "huonompaan". Jokainen poika koulussa olisi halunnut sen luokan kauneimman tytön. Ne jotka eivät sitä saa, keksivät valinnalleen erilaisia pehmeitä selityksiä "sukulaissieluisuudesta" tms. Naisten pitäisi nimenomaan tietää mitä tuosta "huonompaan tyytymisestä" seuraa sillä hehän tekevät leijonanosan avioeroaloitteista Asia todellakin on näin. Se ei kuitenkaan tarkoita, että rakastunut mies vaihtaisi partnerinsa huippunaaraaseen, vaikkakin kävisi tätä mielellään huitaisemassa.

Rakkauden huumassa partneri saattaa tuntua maailman parhaalta, mutta järjellä ajatellen mies aina tietää, että paremmankin näköisiä naisia on, mutta hän ei vaan sellaiseen yltänyt. Kyllä mies voi olla hyvin onnellinen suhteessa vaikka tiedostaa parempien naaraiden olemassaolon. Suomessa naiset kyllä uskaltavat tehdä aloitteita jos kohteena on julkisuuden henkilö ja ennen kaikkea taloudellisesti menestyvä mies. Eräs syy naisten aloitekyvyttömyyteen saattaa olla myös pelko huoraksi leimautumisesta.

Näin ollen puheet miesten puhumattomuudesta ovat naurettavia, koska sosiaalisesti ulospäin suuntautuneet asiakkaat baareissa tai ravintoloissa koostuvat po. Yhteiskunta missä naimaikäisiä miehiä on huomattavast naisia enemmän on hyödyllistä vain silloin, kun tämä käy sotaa toista, vierasta yhteiskuntaa vastaan. Muulloin siitä tulee rasite, joka ilmenee mm. Muistaakseni Suomessa vuotiaiden joukossa, miehiä olisi naisia enemmän yli 36 Huomattavasti enemmän mitä Talvisodassa sai surmansa.

Vielä huonommaksi asian tekee sen, että vanhemmat miehet naivat nuorempia naisia enemmän, kuin vanhemmat naiset nuorempia miehiä ja turvapaikanhakijat uutiskuvien perusteella koostuvat po. Mikäli tilanne jatkuu saman suuntaisena ei tarvitse pelätä väkivallan tai rasismin vähenemistä. Tällä logiikalla miesten pitäisi tehdä leijonanosa avioeroaloitteista. Hehän ovat tyytyneet huonompaan ja tietävät sen jo suhteeseen ryhtyessään.

Miksi miehet tyytyvät huonompaan? Miten sellainen suhde voisi onnistua? Eihän nuorikko-parka välttämättä todellakaan tiedä, että ylkä ei ole tosissaan puhuessaan "sukulaissielusuudesta" tai muusta mukavasta.

Miesten ei pidä tyytytyä huonompaan - aina voi olla poikamiehenä ja poimia elämän puusta vain sen kauniimmat hedelmät rahaa tietysti siihenkin sitten täytyy käyttää. Pari avaavaa tutkimusta asian tiimoilta ja näitä tutkimuksia siis riittäisi vaikka kuinka paljon:. Amerikkalaisprofessoreiden mukaan naiset harrastavat seksiä enemmän käytännön syistä kuin intohimon vieminä:.

Sitä vastoin suurin osa naisista ei pidä suurinta osaa miehistä yhtään seksikkäänä, kirjailija-professoreiden yhteenveto aiheesta kuuluu. Jopa 84 prosenttia naisista myönsi harrastavansa seksiä, jotta rauha kodissa säilyisi tai vastineeksi kotitöistä. Kirjoitin aiheeseen liittyen mm. Työmarkkinat ja parisuhdemarkkinat muistuttavat toisiaan. Sekä työmarkkinoilla että parisuhdemarkkinoilla valta on sillä osapuolella, johon kohdistuu enemmän kysyntää. Toisin sanoen, yleensä valta on työnantajilla ja naisilla.

Tarkastellaan aluksi seuraavaa tilannetta: Kummassa tilanteessa olisit mieluummin töitä hakiessasi? Vastaus on tietenkin b, koska silloin sinulla on suurempi valta päättää niistä ehdoista, joita työnantajien on sinulle tarjottava sinut töihin saadakseen. Lisäksi, sinulla on mahdollisuus valita parhaiten sinulle sopiva työpaikka.

Naiset ovat nettideittimarkkinoilla tuossa työnantajan asemaa vastaavassa asemassa. He tietävät, että monella tavismiehellä on tavisnainen ja moni tusinamaisteri on koulutustaan vastaavassa työssä.

Ongelma heidän kannaltaan on kuitenkin markkinatilanteessa, jossa tavismiehiä ja tusinamaistereita on liikaa kysyntään nähden. Tusinamaisteri tietää, että vaikka hän periaatteessa olisi pätevä johonkin koulutustaan vastaavaan työhön, niin löytyy kymmeniä yhtä päteviä maistereita hakemaan samaa virkaa. Siitä joukosta on vaikea erottua edukseen ja huonolla tuurilla koulutusta vastaavaa työpaikkaa ei vai löydy yrittämisestä huolimatta.

Jos tavismies ei saa tasoaan vastaavaa naista tai tusinamaisteri koulutustaan vastaavaa työtä, niin mitä sitten? Eräs vaihtoehto on laskea rimaa. Ei enää pyritäkään omalle tasolle, vaan tyydytään siihen, mitä satutaan saamaan. Se ei ole optimaalinen vaihtoehto, mutta usein kuitenkin paras tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Tusinamaisterilla on rahat lopussa ja hänen on vain hyväksyttävä osa-aikatyö, joka ei vastaa hänen koulutustaan, josta hän ei pidä ja jossa hän ei luultavasti tule pitkään olemaan. Samankaltainen tilanne on tavismiehen kohdalla. Jos naisenkaipuu ja epätoivo kasvaa liian suureksi, niin on otettava se nainen, jonka pystyy saamaan. On hyväksyttävä markkina-tilanne, jossa kilpailu on kovaa. Tavisnaisten ja työnantajien asema on samankaltainen deittinetissä.

Hakemuksia tulee paljon, osa työpaikan hakijoista on liian koulutettuja ja päteviä ja pelkona on, että he vaihtavat helposti työpaikan toiseen. Naisille vastaavista osa on naista paljon tasokkaampia miehiä ja vaarana, on että he häipyvät seksiä saatuaan. Tuoreen tutkimuksen mukaan naisen seksuaalisen nautinnon määrä on suoraan verrannollinen miehen varallisuuteen. Täytyy nyt erottaa "naisen kaipuu" puhtaasta seksin halusta ja valheiden kertomisesta toiselle parisuhteen toivossa.

Siinä ei tarvitse laskea luikuria jollekin liikaa harlekiineja lukeneelle marimekko-marjatalle. Hyviä kommentteja Laasaselta ja Velvollisuuksien tasa-arvoliikkeeltä, pisti ihan tosissaan miettimään näitä juttuja, joutuu vähän sulattelemaan.

Jos tosiaan näin on niin mitä ihmeen pahaa esim. Rupesin jotenkin paremmin ymmärtämään niitä jotka näitä palveluja käyttävät. Homma tietysti toimii toisinkinpäin - naisen ei tarvitse maksaa seksistä miehelle joten lopullisena taloudellisena hävijänä on tässäkin skenessä mies. Ongelmallisinta on "parisuhde", sitä kannattaa välttää ja tietysti lasten saamista koska viimeistään siinä kohtaa kanssakäyminen latistuu tai tulee mahdottomaksi.

Silläkin kun on biologinen perustansa Meinaako kadota mystiikka ja rakkauden selittämättömyys? Kun puhutaan parisuhdemarkkinoista, ylöspäin avioitumisesta, kysynnästä, tarjonnasta ym. Pariutumisessa on myös asioita jotka jäävät vaihtoteoreettisen näkökannan ulkopuolelle kuten nenän kautta aistittava immunogeeninen täydentävyys joka voi tuottaa huumaavan rakastumisen ensi silmäyksellä nuuhkauksella? Millaiseen henkilöön haluaisit rakastua?

Jos pystyt vastaamaan tähän kysymykseen tulet samalla vastanneeksi alkuperäiseen kysymykseen kielteisesti. Itse ymmärrän rakastumisen kemiallisena reaktiona kun sopiva ihminen sattuu kohdalle. Kuka kellekin on sopivin, en usko selittyvän millään teorioilla ylöspäin naimisesta tai kysynnästä ja tarjonnasta. Mikäli henkilö kuvittelee millaiseen henkilöön haluaisi rakastua ja rakastuukin sitten toisenlaiseen ihmiseen, niin sehän vasta todistaakin rakkauden olemassa olon.

Ne nimenomaan selittyvät kyseisillä teorioilla. Yksilötasolla voi olla toisin johon varmaan vetoat mutta isojen populaatioiden kyseessä ollessa nämä mekanismit todella toimivat ja ovat tilastollisesti varteenotettavia selittäjiä pariutumista ja sen mekanismeja tutkittaessa.

Kyllä nämä Laasasen ja Velvollisuuksien tasa-arvoliikkeen kertomat asiat asettavat naisten rakkauden kyllä aika omituiseen valoon, jos näin tosiaan on mitä noissa esitettiin, onhan noita poikkeuksia, mutta suurin osa aika kylmää porukkaa. Itse vietän ja tulen viettämäänkin elämäni aika onnellisena verrattuna suurimpaan osaan porukasta. D Nainen kun on synnyttänyt niin akka mäkeen ja nuorempi tilalle: En luule vaan epäilin koska Laasasen lähes matemaattinen malli pariutumisesta tuntuu aiheuttavan "mutta mitä tapahtui rakastumiselle?

Anteeksi jos olin väärässä. Kemiallisesta reaktiosta puhuin itsekkin, yhdestä monista ja kaikkia rakastumisen "mekanismeja" ei varmasti tiedetäkkään. Lopputulos on kuitenkin se että isoilla ihmisryhmillä mitattuna vaihtoteoreettinen malli ennustaa seksuaali- ja pariutumiskäyttäytymistä tehokkaasti. Mites ne erotilastot nyt menikään ja ketä sitä eroa hakikaan lähes aina.

Eli tokihan poikkeuksia löytyy, mutta suurin osa aika kylmää porukkaa näköjään. Pari huomioitavaa faktaa vielä ja näitäkin tutkimuksia riittäisi vaikka kuinka paljon siitä "naistenlehtien lupailemasta orgasmitaivaasta, jota kiihtyvään tahtiin sitten vaaditaan Suomen miehiltä" Miehet tekevät sitä 11 kertaa kuussa, naiset 2. Eli miesten ja naisten seksuaalisuuden perustarve on todellisuudessa täysin erilainen. Muu on feminististä julkista propagandaa, jotta miehet eivät tiedostaisi tätä tilannetta ja heidän kasvavaa törkeää vallankäyttöään.

Ja kärsivät paljon, paljon enemmän puutteesta joka päivä. Tunnetustihan siis kysyntä nostaa palvelun tai tuotteen arvoa. Pääsääntöisesti tästä syystä yhtäkkiä erolukemamme ovatkin näin järkyttävät avioliitoissa n.

Miehet tyytyvät huonompaan naiseen jotta saisivat seksiä? Missä kohtaa he sitten päätävät pariutua pysyvästi tämän huonompilaatuisen naisen kanssa ja vielä menevät tämän kanssa avioon? Ei kukaan pakota menemään avioon huonompilaatuisen ihmisen kanssa. Ei edes seksin vuoksi. Avioerotilastoihin päätymisen estää pysymällä naimattomana. Ei pariutumalla huonolaatuisten naisten kanssa joka tietysti johtaa eroon. Mitähän iloa naimisiin menostakin kenellekkään sitten on, sitä voidaan miettiä.

Valitettavasti näitä oikeita rakkaustarinoita tuntuu olevan aika harvassa. Sen sijaan avioliitosta pitäisi miettiä että miten se olisi paras tapa purkaa. Naimisiin ei mennä nykyään rakkaudesta vaan järkisyistä. Ihmisten keskinäisten suhteiden ei pitäisi kuulua valtiolle ensinkään vaan nuo perimis-, huoltajuus-, yhteistalous- ym.

Sitten yksi juttu, on paljon naisia myös parisuhteissa, joiden ukkoa ei hotsita. Ja emännät ovat puutteessa. Muistan yhden upean raamikkaan naisen, joka sanoi joskus katsovansa peilistä ja ajattelevansa, että menee koko komeus hukkaan, kun ukkoa ei kiinnosta. Naiset puhuvat näistä keskenään, vaikka eivät kerro siitä kumppanilleen.

Jos miehet tietäisivät, kuinka paljon ystävättäret ja naistyökaverit jne.. Työpaikoilla oli myös hyvin tiedossa ne rouvat, joilla ei kestänyt kahta minuuttia laivaseminaarin tauolla baaritiskillä, kun oli mies isketty. Ja lapsia ja isäntä kotona. Televisiosta tuli muutama vuosi sitten tieteellinen sarja, jossa käsiteltiin "romanttisen rakkauden syntyä" ja sen leviämistä kansan pariin.

Sarjan mukaan "romanttisen rakkauden" käsitteen synnytti lähinnä keski-ajan turhautuneet uskonnolliset aatelisnaiset, jotka alkoivat vaatimaan muusikoita ja taitelijoita palvomaan itseään päiviensä ratoksi. Ja tätä kautta tämä "uskonnonkaltainen kulttuurihömpötys" levisi koko kansan pariin.

Katsokaapa nyt miten se "ikuinen rakkaus" on kadonnut yhtäkkia taivaan tuuliin, kun naisilla ei ole sille enää mitään käyttöä yhteiskunnan rikastuttua.

Samoin on käynyt avioliitto instituutiolle yhtäkkiä:. Uusi tutkimus osoittaa myös, että nämä palvelukset muistetaan pitkään Tutkijoiden mukaan vaihtokauppa seksin ja lihan välillä ei tapahtunut heti, vaan ehkä vasta päivien päästä. Kaikkihan tämän tietää, naiset ovat paljon härskimpiä kuin miehet, ei monet miehet välitä puhua seksielämästään ulkopuolisille. Ja laivalla olen käynyt aika monta kertaa ja voin allekirjoittaa tuon juttusi, ei sitä turhaan kutsuta porauslautaksi.

Jaha, täytyy vaan munkin hyväksyä että mieheni ovat mun "pitkin hampain huolineet" kun eivät prinsessa Madeleiniä ole voineet saada: Epäongelma, tavallaan koska kaikenlaista puutetta monella ihmisellä. Entäs naisten seksin puute? Naisiakin taitaa olla vähän enemmän Suomessa kuin miehiä. Lähiaikoina paljon muuten puhuttu esim. Miten tämä korreloi sitten tuon taloudellisen väittämän ja Laasasen teorian kanssa? Jos kerran naiset antavat laivalla yhden illan tuttavalle sen kummempaa taloudellista etua tai turvaa heiltä haluamatta, niin ketkä ovat nämä ihmeelliset varakkaat miehet jotka laivoilla saavat?

Onko heitä siis sielläkin kymmenittäin irtosuhteita noukkimassa ja tavallinen perttiperusinsinööri jää ilman? Sitten lopuksi imetään ja kuunnellaan mistä vinkuu parhaiten! Yleensä irtoaa jo siinä kolmen minuutin kieppeillä ekat!

Voi tulla silloinkin jos vähän samalla paijailee ja supattaa korvaan juttuja. Minusta on hieman huolestuttavaa että tiedät mitä valtaosa 10 vuotiaista tytöistä osaa tehdä seksuaalisessa mielessä Tunnen naisen joka on avioitunut alaspäin joten mikään mitä Laasanen sanoo ei pidä paikkaansa!!!

Naisilla se käykin noin nopeasti koska keskinkertainenkin nainen saa seksiä itseään tasokkaammalta mieheltä vain pyytämällä. Itsensä tasoiselta luultavasti lähes joka kerta.

Jos mies ei ole sairaalloisen lihava ja todella ruma sekä pystyy muodostamaan järkeviä lauseita niin kyllä sen pitäisi onnistua. Se on tietysti mukavaa romanttista fantasiaa ajatella että juuri itse on kaikista ihanteellisin mahdollinen kumppani sille omalle kullalleen.

On kuitenkin aika käsittämättömän epätodennäköistä että se olisi totta. Mun mielestä sun on turha ottaa tuollainen "tyytyy minuun"-uhriajattelu. Pidän itsekkin parisuhteessa olosta. Varsinkin kun olen onnella ja taidolla saanut hyvän partnerin. Luultavasti sinun miehesi on tyytyväinen parisuhteesta kanssasi täsmälleen samasta syystä.

Naisten seksin puute on huomattavasti pienempi ongelma koska tutkimuksen mukaan nainen saa itseään korkeamman tason partnerilta seksiä vain pyytämällä useammin kuin kahdella yrityksellä kolmesta. Henkilökohtaisen arvioni mukaan seksin saaminen ei olisi sulle ongelma ennen vuotta Mies taas joutuu laskemaan rimaa huomattavasti joten mahdollisten partnerien määrä on huomattavasti pienempi ja siltikään ei ole takeita mistään.

Nyt jääkin vain määrittämättä se "keskinkertainen nainen" Ja ihan yleinen elämänkokemus kertoo, että ei ihan jokainen mies nyt pelkästään pyytämällä keskinkertaisen naisen mukaan lähde. Useimmat tuntemani miehet eivät ole elämässään ihan noin seksisentrisiä, monet ovat parisuhteissa ja eivät hekään ihan pyytämällä keskinkertaisen kanssa lähde pettämään. Nille, jotka lähtevät, suosittelen tietysti avioeroa - jos liitto on tuossa kunnossa, on parempi lähteä valheesta pois. Tuo on totta vain osittain.

En usko, että tälläkään palstalla on ketään normaalia miestä, joka ei pitäisi sinua todella kauniina. Tapahtui tänä aamuna puoli kymmenen aikaan hotelli Vaakunan aamiaishuoneessa Helsingissä: Ikkunapöydässä istui noin 30 vuotias nainen, hiukan ylipainoinen, valtavan itsetietoinen pystynenäinen lady, jonka tukka oli jäänyt siltä aamulta harjaamatta. Hänen aviomiehensä ilmeisesti toi hänelle lautasen täynnä leikkeleitä ja muita herkkuja.

Mies asetteli pöydälle myös aterimet ja servietin. Nainen vilkaisi lautasta ja sanoi kohtalaisen kovalla, käreällä äänellä: Enkeli lensi äänettömästi ohi. Pari pöydän päässä olevan pariskunnan kauniimpi Todella kaunis parempi puolisko nousi ylös, taputti miestään hellästi olkapäälle ja sanoi pehmeällä äänellä: Moni lakkasi syömästäkin ja vain katsoi tuota ihmettä. Hänen korviaan myöten punastunut miehensä seurasi perässä.

Laasanen viittasi tuohon tutkimukseen kirjassaan Naisten seksuaalinen valta. En ole tutkinut miten "keskinkertainen vai pitäisikö sanoa keskiverto nainen" on määritelty. Nimimerkkisi todenperäisyys asettuu kyseenalaiseksi tuollaisella kommentilla. Ei poikkeustilanteilla ja yksitäistapauksilla tieteellisiä faktoja ja laajoja yhtälöitä kaadeta.

Naisten kulttuuriseen vallankäyttöön kuuluukin erottamattomasti manipulointi ja suoranainen valehtelukin Saara Pasanen oli kyllä rehellinen viestissä Lisäksi olen varma, että jopa humalassa ruotsinlaivalla miehet tekevät enemmän aloitteita ja ottavat enemmän pakkeja.

Tiedemiesten mukaan G-pisteen olemassaolosta ei ole mitään tieteellisiä todisteita vaan se on täysin naistenlehtien ja seksiterapeuttien mielikuvituksen tuote. Kuinkahan monta sataa miljoonaa miestä tuotakin ollaan laitettu etsimään syytellen ja eroillen? Samoin kuin naisen orgasmia? Ja laitetaan taas tänään, huomenna ja ensi vuonna? G pistekin on siis vähän samanlainen feministien kulttuuriimme syöttämä voimakas propagandistinen vale, kuin joku miehiä suurempi aivokurkiainen naisten pienempien aivopuoliskojen välillä.

Siis tämähän on ajatuksenakin jo aivan mahdotonta ja absurdia, nykynaiset eivät suostuisi edes yhden kohdan toteutumiseen noista ilman poliittista konfliktia -näin kuitenkin ovat asiat feministisuomessa miesten kohdalla v.

Mainitse 5 suomalaista julkkisnaista ja 5 ulkomaalaista julkkisnaista jotka ovat mielestäsi huippunaaraita. Haluan tietää, koska puhut niin paljon tuosta ulkonäöstä No, en nyt toki ole exel-taulukoita tehnyt. Mutta kun on elänyt tyttöporukoissa ja koulussa ja tyttönä tyttöjen kanssa jumpassa ja leireillä ja tansseissa ja koulussa ja opiskeluissa ja ollut naisvaltaisilla työpaikoilla, niin aika paljon tarttuu vaatteisiin. Se on ihan normaalia tyttö-naiselämää. Kyllä ne nuorten bestisten ja muiden tyttöjen kanssa käydyt jutut koskettelivat myös seksuaalisia seikkoja sivuavia asioitakin kasvuvuosien aikana ja naiskirjallisuus koskettelee monella tapaa jne..

Tytöt puhuvat paljon myös kaikenlaista, koska heidän täytyy jo vuotiaina alkaa pelata menkkojen kanssa ja kyselevät toisiltaan tietoja jne.. Enempi näistä kaverien kanssa puhutaan, kuin äitien.. Parempi olisi toki, jos äiti juttelisi tytöille ja isä pojille, mutta kuinka moni juttelee. Ostaisi edes jälkikasvulle asioita käsittelevän kirjan ja antaisi lahjaksi, jos ei pysty puhumaan. Minä en sinänsä usko kovin paljon tilastoihin, mitä tulee seksuaalitutkimuksiin.

Miehet liioittelevat kokemuksiaan ja naiset vähättelevät. Itse kunnioitan erittäin paljon pitkää parisuhdetta, arvostan sitä, että olen äiti ja arvostan myös puolisoani. Pitkä parisuhde on harkitun sitoutumisen tulos ja lahja. Rakkaudessa on kysymys myös tahdosta. Ei se pappikaan kysy: Ja sitä tahtomistakin välillä tarvitaan.

Nainen ei ole mikään objektin raami, joka hylätään heti, kun vähän rypistyy. Hän on ihminen ja arvokas sinällään. Onko se käsittämättömän epätodennäköistä ajatella niin.. Nämä asiat eivät kyllä ole näinkään mustavalkoisia. Oletko kohdannut useita seksiä kaipaavia naisia?

Mutta ei jälkimmäinenkään huono vaihtoehto ole Mitäs sanot VeliSynkän kommenteista? Ei millään pahalla, mutta aika harmaita löpinöitä ovat kirjoituksesi VeliSynkän kirjoituksien rinnalla, mutta ainakin yksi hyvä puoli sinussa on, olet hyvännäköinen mies, komein blogisti tähän asti: Ei vaan se on molempiin suuntiin epätodennäköistä.

Et pysty millään toteamaan että elon miehesi ovat olleet parhaita mahdollisia vaihtoehtoja. Et varmasti ole edes tavannut prosenttiakaan vaihtoehdoista saatikka tutustunut. Miehet saavat kiksejä uusista partnereista joten parisuhteeseen lähtiessä uutuuden viehätykselle saa heittää hyvästit vaikka muuten seksielämä luistaisikin mainiosti. Olen kohdannut mutta kuten sanottua, yksittäistapauksilla ei voi argumentoida.

Jos voisit osoittaa jonkun tilaston tai tutkimuksen joka näyttää että naiset yleisesti ottaen haluavat enemmän tai yhtä paljon seksiä kuin miehet tai että miehen resursseilla ei ole naisille merkitystä niin olisin kiitollinen. Kyllä se selittyy, jos puhutaan yleisellä ja hyvinkin yleisellä tasolla. Mutta poikkeamien suhteen olet oikeassa: Minulle ei myöskään ole vaikea myöntää, tai ymmärtää, että pitkäaikainen seksi ja yhteiselämä kokonaisvaltaisesti melkoisen kauniin ja järkevän naisen kanssa on jotain, mitä miehen kannattaa tavoitella.

Minulle se kun ei ole ollut aikoihin vain haave, olen päässyt läträämään rankoilla seksifantasioillani monen naisihmisen parissa ja tehnyt sitä vuosikausia, tinkimättä. Yleisiltä markkinoilta naisen saaminen on erittäin vaikeaa, siksi ettei järkeviä naisia siellä ylipäätään ole. Suomalaisia naisia voidaan yleisesti verrata lumehuoriin, joille oma seksuaalisuus on bisnes, ja oma napa tai ego ainoa painopiste maailmassa. Vaikka naisen saisikin jostain seuraksi on hyvin epätodennäköistä, että tämä nainen ei ala päättää miehen puolesta ja määritellä miehen asioita, miten asiat menevät jne.

Tässä tulemmekin herrasmiehuuden ytimeen: Puhutaan siitä, että nainen antaa, mutta mitä on annettavaa? Pieni egoistinen pyöritys maailmassa, jossa hameella ja sukkahousuilla on kymmenkertainen arvo muuhun nähden.

Naiselle pitää osata esittää halunsa ja fantasiansa. Naisen edessä ei tarvitse esittää yliopistofiksua. Sosiaalista voitokkuutta kalastavat ikipissikset eivät ole ansainneet edes veneenmelaa eteensä. Kunpa tämän apinatkin ymmärtäisi, -tana. No, kun täällä nyt naisten suulla on muutamaan otteeseen painotettu, että nainen ei ole mikään esine jne, niin miksi se on ihan okei kun naiset pitävät miestä jonain esineenä, millä pitää olla statusta, rahaa sun muuta.

Eikös se rakkaus pitänytkään olla se ykkösjuttu eli voitaisiinko lopetella tämä hurskastelu. Kuinka moni mies on törmännyt siihen, että naista ei aluksi kiinnosta, mutta kun hän saa tietää että on fyrkkaa tai muuta mammonaa niin johan rupeaa kiinnostamaan. Naiset kasvatetaan hyvin siveiksi, mutta taustalle kehittyy hillitön veto kaikkeen tuhmailuun ja sikailuun sillointällöin.

Miehelle tuhmuus on luontevampaa. Naisen härskiys erottuu sen takia räikeästi, että naisen elämäntapa on muuten niin siveä. Naisia kannustetaan tekemään kaikkea pikkutuhmaa siinä missä miehet voivat olla härskejä ihan tuosta vaan ilman, että sillä on painoarvoa. Naisia kuitenkin varotetaan liiallisen tuhmuuden vaaroista, koska liiallinen tuhmuus voi tuhota heistä siveyden.

Siveyteen kuuluvat esimerkiksi normaalit pöytätavat, hillityt parinvalintapreferenssit ja haaveet kypsän ja ymmärtävän miehen löytämisestä. Kun nainen kokeaa olevansa tarpeeksi tuhma, hän tuntee syyllisyyttä, hän joskus jopa pyytääkin seksissä mieheltä piiskaa rangaistukseksi, jotta voisi olla taas siveämpi. Harvemmalla naisella on intressejä piiskata tuhmia miehiä, koska tuhmia miehiä ei olla ajateltu koskaan palauttaa naisen ruotuun.

Se on se savolainen ympäristöongelma - "iliman pilluu" - näköjään kestoaihe. Jollain tavoin tässä rivien välistä tulee kuitenkin sellainen tunne, että asiasta kirjoitetaan vähän siihen tyyliin, että naiset ovat julmia ja on naisten vika, että mies ei saa seksiä. Mutta yrittäkää nyt ymmärtää, ettei heitä ole siihen velvoitettu kaikkien halukkaiden miesten kanssa. Turha sellaisesta on ruikuttaa. Aivan samoin kuin naisten on tyydyttävä luojan luomaan maailmaan miesten "moniaviollisine taipumuksineen", niin myös miesten on tyydyttävä niihin pelisääntöihin, jotka on hallittava saadakseen seksipartnereita osakseen.

Raha ja valta voivat toki olla yksi tekijä, mutta ei välttämätön tekijä. Ei myöskään tarvitse pistää turpaan Muhammed Alia nakkikioskijonossa. Sopiva persoonallisuus, hyvä supliikki ja tilannetaju riittävät mainiosti. Jep Kilttejä miehiä jotka puristaa koko elämänsä kättä nyrkkiin taskussa ja hokeee Oi Miksi?

Vatsaoireitakin, kuten Ulkus Mulkus sanoo vaimo joka on lääkäri. Älykkyys, Pyrky, Suorituskyky, Narsismi ja Psykopaattisuuden taso. Koska edustan entisenä sovinistina mielipidettä että: VeliSynkkä Itse olen isokokoinen, leppoisa, lapsirakas, myhäilevä , sisäsiisti, avulias, romanttinen, keskusteleva, kuunteleva, ymmärtävä, humourintajuinen ja ainahyväntuulinen.!

Sä ajattelet tätä liian tietoisena toimintana. Ikäänkuin Laasanen väittäisi että naiset päivät pitkät miettisivät että miten saada mahdollisimman rikas mies koukkuun. En tiedä naisten aivoituksista mutta epäilisin että he eivät tällaisia mieti. Tilastollinen lopputulos kuitenkin on että statuksella ja varallisuudella on väliä. Ei se tarkoita että naiset pitäisi miehiä esineinä.

Jotkut ovat tutkineet mitä asioita pidetään viehättävinä ja kertoneet että tällaisia asioita ovat mm. Jos en olisi niistä lukenut niin en osaisi kovinkaan tarkasti kertoa mikä viehättävissä naisissa on viehättävää. Se vaan tulee luonnostaan.

Epäilen että naisilla homma toimii samalla tavalla tiedostamatta. Jos rakkaus olisi ykkösjuttu ihmiset olisivat varmaankin yleisesti varsin toisenlaisia. Syntyisi hedelmällisiä yhteistyösuhteita ja jokaisella olisi kourallinen ystäviä ympäri lähiseutuja ja kauempanakin. Nykyisin voidaan puhua statuskaveripiireistä tai ompeluseuroista, niissä ei mitään sen syvempää vaihdeta, kuin kuulumiset ja hintatiedot.

Perinteistä parisuhdetta voidaan verrata miehen ja naisen väliseen puuhanurkkaan, jossa yksityisyys on sitä, että örähdellään televisioruudun edessä ja pyydetään mahdollisia vieraita tuomaan lisää kaljaa. Filosofisempaa keskustelua ei juurikaan synny. Jos tasa-arvo toimisi ei keskivertonörttimiehen tarvitsisi kuin kävellä ravintolaan sisään niin olisi naisia jututtamassa ja kertomassa kalaratkistä, karateharrastuksista ja seksifantasioista.

Tällaisessa maailmassa emme kuitenkaan elä. Kylmä harmaa arki jatkuu ja kuten massamurhaaja Auvinen manifestissa totesi, ihmiset ovat enimmäkseen kuin robotteja, joita tulee liukuhihnalta loputtomiin. Hän oli sen suhteen oikeassa.

Kunhan nyt ei vedä ihan övereiksi. Yleistäisin kuitenkin tärkeimmäksi tekijäksi itsevarmuuden. Joillain se kyllä valitettavasti ilmenee kusipäisyytenä Monilla on erikseen nämä kaksi ystäväpiiriä, toinen on se pinallinen diipa daapa kerho ja toinen se missä puhutaan jotain oikeata asiaakin eikä jauheta vain pelkkää paskaa. Itse epäilen, etteivät naisten parinvalintapreferenssit ole yhtä biologisia.

Omat kokemukseni joidenkin naisten kanssa viittaavat siihen, että naisissa olisi yleisemmin potentiaalia muuhunkin. Naiset haluavat rahan ja vallan miehen sen takia, että heiltä itseltä usein puuttuu tuon tyyppistä valtaa ja ymmärrystä.

Vaikka nainen rikastuisikin tai kouluttautuisi ja menisi töihin, hän ei yleensä saavuta sitä mitä mies. Se on vain miehen kopiointia: Jos naisten parinvalintapreferenssejä halutaan järkeistää ja saada tasa-arvo politiikkaa paremmin tukeviksi on opetettava naisille enemmän sellaisia asioita, joita miehet osaavat. Tukahduttavasta ja järjenkäytön tappavasta tyttökasvatuksesta on päästävä eroon. Tytöt ja pojat on saatava jo lastenvaunuiässä samalle viivalle.

Ei täällä sellaisesta ole ruikutettu. Varmaan kuitenkin olisi oikeudenmukaisempaa kaikkia kohtaan, jos jokainen nörttikin pääsisi joskus kokeilemaan hyvännäköistä naista sängyssä ilman käteismaksua. On älytöntä vaatia, laillasi, että mallitytöt pitää jakaa vain statusuroiden kesken, tiukasti ja tarkkaan. Kyllä sukupuolet on sisäisiä energioita myöskin; ei ole hyväksi olla liikaa mies tai nainenm kuten ihmiset yleensä nykyään.

Naisten tulisi oppia miehiltä käytännön asioita ja selkeämpää ajattelua. Miesten tulisi oppia naisilta herkkyyttä, sensijaan että vain kuolaisivat sen perään. Jos naisissa olisi enemmän puuseppiä he tekisivät varmasti mieluummin niitä käsitöitäkin, joita onnensa kadottaneet, harhailleet hyväksikäyttäjämiehet pikku liisoilta kehtaavatkin vaatia kaiken päätteeksi Tältä osin maailmaa ei ole luotu oikeudenmukaiseksi. Ehkäpä silläkin on tarkoituksensa.

Vaikea kuvitella lakia, jonka mukaan kauniiden naisten tulisi rangaistuksen uhalla suostua seksiin kenen kanssa tahansa. Olen harrastanut kauniiden naisten kanssa seksiä, joten se ei ole minulle juttu, vaikka nörtti olenkin.

Maslowin tarvehierarkiassakin seksi on alimmalla tasolla veden, ruoan ja nukkumisen kanssa. Ajatelkaapa jos vaikka ravinnonsaantia ja ruokaa hallitsisi toinen sukupuoli suvereenisti. Toisella olisi valtavasti suurempi jatkuva biologinen halu tähän toisen sukupuolen hallitsemaan ravintoon. Asiaa voi verrata myös huumeriippuvaisten ja diilerien suhteeseen? Minkälaisessa maailmassa oikein elät? Tai pikemminkin, minkälaisessa maailmassa minä oikein elän koska en tunnista tuommoista pätkääkään?

Eletäänkö me samoissa maailmoissa? Mä en milläään nää tota ihan tavallisen ihmisen maailmana. Onhan nämä parishilton-maailmat olemassa mutta ei ne tavallista ihmistä kosketa. Ehkä se johtuu siitä, että on onnellisesti köyhä. Kaikki mitä omistaa on halpahallista ostettua tai jostain lahjaks saatua. Eipä oo paljoo hintatietoja millä brassailla. Minähän totesin vain syyn omaan kommenttiisi, jota en ryhtynyt kyseenalaistamaan, kun kirjoitit, että "varmaan olisi oikeudenmukaisempaa Edellyttäen kuitenkin, ettet pysty tätä epäloogisuutta tyhjentävästi selvittämään.

Tämä diipa daapa jengi on sellaisia tosikoita mitkä ottavat itsensä aivan liian vakavasti. Itse asiassa nämä parinmuodotusmekanismien juuret ovat niin syvällä evoluution alkuhämärissä että monen on vaikeaa ymmärtää sitä. Miehen seksuaalivietti toimii pääasiallisesti silmien kautta. Esimerkiksi jos mies on mökillä kaksi viikkoa yksin tekemässä esim. Mies avaa television ja siellä upeakroppainen mimmi pyllistää uikkareissa mainoksessa.

Miehellä pulssi nousee ja veri pakkautuu nivusiin alkaa panettaa. Naiset, tämä ei ole kuitenkaan niin kuolemanvakavaa. Miehen panetus haihtuu samalla silmänräpäyksellä kun hän innoissaan alkaa odottaa koostetta kiekkosankarin maaleista. Näin yksinkertaista, arkipäiväistä ja ei-kuolemanvakavaa se on miehillä. Kysymys on aivokemiasta, ei sitä tarvitse pelätä.

Eikö tätä voisi nähdä jo hieman huvittavanakin ja suhtautua tähän "apinapuoleemme" lämpimän ymmärtäväisesti? Ehkäpä toisenlaisessa yhteiskunnassa olisimme jopa ystäviä, ja tutustuneet luonnollista reittiä. Sun pitäis saada hopeinen kallis rannekello. Voisit sitten kokeilla millaista on diivailla ilman parishilton-meininkiä.

Ei muuten ihan absurdia tämä, joillain sekä miehillä ja naisilla tuntuu osittain olevan tällaisesta "täydellisestä" kuvitelmaa esim. Mikään suhde tuskin on täydellinen.

Jos sellaisen tai lähelle sitä on löytänyt, voi laskea itsensä tavallaan onnekkaiden joukkoon. Joo, on sanottu että korkeintaan kaksi vuotta olosuhteista riippuen on "huumaa".

Ainut vaan jaksaako sitä kiinnostaa aina vaan uuden huuman haku varsinkin kun tulee hiukka ikää ja on jo esim. Naisetkin arvostavat "huumaa" ja seikkailuakin, mutta minulle kai sattunut ystäväksi miehiä jotka useimmat arvostavat näin ainakin 3kympin kieppeissä hyvää suhdetta.. Sehän tässä on juuri ettei blogistakaan minulle selvinnyt kuin teoriaa asiasta, missä tai miten? Onhan näitä blogikuvausasioita olemassa jotka varmaankin ihan hyvä puhuakkin mutta näen tässä aiheesta kirjoitettuja kirjoja teoriaa ja mutu-tuntumaa yksipuolisesti.

En ole väittänyt yhteiskuntaamme oikeudenmukaiseksi, saati tasa-arvoiseksi. En myöskään ole väittänyt ihmisten tekojen olevan aina oikeudenmukaisia. Ei ole järjellä perusteltua oikeudenmukaista, että kusipäät saavat seksiä ensin jne. Jos haluamme saada elämästä enemmän irti, sopeudumme kosmisiin lakeihin, oikeudenmukaisuuteen JNE. Ai niin, tuli mieleen piilokamerapätkä joka kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.

Pariskunta istuu penkillä ja yhtäkkiä heidän eteensä pelmahtaa nainen yläosattomissa. Salamannopeasti pariskunnan nainen peittää siippansa silmät!

Selittäkääpä minulle mikä aiheutta moisen primitiivireaktion? Kyllä naisilla menee lähes kaikilla mittareilla paremmin. Tietenkään se egoistisena nukkena eläminen ei ole parasta mitä naiselle voisi kaltaiseni terve mies toivoa, mutta eipähän kuitenkaan tarvitse useinkaan olla pultsari tai huomiottajätetty.

Miehillä on hyvin vaikeita ongelmia. Naisen ongelmat ovat isottelua ja sormen kynsien katkeilua siinä missä miehet tappavat itsensä juomalla ja menettävät näkyvyyttään ihmisinä. Yleinen myytti, joka ei pidä paikkaansa. Ensinnäkin miehet ovat yleensä täysin sitoutumiskykyisiä vonkaamisesta huolimatta. Eiköhän miesten ja naisten puntit ole aikalailla tasan ja heidän välillään vallitsee tietty kauhun tasapaino.

Kauhun tasapaino käsittääkseni vallitsee poliittisesti epävakaissa järjestelmissä, esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä. Puntit ovat todellakin hyvin epätasaisesti. Naisilla on liikaa valtaa, miehillä on liikaa aseita. Ja sehän ei naisille kelpaa. Ellei mies ole joku punttisalilta palannut raavas, vaivainen orgasmitykki.

Jokunen vuosi sitten julkaistun tutkimuksen mukaan brittimiesten mielestä parasta seksiä saa harrastamalla sitä itsekseen. Miten ne brittinaiset sen oikein tekevät? Vielä parempi esimerkki oli Harald Hirmuinen sarjakuva, jossa Helga ja Harald kävelivät tiellä ja vastaan tuli hemaiseva nuori nainen.

Harald vältti vilkaisemastakaan häneen, mutta naisen ohitettua pariskunnan Helga pamautti Haraldia käsilaukullaan päähän todeten: Olemme kaikki tämän velkaa Suomen poikalapsille. Tietenkään en esitä asiaa naisystävälleni ihan tällä tavoin. Laasasen kirjassa "Naisten seksuaalinen valta" on käsitelty aiheeeseen liittyviä tutkimuksia ja se sisältää hyvät lähdeviitteet. Oma vakisuhteeni on niin hyvä, että se täyttää itselleni täydellisyyden kriteerit, ja enemmänkin.

Naisystäväni on myös muiden haluama. Täydellistä ulkonäköä en ole vaatinut, enkä voisikaan, mutta sellaisilla varustetut on vaan tulleet luo.

Joten olen sitten ottanut, liekö kohtalon oikku, vai onko kauniit naiset sittenkin älykkäämpiä? Pannaan valtio maksamaan vielä päivärahaa euroa tunnissa, niin saa koko kansa tuntea huorien hinnat nahoissaan. Loistava kirjailija Timo Hännikäinen oli aloituksessa mainittu. Joten heitetäänpä tänne hänen osuva lyhyehko haastattelunsa uskon, että tätä haastattelua uskaltaa "lainata" Mieleen hiipii raaka ja paljas naisviha.

Jokainen nainen alkaa tuntua "pikkusieluiselta, kierolta ja älyllisesti alamittaiselta". Käytös ja puheet muuttuvat groteskeiksi naisten seurassa. Rasistiset vitsit karkottavat loputkin naiset. Kun hän alkoi puhua aiheesta, hän huomasi pian, ettei olekaan yksin. Siitä huolimatta seksin puute on Hännikäisen mukaan edelleen tabu — "viimeisiä tabuja, joita kulttuuriliberaalissa yhteiskunnassa vielä on".

Sen sijaan monet syyt johtivat ankaraan kilpailuun seksikumppaneista. Se ei tarkoita, että kaikki ihmiset harrastavat seksiä. Kulissien takana on puutteesta kärsiviä ihmisiä, yksinäisyyttä ja kärsimystä. Se tekee heidät joskus inhottaviksi olennoiksi. He voivat olla vaativia ja julmia. Seksikilpailun luusereita ovat sellaiset yksilöt, jotka ovat "psykologisesti kyvyttömiä toimimaan ympäristössä, joka vaatii aggressiivisuutta ja itsensä markkinointia".

Puutetta ei kuitenkaan saa näyttää, vaikka kuinka on tarpeessa. Sen jälkeen olet tuhon oma. Perheinstituutio, rakastajattaret ja bordellit pitivät Hännikäisen mukaan aiemmin huolen siitä, että seksi oli kaikkien ulottuvilla. Kirja on hyvin provokatiivinen. Siitä on löydetty huumoriakin, mutta Hännikäinen sanoo, ettei ole kirjoittanut pilke silmäkulmassa. Hän ehdottaa, että kaikille 18—vuotiaille naisille pitäisi säätää asevelvollisuuden kaltainen pakollinen seksipalvelus valtion ylläpitämissä ilotaloissa.

Hännikäinen sanoo tehneensä kirjan kärjistäen ja liioitellen. Helsingin Mellunmäessä asuva Hännikäinen ja tekee iltatyötä koulun vahtimestarina. Hän nukkuu parivuoteessa ja vaihtaa lakanat myös tyhjälle puolelle. Hän on myös kulttuurilehti Kerberoksen päätoimittaja, ja julkaissut aiemmin kaksi runokirjaa sekä esseekokoelman Taantumuksellinen uskontunnustus.

Unabomberina tunnetun amerikkalaisen Theodore Kaczynskin teos Teollinen yhteiskunta ja sen tulevaisuus on Hännikäisen suomentama. Suomennos jäi aluksi vähälle huomiolle, kunnes se liitettiin Jokelan kouluampujaan. Hännikäinen kaivettiin televisioon selvittämään Unabomberin filosofiaa. Kirjassa on terävää analyysiä yhteiskunnasta, vaikken kaikkia sen ajatuksia jaakaan.

Jos niin, taitaa olla meillä aika megalomaaninen näkökohtien ero.. En omien naisystävieni miehiin koskisi "siinä mielessä" pitkällä tikullakaan, vaikka olisivat kuinka ihania ja vaikka edes tekisivät itseään "tykö" vaikka "pikkutunneilla" joskus jossain. En edes vaikka olisivat jo eronneet ystävästäni. Maailmassa on miljoonittain hyviä miehiä ja naisia ei tartte samaa jakaa: Kyllä miehen seksin puute on pelkkä epäongelma.

Evoluutio on sanellut parinmuodostuksen, jonka tarkoituksena on suvun jatkaminen. Miehen on tarkoituksenmukaista sirotella siementä mahdollisimman laajalle ja vaikka valikoimatta.

Naiselle taas valikoivuus on hyvin tärkeätä, sillä naisen tehtävä on hoivata jälkikasvua. Näin parhaat yksilöt säilyvät. Seksi on tietysti kivaa ja kulttuurinen normisto muuttuu ajan mittaan - ja säätely on eri kulttuureissa erilaista.

Biologinen säätely on kuitenkin lähtökohta. Ei mies ole mitenkään erityisasemassa siinä suhteessa, erilainen vain kuin nainen. Luin minäkin Hännikäisen kirjan ja totta mies puhuu. Selibaattia ei tosiaankaan ole tehty miehelle. Kuvitelkaa, miltä tuntuu katolisista papeista, joiden on elettävä naimattomina!

Ennemmin tai myöhemmin heidän pinnansa palaa ja laskun maksavat kuoropojat. Voi tätä uskonnon hulluutta! Joskus luvulla ilmestyi saksaksi teos "Eros im Zuchthaus" eli rakkaus vankilassa.

Se oli niin rankkaa luettavaa, että Hännikäinen vaikuttaa sen rinnalla pikku Heidiltä. Kuvitelkaa miehiä, jotka ovat 10 vuotta ja kauemminkin kiven sisässä. Jopa pappienkin paineet ovat tuon tilanteen rinnalla kevyttä kamaa. Viime sodissa miljoonat miehet viettivät vuosikausia rintamalla. Mitä mahtoi tapahtua parivartiossa lämpinänä kesäyönä? Melkoisia irstauden pesiä, sillä kikkeli ei usko opinkappaleita. Naiset jaksavat huutaa mantraansa "Ei seksin puutteeseen kukaan kuole.

Koska sen verran perusjuttu seksi on ja yhtä tärkeä kuin hengittäminen. En tiedä onko asiaa tutkittu, mutta kuinka moni täydellinen kilahtaminen johtuu seksin puutteesta, siinähän olisi jollekin tutkijalle oiva tutkimuskohde. Olet jo monen monituisen kommentin ajan todistellut, että meidän miehemme eivät oikeasti meitä ole halunneet vaan ovat joutuneet paremman puutteessa meihin, ihan tavallisiin naisiin tyytymään.

Miten ihmeessä kuvittelet siihen voivan suhtautua jotenkin lämpimästi? Naisethan ovat mikäli taas yleistetään varsin tunteella ajattelevia ihmisiä. Natsibiologia ja rodunjalostus ei kyllä minusta takaa parasta jälkikasvua. On tietysti mukava uskotella, että ihmisen kotoinen tyhmyys olisi luonnossa suoraan. Saman ihmisen jakaminen, Milja, useammalle osoittaa epäitsekkyyttä ja todellista luottamusta toiseen.

Seksuaalisen vaihtelunhalun kieltäminen käytännössä kuuluu laajemmin sivistyneessä yhteiskunnassa museoon. Minä en brassaile, vaan tuon tiettäväksi sitä tunnetta mikä tulee täydellisen ihmisen löytämisestä. Monet ovat tyytymättömiä vakisuhteisiinsa, koska parempiakin olisi olemassa. Minulla ei ole tiedossa ketään, kuka olisi kokonaisuutena parempi, kuin oma rakas individualistinaiseni. Tai olen kuullut vastaavaa mutta sen täydellisyys kai suhteellista.

Paitsi kai jossain avoin suhde-tilanteessa. Suosittelisin täälläkin keskusteleville naisille että katsovat Miesten vuoro dokkarin, niin huomaatte, että kyllä me miehetkin aika tunteellista porukka ollaan ja monessa liemessä keitetty yleensä, me vain puhumme harvemmin kuin naiset näistä tunteista tai tuntemuksista. Pitää joskus myös kuunnella, että ymmärtää.

Siis ihan out of interest.. Tietääkö tyttöystäväsi siitä että käyt hommaamassa myös kaverisi naista? Suotko saman oikeuden myös tyttöystävällesi? D Tästä keskustelusta päätellen miehillä ei ole mielessä muuta kuin seksi, parinmuodostus sopivasta "luokasta" olevan naisen kanssa, rakkaudesta viis ja harmi kun joutuu tyytymään tavallisiin naisiin vaikka oikeasti haluaisi olla jonkun huippumallin kanssa: Me vain suhtaudumme seksiin niin eri tavalla, että naisten on vaikea ymmärtää sitä.

Mies stimuloituu visuaalisesti tässäkin on yksi ero, se ehkä selittää joidenkin kaipuun näihin huippumalleihin. Juuri miehethän ne rakastuvat ja menevät sitten, pöhköt, naimisiin jonkun laskelmoivan nartun kanssa. Naiset rakastuvat rakkauteen, ei miehiin. Miehet taas rakastuvat johonkin tiettyyn naiseen, siinä sukupuolten ero.

Ihmisinä meidän tulee pyrkiä moraalisiin asioihin, kuten tasa-arvoon. Luonto, biologia, ei ole moraalinen. Tämä lienee se mitä miehet sanoo naisilleen kun haluavat naisen hyväksyvän vieraissa juoksemisen. Ja kaikenmaailman pikkujutuista ei tehdä turhaan elämää suurempaa draamaa. Ajatellaan paljon seksiä mutta myös rakkaintamme tai bmadin tapauksessa rakkaimpiamme: Minä haluaisin olla huippumallin kanssa Naiseni tietää tämän eikä se loukkaa häntä.

Naiseni haluaisi olla sängyssä muutamankin kuuluisahkon näyttelijän kanssa. Se ei minua loukkaa. Minulla ei olisi yhteistä tuollaisen naisen kanssa. Hän olisi käsittämättömän haluttu ja luultavasti jossain vaiheessa löytäisi paremman.

Sekään ei minua loukkaa että näin on, koska niin vain on. Olen löytänyt sopivan naisen jonka kanssa minulla on yhteistä. En pariutunut laskelmoidusti vaan rakastuin, lujaa. Naiset tosiaan rakastavat ns rakkautta, juonia ja rakkaudella mässäilyä -ei yksittäistä miestä. Naisille tämä heidän ns rakkautensa on samanlaista peliä kuin miehille on jääkiekko.

Kun miehet luonnostaan seuraavat jääkiekkoa ja sen jatkuvia juonikäänteitä, pelaajien vaihdoksia, uusia kuvioita ym -niin naiset seuraavat samalla tavalla salattuja elämien ja kauniita ja rohkeiden perheitä.

Valitettavaa tässä on vain se, että naisten pelikenttä jatkuvine juonikuvioineen, kieroiluineen ja taisteluineen on PERHE. Ja tämä näkyy perheinstituution tilassa järkyttävällä tavalla. Asun miespuolisen ystäväni ja tämän naisystävän, sekä oman naisystäväni kera samassa omakotitalossa enimmäkseen , jossa meillä on yhteisomistus, ja meillä kyllä tiedetään kuka tekee seksuaalisia palveluksia kenellekin ja mihin hintaan.

Autamme jopa naapuritaloissa jos tulee sopiva sauma. Koska rakkaus on välillämme aitoa se ei hajoa seksuaalisen vaihtelunhalun toteutumiseen. Olisi järjetöntä edes luopua avoimesta toimintakulttuurista. Me emme kuulu muihin ihmisiin. Suosittelen teitäkin vapautumaan yksiavioisuuden taakasta ja takertumaan toistenne juttukumppaneihin.

Olepa varovainen, ettei tule ähky. Voin kertoa omasta kokemuksesta, että huippumallin selkää ja tissien väliä on mukava kosketella.: Velvollisuuksien tasa-arvoliike on prikulleen oikeassa kaikessa mitä sanoo. Kiitos jatkuvasta tärkeiden asioiden esillenostamisesta. Nainen tuhoaa perheitä, kuin lintu, joka kakkii lasten päälle. Toisaalta mikä estää roolileikit: Nämä ylläpuhumani fantasiailluusio-osastot on tietty sellaisia mihin mikään maallinen ei ehkä yllä kenelläkään: Tai no, en sanoisi pahasti, sanoisin hyvästi.

No sellaista se on, kun ei ole jakanut riittävästi lelujaan muiden kanssa. Milja, niin mukava nainen kuin ehkä muutoin onkin alentaa itsensä esineeksi hyvin oudolla ja huomaamattomalla tavalla.

Minua lähinnä huvittaa nuorten naisten "syvällä rintaäänellä" lausumat totuudet. Siitä puhe mistä puute. Kuka tahansa terve ihminen hakee jotain pitkäaikaisempaa ja hyvää. Ei se ole sukupuolikysymys ollenkaan. Naisia koskevat yleistyksesi ovat paitsi huvittavia, myös miehiä aliarvioivia. Irtosuhteet ovat seurausta siitä, että seksuaalista vaihtelunhalua ei ole lupa toteuttaa avoimesti, joten vältetään pitkäaikaista roikkumista haettaessa sitä tukahtunutta yksiavioisuuden tilaa, tilaa jossa seksuaaliseen vaihteluun ei anneta ihmiselle, sen koomin miehelle kuin naisellekaan oikeutta.

Poikkeuksena on tietenkin statusuroot, jotka ovat naistensa niin haluamia, että antavat heille periksi ja päästävät kynsin hampain vieraisiin. Harvemmin kuitenkaan puhutaan pitkäaikaisista sivusuhteista ja riemusta paritella tai harrastaa muuta seksiä kiristävän liiton ulkopuolella.

Valistuneessa ja sivistyneessä seksuaalikultturissa tiukat yksiaviosuhteet ovat kansallismuseotavaraa, ja lapsiperheet käyvät naureskelemassa joka lauantai lasivitriineihin suljetuille muumioiduille aviopareille. Naisten onnettomuutta ei tietenkään sovi vähätellä. Mutta se onnettomuus on juuri siinä, että naiset ovat hukassa ja sekaisin olevaa sopulilaumaa, kuten sinäkin tuossa yrität kertoilla miten naiset tuntevat ja kokevat, vahvistat vain omaa onnettomuuttasi ja vaillinaisuuden tunnettasi siitä, ettet pysty samaan kun miehet.

Et osaa ajatella tehokkaasti, kuten mies, etkä varmaan osaa lähestyäkään miehiä, muuten kuin sen avuttomuuden itkumuurin suojaamana. Koska miehet ovat kuitenkin yleisesti heikkoina naisten oikuttelulle, syntyy herrasmieskulttuuria, ja se mikä jää yleensä huomaamatta on se,että miesten ns. Siihen ei kemikaalihoitoa tarvita, vaan lisää järkeä päähän.

Mikään vietti tai ominaisuus luonnossa ei vaadi naista jättäytymään yhteiskunnallisen keskiön ulkopuolelle pihtaamaan seksiä tai rajoittamaan miehen suorittamaa läträämistä omalla kehollaan. Nainen ei ole esine, vaan ajatteleva älykäs olento.

Nykynainen sensijaan on esine ja kokee tulleensa hyväksikäytetyksi, lähes aina. Tällaiset naiset ovat sairaita ja sukupuolisesti paranoideja avohoitotapauksia. Näppituntumalta sanoisin, että nuorten keskuudessa nimenomaan tytöt tekevät niitä bäniä useammin ja kylmäverisemmin jättäen pojan vuodattamaan sisäisiä kyyneleitään raastavien tunteiden mylläkkään.

Tytöillä parisuhde on useammin jonkinlaista harjoittelua "sitä oikeata" varten, kun taas pojilla kyse on pitkälti siitä, että kun on jonkun mukiinmenevän tytön saanut, niin siitä halutaan pitää kynsin ja hampain kiinni, myös seksin saamisen varmistamiseksi. On myös paljon armoneuvoja. Miksiköhän te liberaalit sitten yritätte muokata uskostamme ihmisjärjen mukaista?

Sinun on sen sijaan vaikea ymmärtää, että miten siitä sitten voidaan johtaa "ehkäisykielto". Eikö todellinen vakaumus tule kuitenkin esille vasta koettelemuksissa? Jos pidämme lapsia Jumalan lahjoina vain silloin, kun se on meille helppoa, niin eikö vakaumuksemme ole silloin vain tyhjä korulause? Jos sen sijaan haluamme pitää periaatteestamme kiinni myös vaikeina päivinä, niin silloin näkyy, että olemme aidosti sitä mieltä, mitä väitämme olevamme.

Usko Kristukseen on Jumalan suurin lahja Ef. Ääritapauksessa uskon vuoksi tulee olla valmis kärsimään jopa "vaivaa ja vainoa". Raamatun mukaan "koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi" 1. Näistä näkökulmista katsottuna minusta ei ole lainkaan väärin ajatella, että "kauniiseen ja rakastavaan" raamatunkohtaan sisältyy myös vahvasti velvoittava puoli.

Sinun logiikallasi ajatellen taas voitaisiin ajatella "on jotenkin sairasta, että tuollainen kaunis ja rakastava uskonvanhurskautta kuvaava kohta voidaan pahimmillaan vääntää tarkoittamaan kestävyyden vaatimusta vainojen aikana".

Mihin lopulta perustat uskosi? Mutta kyllä vanhoilla puhujilla oli tapana "meditoida" hyvinkin tarkkaan yksittäisiä raamatunkohtia ja näin niistä avautui huikaisevia näkymiä. Jos mennään siihen, että "yksittäiset raamatunkohdat" ovat aikasidonnaisia eikä niistä tarvitse välittää, niin Jumalan sanan tarkalta tutkimiselta ja mietiskelyltä katoaa pohja.

Miksi perustelet tätä asiaa Lutherilla ja kirkkoisillä. Miksi ehtoollista ei perustella Lutherilla syntien anteeksi saamisen osalta vaikka katekismuksessakin selvästi näin lukee.

Vain synnyttäneet naisetko pelastuvat? En ole liberaali kuvaamallasi tavalla mutta silti kysyn Mitähän kristinuskoa oikein tunnustat Yksin uskosta yksin armosta vai jotain muuta. Ylipitkälle viety tulkinta kalliista ja kauniista raamatunkohdasta. Jälkimmäinen on käytännössä liian jyrkkää, ainakin jos sitä yrittää soveltaa muiden kuin itsensä arviointiin. Raamatun opetus, varsinkin kun mennään mainitsemiisi armoneuvoihin ja elämäntapa-asioihin niin monitulkintaista, että todellisuudessa syyllistyy tuomitsemiseen, jos alkaa tuolla periaatteella arvioida onko joku uskovainen vai eikö ole sitä kai tarkoitat sillä, onko Pyhä Henki sydämessä.

Raamatun elämäntapaohjeilla ei ole itseisarvoa. Ne ovat neuvoja, joiden tarkoitus on estää joutumasta eroon Jumalasta. Mutta se ei toimi kääntäen. Arvioimalla ihmisen tekoja, et voi sanoa asuuko hänessä Pyhä Henki vai ei.

Jos niin voisi tehdä, niin silloin oltaisiin jo lain alla, eli tilanteessa jossa jotkin ihmisteot määrittävät sen pelastuuko ihminen vai ei. Ja siitä olemme kai yhtä mieltä, että pelastus ei ole ihmisteoista kiinni.

Totta kai me silti koko ajan arvioimme ja tarkastelemme toistemme ja itsemmekin tekoja tai tekemättä jättämisiä. Ja tässä astuu esiin Kristuksen kirkkolaki. Jos jokin mitä lähimmäisesi tekee pahentaa sinua tai siis tulee sinun uskollesi esteeksi, on sinun velvollisuutesi mennä siitä puhumaan hänelle. Meikäläisyydessä kin on lähellä harha, että usko ikään kuin pyhittyy ja vahvistuu koettelemuksien ja kieltäymyksien keskellä.

Toki sellaisiakin kokemuksia ihmisillä voi olla, mutta jos koettelemuksia, kieltäymystä ja tuskaista kilvoittelua aletaan glorifioida ollaan taas ihmisteoilla ansaitsemassa autuutta. Koko uskon järjelle vaikea ydin on siinä, että pelastus tulee "yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen ansion tähden" ilman mitään omaa tekoamme.

Kieltäymys ja koettelemukset eivät vie meitä lähemmäs pelastusta. Tai ainakaan niitä ei pidä tavoitella tai ihannoida. Pelastuksen saamme ilman velvoitteita. Sen mitä teemme tai jätämme tekemättä, teemme sitten uskon vaikuttaman omantunnon kautta. Kuten kristillisyydessä on ollut tapana sanoa "ei vaadittuna vaan hyvällä mielellä". Minusta se kannattaa ottaa todesta, eikä pelkkänä fraasina. Fundamentalistisesta raamatuntulkinnasta on aina sanouduttu irti. Raamattua on toki arvostettu, mutta sitä on luettu kokonaisuutena ymmärtäen, että siinä on myös aikasidonnaiset inhimilliset puolensa.

Jos niin teet, niin hengellinen kotisi tuskin voi olla vanhoillislestadiolainen herätysliike. Voisin vielä omasta puolestani sanoa jotain. Sillä voidaan opettaa oikein, mutta aikamoinen riski on myös mennä metsään.

Luther varoittaa perustelemasta mitään uskonkäsityksiä näillä vertauskuvilla. Ne kelpaavat Lutherin mukaan Raamatun kokonaisuudesta aukeavan selityksen "koristeiksi" ja ikäänkuin pisteeksi iin päälle.

Tuollaiseen päätelmään ei tarvita ristin teologiaa. On kuitenkin aina eri asia langeta syntiin kuin elää synnissä: Korinttolaiskirje 6 9 Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, 10 eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.

Galatalaiskirje 5 19 Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, 20 epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, 21 kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen.

Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut: Näitä vastaan ei ole laki. Sellaista, joka elää synnissä, puolustelee sitä eikä halua siitä luopua ei mielestäni voida Raamatun valossa pitää uskovaisena.

Koettelemukset eivät ole autuutta lisäävä ansio, mutta uskosta ja siihen sisältyvistä periaatteista tulee pitää kiinni myös koettelemusten keskellä! Ei voida tietenkään ajatella niin, että kun usko on kerran jotain kaunista ja ihanaa, niin sitten kun se ei enää tunnu siltä, joko luovutaan uskosta tai rajataan siitä pois jotain sellaista, joka ei tunnu mukavalta.

Tämä on niin itsestään selvä asia, että viittaan vain pariin raamatunkohtaan: Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi. Korinttolaiskirje 12 9 Mutta hän on vastannut minulle: Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Juuri heikkona olen voimakas. Kun Kristus on ensin rakastanut meitä niin hänen rakkautensa murtaa sydämemme niin, ettemme halua tuottaa hänelle enempää surua ja kärsimystä vaan haluamme seurata omaehtoisesti. Ei pelkästään jumalallinen mutta ei myöskään osittain jumalallinen ja osittain inhimillinen.

Kuten Kristuksen persoonasta ei tule yrittää erotella jumalallista ja inhimillistä puolta, niin myöskään Raamatusta ei tule yrittää haarukoida erilleen Jumalan sanaa ja "aikasidonnaisia" kohtia.

Raamattu ei ole esim. Sanainspiraatio-opin kannattajat eivät yleensä näin tee. Sinun käytöksesi sen sijaan ihmetyttää. Ensin torjut seurakunnan, Lutherin ja kirkkoisät Raamattuun vedoten, sen jälkeen julistat Raamatun aikasidonnaiseksi, syytät minua raamattufundamentalistiksi ja vetoat epämääräisesti vain "luterilaisuuteen"?

Ei kovin reilua käytöstä keskustelukumppania kohtaan. Synnille ei Jumalan sana tietenkään anna lupaa. Ja luulen, että tuo ei ole mikään erotteleva tekijä. Ns vanhoillisissa piireissä ilmenee ajoittain halua luoda kuva siitä, että eri tavoin eräistä elämäntapa-asioista ajattelevat uskovaiset olisivat jonkinlaisia moraalittomia tuulipusseja, omaa etuaan havittelevia hedonisteja ja synninluvallisuudessa eläviä ja synnilleen lupaa kerjääviä ihmisiä.

En tiedä ajatteletko niin, mutta sen suuntaista on argumentaatiosi. Korjaa, jos olen väärässä. Mielestäni edellä siteeraamani Luther-kohta on hieno. Siinähän Luther kuvaa sitä, miten itse Kristuksen suulla voidaan osoittaa sanotun asioita, jotka esimerkiksi lutherin mukaan eivät ole sellaisia, joita uskovaisen tulee noudattaa tai joita uskovaiselta tulisi vaatia.

Tämä kirjoittamasi asia on periaatteessa yksinkertainen ja helppo, käytännössä se vaatii suurta keskinäistä rakkautta, suvaitsevaisuutta ja pitkämielisyyttä. Hyvin tiukasti tosin edellä korostit muutamien asiayhteydestään irroitettujen raamatunkohtien absoluuttista merkitystä. Minäkin arvostan traditiota, mutta oppi, traditio, elämäntapaohjeet jne pitää arvostella ja arvioida Jumalan sanan eli Raamatun valossa.

Tradition pyhittäminen, josta oletettavasti sanoudut sanallisesti irti, mutta jota hyvin lähellä olet tulkintoinesi, on tyypillistä katolisessa kirkossa, mutta uskonpuhdistus on siitä sanoutunut irti.

Koska Raamattu on eräiltä osiltaan, varsinkin elämäntapaan, historiantulkintaansa, juridiikkaan, luonnontieteeseen liittyviltä osiltaan aikasidonnainen, inhimillinen ja ristiriitainenkin, joudutaan käytännössä väistämättä tulkintatilanteisiin.

Tilanteisiin, joissa joudutaan arvioimaan asioita suhteessa Raamatun sanomaan, ei suhteessa yksittäisiin raamatunkohtiin. Tämä keskustelu on ollut mielestäni kiinnostava ja ainakin itselleni antoisa.

Miksi tällaista keskustelua ei käydä esimerkiksi vuosikokouksissamme, julkaisujemme palstoilla, seurakuntailloissa jne? Onneksi ei ole minun tulkintani. Ja jos hän ei tottele seurakuntaakaan, suhtaudu häneen kuin pakanaan tai publikaaniin.

Tästä olemme siis yhtä mieltä? Jos he kuitenkin tahallaan tekevät sellaista, mikä Jumalan seurakunnassa saarnataan synniksi, elävän uskon näkökulmasta he elävät synnissä.

Jos he puolustelevat syntiään, keräävät ympärilleen samanmielistä porukkaa ja vaativat muitakin hyväksymään heidän syntinsä, he ovat uskon näkökulmasta synnilleen lupaa kerjääviä ihmisiä, köyhiä, sokeita ja alastomia. Luulen, että hän enemmänkin tarkoittaa sielunvihollisen tapaa osoitella meille esimerkiksi kiusauksiamme, puutteellista rakkauttamme, anteeksiantamattomuuttamme, kovuuttamme yms.

Näin vihollinen käyttää Raamattua meitä itseämme vastaan. Tällaisissa epäilyksissä pitää vain roikkua kiinni Raamatun sisältämissä Jumalan armon lupauksissa ja pyytää uskovaisia ystäviä todistamaan, että Jumalan armo kuuluu myös huonolle kilvoittelijalle. Tästähän ei voi kuitenkaan vetää johtopäätöstä Raamatussa olisi jotain väärää, että uskovaisen ei oikeasti tarvitsisi rakastaa, antaa anteeksi, taistella kiusauksia vastaan jne.

Se tarkoittaa vain sitä, että uskovainen on kuolemaansa saakka yhtä aikaa vanhurskas ja syntinen. Minua vain kiinnosti tietää, kun niin pontevasti torjuit Lutherin ja kirkkoisät Raamattuun vedoten, että missä määrin ihan oikeasti pidät Raamattua auktoriteettinasi. Jollei olisi kysymys niin vakavasta asiasta, niin minua naurattaisi, kun ensin torjutaan seurakunta, Luther ja traditio Raamatulla ja sitten julistetaan Raamattu aikasidonnaiseksi ja sanotaan, että Raamattua pitää tulkita luterilaisesti.

Raamattua tulee siis arvioida luterilaisuuden valossa ja luterilaisuutta Raamatun valossa - tuosta ei kehäpäätelmä parane! Ilmeisesti lopulliseksi auktoriteetiksi jää sinun henkilökohtainen intuitiosi siitä, mikä Raamatussa, Lutherin teksteissä ja traditiossa on hyväksyttävää ja mikä aikasidonnaista.

Jollei tuolla tavalla päädytä hyllyvään opilliseen suohon, niin miten sitten! Tuli melko ärhäkkää tekstiä, älä ota henkilökohtaisesti: Katolisessa kirkossa Raamattu ja traditio ovat sen sijaan samanarvoisia. Kysymyksissä, joihin Raamattu ei anna täysin yksiselitteistä vastausta, tuli Lutherin mukaan pitäytyä vanhaan traditioon. Esimerkiksi lapsikaste-aikuiskaste ongelmaan Raamattu ei ottanut kantaa, joten Lutherin mielestä tuli pitäytyä lapsikasteeseen, koska siitä oli olemassa vanha kirkollinen perinne, kun taas aikuiskaste oli jotain uutta ja epävarmaa.

Samaa periaatetta voitaisiin soveltaa myös ehkäisykysymykseen. Kun Raamattu ei mielestäsi anna tähän kysymykseen yksiselitteistä vastausta, olisi varminta pitäytyä kristikunnan ja Jumalan seurakunnan vanhaan perinteeseen, jonka mukaan keinotekoinen syntyvyyden säännöstely syntiä.

Jokainen seuraa henkilökohtaista intuitiotaan, vai? Eikö Kristuksen seurakunnalla pitäisi olla "yksi usko, yksi mieli ja ymmärrys, niin että sillä on monenlaisia armolahjoja, mutta se on yksimielinen rakkaudessa, puolueita ei siinä ole eikä hajaannusta" Iso Katekismus. Pyhä Henki on uskon eikä epäilyksen ja kyseenalaistamisen Henki. Näin sellaisistakin raamatunkohdista, joilla ensi alkuun ei näyttänyt olevan mitään sanottavaa nykypäivän kristityille, aukesi kauniita ja lohdullisia opetuksia.

Jos sen sijaan ajatellaan, kuten liberaali-vl, että Raamatusta vain osa on Jumalan sanaa ja tärkeää on vain kokonaisuus, niin silloin tällaiselta yksittäisten raamatunkohtien tarkalta tutkiskelulta katoaa ainakin osittain pohja.

Eikö ristin teologia ole juuri sitä, että seurataan Kristusta vaikka "läpi rangaistusten, kuoleman ja helvetin", eli silloinkin, kun Kristuksen seuraaminen näyttää tuottavan meille inhimillisesti katsoen vain ristiä, häpeää ja vaivaa? Eikö ristin teologia ole sitä, että "mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään, mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta"?

Paavalin elämässä ristin teologia toteutui siinä, että hän "iloitsi heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joutui Kristuksen tähden, sillä juuri heikkona hän oli voimakas". Maailman mielestä ehkäisemättömyys on "hullua" ja se tuottaa uskovaisille "heikkoutta, loukkauksia, vaikeuksia ja ahdinkoa".

Siispä periaate, että lapset otetaan vaikeinakin päivinä vastaan Jumalan lahjoina on ristin teologiaa puhtaimmillaan. Kristuksen seuraaminen voi tuottaa tietenkin tuota kaikkea, mutta pitää olla tarkkana, että emme itse keksi itsellemme ristejä. Näin sanoo Luther; "Saatana on ovela ilkimys; hurmahenkiensä kautta hän haluaa uskotella viattomille, ettei evankeliumin saarnasta ole mihinkään, meidän täytyy tarttua johonkin muuhun keinoon, meidän täytyy esimerkiksi elää pyhästi, kantaa ristiämme ja kärsiä suurta vainoa; ja tämän itsevalitsemamme pyhyyden väärän valan takia, joka on Jumalan sanaa vastaan, vainotaan monia.

Mutta meidän vanhurskautemme ja pyhyytemme on Kristus, ja hänessä olemme täydellisiä, emme itsessämme. Kyllä - juuri tätä on ristin teologia. Unohdat nyt kontekstin, Paavali jatkaa: Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Ristin teologiasta siinä puhutaan kylläkin, nimittäin siitä, että Jumala rakastaa sitä, mikä ei ole yhtään mitään.

Niin ei kukaan voi ylpeillä Jumalan edessä esimerkiksi puhtaalla vaelluksellaan, Jeesuksen seuraamisella tai ristin kantamisella. Tämä on kirkas kohta. Tässä ripustaudutaan täysin johonkin tekoon ja sen tuomaan "pyhitykseen". Minusta tuollainen "niin silloin näkyy, että olemme aidosti sitä mieltä, mitä väitämme olevamme" on ylpeilyä ihmisten ja Jumalan edessä Tuntemattoman potilaan käyttämiä sanoja lainatakseni.

Hänen neljä viimeistä teesiään: Pois siis kaikki ne profeetat, jotka sanovat Kristuksen kansalle: Mutta menestykööt kaikki ne profeetat, jotka sanovat Kristuksen kansalle; risti, risti, eikä ole mitään ristiä. Ja niin uskomaan enemmän sitä, että taivasten valtakuntaan tullaan monen ahdistuksen kautta, kuin tuota lohdutusta: Ahdistukset eivät lisää autuutta. Jos elämä on iloista ja huoletonta, siitä saa nauttia hyvillä mielin. Ahdinkoa ei tarvi etsiä. Toisaalta ahdistukset eivät myöskään tee kristillisyydestä huonompaa.

Jos Jumala panee kärsittäväksemme ahdinkoa ja vaivaa, se tulisi kärsiä nöyrästi. Ei tule ajatella, että oikea usko on iloista, vapaata ja huoletonta voittokulkua - juuri tätähän kunnian teologia on. Jeesuksen mukaan palvelija ei ole Herraansa suurempi: Niin kuin Kristus joutui kärsimään, niin joutuvat kristitytkin. Siksi, että Jumalan viisaus näkyy hänen omissaan autuaana hulluutena, kun he riippuvat kiinni Armahtajassaan läpi rangaistusten, kuoleman ja helvetin.

Maailman mielestä se näyttää hulluudelta: Eihän tuollainen ahdasmielinen, pahamaineinen lahko, jossa elämä näyttää olevan vain "heikkoutta, loukkauksia, vaikeuksia ja ahdinkoa" voi olla Jumalan seurakunta. Mutta "mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään, mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta".

Maailman mielestä se näyttää hulluudelta" Kerran eräs vanha puhuja sanoi tästä hulluudesta, että ei sitä silti saa hulluttelemaan alkaa ja että pitää kyllä olla tarkkana miten tuota kohtaa tulkitsee. Ei oman mielen mukaan, perustellen sillä yli ymmäryksen meneviä "opinkappaleita" ja elämäntapoja joilla ei ole oikeita perusteita.

En ole huomannut, en todella. Uskovaiset haluavat, että herääätysliikkeemme saarnaisi puhdasta evankeliumia eikä lisäisi siihen omiaan eikä ehdollistaisi armoa eikä opettaisi teko-oppia. Ristin saarna on maailmalle hullutus.

Kun kristillisyyden perusta on maailman mielestä "hullu" se johtaa usein myös maailman silmissä "hulluun" käyttäytymiseen. Sen, että esimerkiksi ehkäisemättömyyden voi vallan erinomaisesti perustella Raamatulla ja vanhalla kristillisellä traditiolla, olen mielestäni edellä tuonut esille.

Edellä olen myös kyllästymiseen asti jankuttanut, ettei vaikeuksia tule etsiä eikä ruveta "hulluttelemaan". Mutta vaikeuksia ei tule myöskään paeta eikä eikä elävään kristillisyyteen "luonnostaan" liittyvää hulluutta tule yrittää karsia pois. Alkukirkossa neuvottiin, ettei marttyyriutta tule etsiä, mutta jos sen eteen joutuu, tulee uskosta pitää kiinni loppuun saakka.

Monilla liberaaleilla lähes tärkein perustelu ehkäisyasiassa näyttää olevan se, "ettei 'ehkäisykielto' voi olla Jumalan tarkoittama, koska se tuottaa meille vaikeuksia, vaivaa ja ahdinkoa". Tämä on kuitenkin selvää kunnian teologiaa. Raamatun mukaan Jumala voi sallia ja salliikin lapsilleen vaikeuksia, vaivaa ja ahdinkoa. Vaikeuksissa, vaivoissa ja ahdingoissa tulisi pysyä uskollisena.

Jeesuksen mukaan "se, joka on vähässä uskollinen on uskollinen myös paljossa, ja joka on vähässä vilpillinen, on vilpillinen myös paljossa". Uskosta ja siihen sisältyvistä periaatteista - esimerkiksi siitä, että lapset otetaan vastaan Jumalan lahjoina - tulisi pitää kiinni myös silloin, kun se on vaikeaa. Vai tuleeko lähimmäisen rakkauden periaatteestakin pitää kiinni vain silloin, kun se on meille helppoa? Monilla "liberaaleilla" tärkeä perustelu on myös se, että ehkäisykiellon noudattaminen johtaa rikkomuksiin lähimmäistä kohtaan, huonoon omatuntoon, itsesyytöksiin, tragedioihin, oman ihmisyyden kieltämiseen, sen kieltämiseen, miksi Jumala on meidät luonut.

Siksi, että kun usko on kuollut sydämeltä, ei todellisuudessa jakseta uskoa, että Kaikkivaltias tietää asiat paremmin kuin minä itse. Ei pystytä jättäytymään Jumalan varaan. Jos Raamattu ei mielestäsi anna tähän kysymykseen selvää vastausta, voisimme soveltaa Lutherin periaatetta. Kiistakysymyksissä, joihin Raamattu ei ota kantaa, tuli Lutherin mukaan pitäytyä vanhaan traditioon. Esimerkiksi lapsikaste-aikuiskaste ongelmaan Raamattu ei antanut vastausta, joten Lutherin mielestä tuli pitäytyä lapsikasteeseen, koska siitä oli olemassa vanha kirkollinen perinne, kun taas aikuiskaste oli jotain uutta ja epävarmaa.

Kun Raamattu ei mielestäsi anna tähän kysymykseen yksiselitteistä vastausta, olisi varminta pitäytyä kristikunnan ja Jumalan seurakunnan vanhaan perinteeseen, jonka mukaan keinotekoinen syntyvyyden säännöstely on syntiä. Laitan tähän perään vielä kerran kokoelman ehkäisyä vastustaneiden kirkkoisien ajatuksia sekä ortodoksisten piispojen kannanottoja, jotka todistavat, että katolisen kirkon lisäksi myös ort.

Tuskin tämäkään liberaalien paksuun nahkaan pystyy, mutta eivätpähän voi sitten sanoa, ettei heitä varoitettu. We are in total agreement with you, and wish you all God's help to continue your mission in the world.

Pope Paul VI could not have spoken otherwise. It is God who has spoken through the mouth of the pope and through the mouth of the ecumenical patriarch.

Only one could wish that the Lambeth Conference also could have found its way to support the pope's lead. We are sure that the Eastern Orthodox Churches will give all moral support to the position taken by the pope. Eapen, Etelä-Intian syyrianortodoksinen kirkko; kirkko hyväksyi katolisen opin ehkäisyn syntisyydestä myös päänsä, piispa Yuhanon Mar Severiosin suulla "If a husband and wife do not desire to have any children, they ought to abstain from all conjugal relations until they are able to have children, and then to come together again in sexual union, relying entirely and solely on God's omniscience.

The use of contraceptive devices for the prevention of childbirth is forbidden and condemned unreservedly by the Greek Orthodox Church. Continence outside marriage, and continence in marriage itself. So says the word of God, and such is the understanding of the word by best Christians of history. The Orthodox Church, without doubt, categorically rejects interference with the mystery of childbirth. Uskollisena sille, että jollain teolla tuo uskollisuus on osoitettavissa? Tulee pysyä uskollisena Kristukselle ja omalletunnolleen, ei ihmissäännöille ja -opeille.

Tässäpä poiminta toisesta ketjusta Ville Siksi en näe mitään syytä pitäytyä missään perinteessäkään. Raamatusta itsestään ja kirkkoisistä puhumattakaan löytyy monenlaista ainesta erilaisille perinteille, joilla ei kuitenkaan ole elävän uskona ja pelastuksen kannalta mitään merkitystä. Kaivapa vanhojen kirkkojen käsitykset ehtoollisesta ja vertaa sitä vanhoillislestadiolaiseen käsitykseen, jos olet sitä mieltä että sieltä löytyy totuus. Ei sitten vain yhtä asiaa ehkäisyä vaan kaikki oppi.

Mihin sitäpaitsi perustuu se että katolinen kirkko sallii varmat päivät. Ihminen, ei roskapostirobotti Minulle tämä osoittaa vain sen, että Klemens Aleksandrialainen oli opettajana kärähtänyt pahemman kerran kuivaksi ja lain alle Minulle on ainakin päivänselvää, että tuosta psalmikohdasta sydämen uskovainen voi päätellä: Ehkäpä sen, että hän on epäuskoinen?

Ainakin esimerkiksi kirkkoisä Augustinukselle psalmit olivat hyvin tärkeä ellei jopa tärkein osa VT: Juuri psalmeista monet vanhan kirkon opettajat ja jo apostolit löysivät monia ennustuksia Kristuksesta.

Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin Herra sanoin minun herralleni: Miten niin ne eivät siis olisi Raamatun hengellistä ydintä?

Vaikka psalmit eivät olisi Raamatun "hengellistä ydintä" ovat ne kuitenkin aina painavampaa asiaa kuin luvun ajattelutapa ja yleinen mielipide. Kenties psalmit eivät ole hengellisiä käskyjä - onko lain alta vapaalla kristityllä muutenkaan opettajanaan "hengelliset käskyt"? Tärkeintä on, että ne kuitenkin kuvaavat ennen uskoneiden kilvoittelijoiden sydämen tuntoja, ja niiden äärellä tämänkin päivän uskovainen voi miettiä, onko hän "lammasten jäljissä"?

Jos ei ole, niin silloin on syytä tarkistaa suuntaa. Psalmit 1 Matkalaulu. Onnellinen se, joka pelkää Herraa, se, joka vaeltaa hänen teitään. Koko elämäsi ajan sinä näet, kuinka Jerusalem kukoistaa, 6 sinä saat nähdä lastesi lapset.

Rauha ja menestys Israelille! Vai pitääkö näiden ajatusten jäädä vain lyyriseksi sanahelinäksi? Jos näin on, niin kannattaako meidän mennä sorkkimaan sontasormillamme pyhää ihmiselämää? Kannattaako meidän yrittää hallita ja säännöstellä luomistyötä? Onkohan meillä silloin oikea asenne? Eikö ole ihmiselämän kunnioituksen ja ihmisarvonkin kannalta parempi, että lapset ovat jotain sellaista, joka "saadaan" eikä jotain sellaista, jota "ehkäistään, rajoitetaan, tehdään tai suunnitellaan"?

Siksi emme näe mitään syytä pitäytyä perinteessäkään"? Paljon porua mutta vähän villoja. Miten siunauksen "olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa", merkitys muuttuu, jos se käännetään, kuten kirjoittaja ehdottaa: Tai "olkaa hedelmälliset, olkaa yllin kyllin ja täyttäkää maa"?

Paljon sanoja peräkkäin mutta ei todellista asiaa. Vanhassa kirkossa ehtoolliselle pääsivät vain uskoviksi tiedetyt, ja hekin vain, jos olivat ensin ripittäytyneet. Tästäkin voi päätellä, että ehtoollisen ajateltiin vaativan uskovaista sydäntä eikä vanhurskauttavan ex opere operato, tehtynä tekona. Siis raskauden karttaminen ilman pätevää syytä on myös kielletty. Kristillisyys ei ole lainkaan niin yhteinäinen esimerkiksi ns elämäntapa-asioiden suhteen, kuin mitä jotkut haluavat uskoa tai edellyttää.

Käsitykset siitä, mitkä ovat adiafora asioita ja mitkä eivät poikkeavat myös. Ihminen lienee aina taipuvainen syntiin ja lienee tyypillistä, että syntiä on helpompi tehdä, kun saa siihen tovereita mukaan. Mutta ei se tarkoita suinkaan pelkästään esimerkiksi "lihan iloja" tai sen tyyppisiä syntejä. Vaan esimerkiksi netissä törmää helposti siihen, että hyvin kuivalla ja jyrkällä paikalla olevat uskovaiset hakevat hyväksyntää samanhenkisistä omalle syntielämälleen.

Sellaisen saa uskoa syntinä anteeksi ja vaeltaa taas vapaana armolapsena. Miten saatoit erehtyä noin pahasti Elämän säännöstelyäkään ei tosi vl jätä Jumalalle, sillä hän hedelmättömyystapauksessa on sallittua käyttää sitä paljon parjattua järkeä ja koettaa hoidoilla saada aikaan lapsi.

Miksi ihmisen on sallittua sotkea lääkärin apu lapsen aikaansaamiseen, jos Jumala, "elämän ja kuoleman herra"? Entäpä sitten toisin päin. Miksi ei anneta Jumalan päättää milloin Hän kutsuu ihmisen luokseen ja sallita Hänen tosiaan olla "kuoleman herra", vaan kaikki vl: Hehän estävät näin Jumalan toimintaa kun Hän haluaa jonkun luokseen? Myös lakihenkinen jyrkkyys on syntiä. Mitään syntiä ei saa vähätellä eikä puolustella. Kelataan sitten vähän "käymäämme dialogia", niin selviää, kumman kanta on perusteltu.

Vetoan kirkkoisiin ja Lutheriin. Sinä vastaat muun muassa näin: Minä kysyn sinulta, että kun kerran korostat noin Raamatun arvovaltaa, miten suhtaudut 1. Minä huomautan sinulle, että on pahasti ristiriitaista, että toisaalta vetoat "Jumalan sanan auktoriteettiin", mutta pidät toisaalta Raamattua aikasidonnaisena. Ilmeisesti lopulliseksi auktoriteetiksi jää siis sinun henkilökohtainen intuitiosi siitä, mikä Raamatussa, Lutherin teksteissä ja traditiossa on hyväksyttävää ja mikä aikasidonnaista mikä on sitä Raamatun "sanomaa".

Edelleen kysyn, että jollei tuolla tavalla päädytä hyllyvään opilliseen suohon, niin miten sitten! No huomenta itsellesi, Vastaan yöllisiin provosointiyrityksiisi hyvin nukkuneena, aamukahvini juoneena ja aamun töihin valmistautessani. Olet paljon parempi keskustelija silloin, kun et kinastele ja yritä laittaa toisen suuhun asioita, joita hän ei ole sanonut. Missään kirjoittamassani kohdassa en ole kieltänyt seurakunnan merkitystä.

Kirkon välttämätön rooli on erittäin selkeästi läpikäyvä Jumalan sanassa. Ja se on myös täysin vesiselvästi kuvattuna luterilaisessa opissa. En ymmärrä, mistä olet voinut saada päähäsi, että väheksyisin seurakunnan merkitystä. Luterilainen oppi on tietenkin arvokas ja selkeä kuvaus uskosta, jota pidän oikeana, mutta on aivan selvää, että jos kun siellä on kohtia, jotka ovat ristiriidassa Raamatun kanssa, on selvää, että luterilainenkin oppi on arvioitava Raamatun valossa.

Raamatun tiettyjen asioiden aikasidonnaisuus ja myös virheellisyys on niin itsestään selvää, että siitä ei ole kiinnostavaa käydä edes keskustelua. Silti se ei vähennä Raamatun arvoa Pyhän Hengen vaikutuksesta kirjoitettuna Jumalan sanana.

Mutta sitä täytyy lukea kokonaisuutena. Subjektiivinen tulkinta saatika intuitio on aina tietysti subjektiivista ja voi olla helposti harhaista. Mutta mitäpä muuta kuin subjektiivista tulkintaa on, kun itse kippaat suuren joukon tulkinnanvaraisia raamatunkohtia ja toteat että "johdonmukaisesti ja loogisesti niistä voi päätyä vain ja vain tiettyyn tekemääsi johtopäätökseen".

Seurakunnan rooli tässä tulkinnassa on tietenkin keskeinen. Ihan niin kuin Raamatussa sanotaan ja ihan niin kuin luerilaisessa opissa on aina korostettu. Mutta sitähän tässäkin nyt tapahtuu. Kaksi tai kolme uskovaista on kokoontunut tässä tapauksessa virtuaalisesti keskustelemaan opin ja elämän eräistä ydinkohdista.

Toivottavasti käymme keskustelua sävyisästi, rakkaudella ja viisautta pyytäen. Mutta siihen saamme luottaa, että Jumalan lupauksen mukaan Pyhä Henki on mukanamme ohjaamassa tätäkin keskustelua. Minua häiritsee se, että tahallisesti tai tahattomasti yrität tulkita minua väärin ja asettaa suuhuni sanoja, joita en ole sanonut ja tehdä minusta, uskostani ja opistani tulkintoja, jotka menevät aivan liian pitkälle.

Siitä nuhtelen sinua ja pyydän sinua suhtautumaan näihin asioihin niiden edellyttämällä sävyisyydellä ja kunnioituksella. Uskovaisten joukossa on näistä kin asioista eriäviä mielipiteitä. Jos ja kun niistä on syytä keskustella, niin siinä tarvitaan sävyisää mieltä, pitkämielisyyttä, kunnioitusta, rakkautta ja nöyryyttä. Ne saavat lukijan kiemurtelemaan myötähäpeästä.

Ja tässä mennään sitten niin pitkälle kuin esim tässä tiukkisten foorumilla: Ei siitä näyttäny olevan katekismuksessakaan mainintaa. Mä aattelisin, että epäuskoisen papin jakama ehtoollinen on pätevä sen vuoksi, että pappi tai ihminen ei pyhitä ehtoollista, vaan Jumalan sana "Sinun edestäsi annettu.. Epäuskoinen taas nauttii ehtoollisen aina tuomiokseen. Pitääkö siis kääntymättömäin nautitseman H.

Ei, sillä ei heillä ole siitä yhtäkän hyödytystä; vaan he vetävät sen kautta päällensä suuremman kadotuksen 1 Kor. Uskovaisena taas, ku on ollu tilanteita että on pesemättömät jalat, eikä oo ollu pesumahdollisuutta siinä hetkessä, ja on menny ehtoolliselle, niin kyllä se olo on vaivannu, tai semmonen häpee mennä siihen, mut oon kuitenkin aina menny, oon aatellu että parempi mennä kuin olla menemättä. Joskus muistan olleeni ainoo uskovainen ehtoollisvieras jossain sunnuntai-aamun kansankirkon messussa, ja kun muistan joskus kuulleeni, että just uskovaisille ehtoollinen on tarkotettu, niin olen sit aatellu, että ois outoa, jos mä en sinne menis ja kaikki epäuskoset menis.

Niin olen ajatellut pienemmäks pahaks mennä, vaikka ei oo voinu kuulla evankeljumia just ennen sitä, kun pahemmalta ois tuntunut jättää ateria väliin pesemättömien jalkojen vuoksi. Ja koko ajatus, että nostetaan itseä tuossakin tilanteessa, ehtoollisella. Ensimmäisessä viestissäsi tässä keskustelussa tosin totesit, että kristillisyyden asioiden ruotiminen julkisuudessa on välttämätöntä, koska kristillisyyden sisällä ei osata keskustella riittävästi.

Minusta se kyllä kuulostaa varsin vahvalta seurakunnan vähättelyltä. Ajatteletko, että seurakuntaan pitää tuoda ymmärrystä ulkopuolelta, kun sitä sisäpuolella ei ole tarpeeksi? Onko seurakunnan ulkopuolella mielestäsi selkeämpi ymmärrys asioista kuin sisällä? Jos Raamattu on aikasidonnainen ja sitä täytyy lukea kokonaisuutena, niin mikä auktoriteetti meille kertoo sen, mikä pyhässä kirjassa on aikasidonnaista ja mikä osa tuota edelleen pätevää kokonaisuutta?

Se miltä musta tuntuu? Jos vastataan esimerkiksi, että luterilainen tunnustus, niin silloinhan ajaudutaan juuri siihen pelkäämääni kehäpäätelmään: Pahimmillaan voi käydä niinkin, että syntisriepu valikoi itse sekä Raamatusta, tunnustuksesta että traditiosta sen, mikä hänelle passaa ja hylkää kaiken muun milloin "aikasidonnaisena", milloin "Jumalan sanan vastaisena".

Minun mielestäni selkeintä on ajatella kristillisyyden perinteisen kannan mukaisesti: Raamattu on kokonaan jumalallinen ja kokonaan inhimillinen. Se ei ole esimerkiksi historian tai luonnontieteen oppikirja, mutta kristillistä uskoa, oppia ja elämää koskevissa kysymyksissä se on erehtymätön. Niissä asioissa, joihin Raamatusta ei löydy riittävän selkeätä kantaa, tulisi pitäytyä perinteeseen ja kuunnella seurakunnassa puhuvaa Pyhää Henkeä.

Näin vältetään mukautuminen maailman menoon. Jos minun tulkintani vaikuttaa epäjohdonmukaiselta, niin ole hyvä ja kerro tarkemmin, missä menee vikaan. Ihan niin kuin Raamatussa sanotaan ja ihan niin kuin luterilaisessa opissa on aina korostettu. Entä, jos tyytyisimme esimerkiksi ehkäisyasiassa seurakunnan perinteiseen kantaan?

Olen pyrkinyt objektiiviseen analyysiin. Mutta vähän samalta minusta tuntui, kun sinä syytit minua yhtäältä fundamentalistiksi, jonka paikka ei ole kristillisyydessä ja toisaalta katolissävytteiseksi traditionpyhittäjäksi. Eli jos joku sanoo jonkun raamatunkohdan olevan aikasidonnainen, että se ei täten sovellu perustelemaan jotain tämän päivän asiaa, ja tämä sama katsoo, että joku toinen raamarunkohta soveltuu myös tähän päivään, niin tämä on lampaan mielestä sitä, että usko perustuu vain omaan järkeen ja mieltymyksiin!

Aika selvää pässinlihaa tuo liberaalivl: Yrität kerätä iropisteitä tuollaisilla edellisen kaltaisilla viesteillä ja sotkea niillä keskustelua. Minäkin pyydän anteeksi, jos olen loukannut. Koetan vastata myöhemmin perusteellisemmin, mutta kun en palstaa juuri käytä, niin enpä osaa sano, löytyykö tämä enää muutaman päivän päästä informaatiotulvan alta. Teidän keskusteluanne on mukava seurata.

Vaikka jotkut teemat pikkuisen kiertävät kehää, niin aina sieltä joku uusikin asian pilkahtaa. Keskustelu "sisäpuolella" meinaa tyrehtyä monestakin eri syystä jos edes alkaa , ja esimerkiksi uskoon liittyvien käsitteiden ruotiminen on luonteeltaan sellaista, että se ei sovellu minun mielestäni seurakuntapäivien tai koko Siionin keskustelutilaisuuksien aiheeksi. Käsitteellisen ajattelun kyky ja tarve on erilainen eri ihmisillä. Täällä virtuaalimaailmassa on suuri määrä kaikenlaista roskaa, mutta sen lisäksi aitoja kohtaamisia, joissa parhaassa tapauksessa selviää asioita.

Nimimerkin takaa rohkaistuu kirjoittamaan moni sellainen, joka ei missään tapauksessa uskaltaisi ajatuksiaan tuoda julki muille ihmisille keskusteluissa, saati ry: Usein puheissa viitataan siihen, kuinka "tiedon ja taidon tavarat" löytyvät seurakunnasta. Siinä kai tarkoitetaan Kolossalaiskirjeen kohtaa "Että heidän sydämensä saisivat lohdutuksen ja liitetyksi tulisivat rakkaudessa kaikkeen rikkauteen, täydellisessä ymmärryksessä Jumalan ja Isän ja Kristuksen salaisuuden tuntemiseen, jossa kaikki viisauden ja taidon tavarat kätketyt ovat.

Minä ainakin ajattelen siinä kohtaa Bileamin aasia. Jos kerran aasikin voi puhua Herran sanoja, miksei Herra voi puhua myös kenen tahansa ihmisen välityksellä? Näen hyvin suuren vaaran sille, me perisynnin turmelemat ihmiset antaisimme mielellämme sen vallan oman lihamme himoille ja sitä kautta sielunviholliselle. Voimia ja jaksamista työpaineiden keskelle.

Alla lampaan pitkä lista lyhennettynä suomeksi. Sen perusteella näyttää sille että rytmimenetelmää eli yhdynnästä pidättymistä ei vastusta kukaan ja suurin osa yhtyy katolisen kirkon kantaan, jota lammas ei listaa. Tässä on lisäksi pieni vertailu entisajan lasten lukumäärään yhden suvun kirkonkirjojen perusteella.

Mitään hirvittävää lapsilaumaa eläviä lapsia ei sen ajan äidillä ollut, tosin lapsen kuolemia jotka ovat suunnaton suru aina. Tässä tiitivistelmä siitä mitä kielletään sillä listalla jonka lammas laittoi -suuseksi -keskeytetty yhdyntä -keskenmenon aiheuttaminen eli abortti -Ehkäisykielto sillä perusteella että ei pysty kasvattamaan enempää lapsia. On parempi siinä tapauksessa että pidättäytyy yhdynnästä. Yhtä usein kuin hän olisi voinut hedelmöityä ja saada lapsia, yhtä usein hän syyllistyy murhaan.

Jos nainen ei halua saada lapsia päätyköön uskonnolliseen sopimukseen aviomiehensä kanssa, sillä siveys on sielun puhtautta kristillisellä naisella. Toivon, että edelleenkin voitais käydä tälläisiä rakentavia keskusteluja. Vaatii mekoista älyllistä epärehellisyyttä jos sivuston pystyy ohittamaan seuraavanlaisilla kommeneteilla: Toki ne voi tulkita tarkoittavan samaa, mutta perustelua maksimaaliselle lisääntymiselle niistä ei saa.

Saat vapaasti itse uskoa niin, mutta et voi tuolla raamatunkohdalla velvoittaa keitään muita uskomaan samalla tavalla ehkäisyn synniksi. Etsi joku parempi kohta! Jos olet kerran tutustunut sivustoon, niin sitten tutustuminen taisi jäädä vähän vailinaseksi, sillä sepustuksessa ei ainakaan minun silmiini osunut mitään viittausta "täyttäkää maa - täyttäkää maata" -ongelmaan.

Sen sijaan siellä vedottiin VT: Tässä kohdassa käytetty heprean kielen sana 'lisääntyä' sisältää rajallisen lisääntymisen erillismerkityksen. Miten siunauksen 'olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa', merkitys muuttuu, jos se käännetään, kuten kirjoittaja ehdottaa: Tai 'olkaa hedelmälliset, olkaa yllin kyllin ja täyttäkää maa'?

Meitä on jo riittävästi, ihmislaji lajina on turvattu. Miten voit tulkita niin, että runsas, yllin kyllin ja riittävä tarkoittaa maksimaalista, holtitonta lisääntymistä kunnes vahvat syövät heikot osittain on jo niin. Puhumattakaan siitä, että tuosta voisi vetää sellaisia johtopäätöksiä, että ehkäisemättömyys on autuuden ehto. Kyllä uskovaisen pitäisi tyytyä Jumalan tahtoon.

Lapsiahan voi myös adoptoida. Näin heitä voitaisiin pelastaa esimerkiksi kehitysmaista, hengellisen ja aineellisen hädän keskeltä, Jumalan valtakunnan yhteyteen. Surullista on myös se, että "ylimääräiset" pakastetut alkiot voidaan tietääkseni myös tuhota. Minusta se on ihmiselämän halveksimista. Mutta tämä on vain minun henkilökohtainen näkemykseni. Mutta kyllä ihminen voi Raamatun mukaan luottaa liikaa lääkäreihin: Mutta sairauteensakaan hän ei etsinyt apua Herralta vaan lääkäreiltä.

Jos ihminen ei jaksa luottaa Jumalaan ja ajatella, että hän tietää ja johtaa kaiken parhaiten, niin silloin hän on epäuskoinen. Minä lähetän kuoleman, minä annan elämän, minä lyön ja minä parannan, minun vallassani on kaikki. Herra lähettää kuoleman ja antaa elämän, vie alas tuonelaan ja nostaa sieltä.

Ainakin minun Raamattuni sanoo yksiselitteisesti: Mooseksen kirja 1 27 Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. JUMALA loi miehen ja naisen lisääntymistä varten, joten eiköhän ole viisainta jättää Jumalan tehtäväksi myös sen päättäminen, milloin ihmisiä on tarpeeksi.

Ajattelen, että niin on parasta myös ihmisarvon kannalta. Puhe "ylimääräisistä" ihmisistä, syntyvyyden "säännöstelystä" sekä lasten "tekemisestä" ja "hankkimisesta" on minusta kammottavaa ihmiselämän mekanisoimista ja esineellistämistä. Raamatun valossa ihmiselämä on pyhää, ja kaikki pyhä on Jumalan, ei synnin turmeleman ihmisen, heiniä. Vanhoillislestadiolaisuudessa ei vaadita mitään "maksimaalista" lisääntymistä vaan kehotetaan tyytymään Jumalan tahtoon myös lapsimäärän suhteen: Ilman uskoa on mahdoton kelvata Jumalalle.

Uskovainen uskoo Jumalaan Luojana ja elämän antajana ja usko näkyy myös konkreettisissa elämän valinnoissa. Raamatussa ei puhuta ehkäisystä. Siellä ei puhuta ehkäisyä vastaan eikä sen puolesta. Josta seuraa väistämättä sellainen ajatus, että ihmisen täytyy kuunnella omaatuntoaan, ja tehdä niin kuin se neuvoo. Aivan kuten muidenkin asioiden kohdalla joista ei raamatussa puhuta puolesta eikä vastaan esim.

Jos koet, että teet syntiä jos ehkäiset, niin toimit sitten sen mukaisesti. Mutta et voi velvoittaa sillä muita. Samoin minä, jos koen, että konsertissakäynti vie minut pois jumalasta, en sinne mene, jos vain on voimia olla menemättä. Mutta en vaadi sinua toimimaan samoin, enkä katso, että asia olisi sinulle samanlainen kuin minulle. Jos Raamatun ja tradition pohjalta tekemäni johtopäätökset ovat mielestäsi vääriä, voit aivan vapaasti yrittää kumota ne kohta kohdalta.

Olen valmis vastaamaan ajatuksistani. Asenteena näytti olevan, että ehkäisy ei voi olla syntiä, koska se ei saa olla syntiä mikä oli todistettava. Johtopäätökset tehtiin kivassa ryhmähengessä lähinnä oman ymmärryksen pohjalta, ja Raamattu mainittiin silloin tällöin koristeena, jotta vaikutettaisiin edes jonkin verran "uskovaisilta". Kaikki näytti olevan ihmisen varassa. Tärkein johtopäätös näytti olevan, ettei ehkäisy saa olla syntiä, koska ympäristönäkökulmasta syntyvyyttä pitää pienentää.

Ekonäkökulman pitäisi siis ratkaista, mikä kristillisyydessä on hylättävää ja mikä säilytettävää. Kristillisyydenkin pitäisi edistää ekologisia arvoja. Kuinka kauan te aiotte horjua molemmille puolille? Valitkaa jo, kenen puolella olette! Jos usko on oikeasti elämän tärkein asia, kaikkea - myös ympäristökysymyksiä - tarkastellaan uskon näkökulmasta: Järjen näkökulmasta voi olla selvää, että ihmisiä on aivan liikaa ja että syntyvyyttä pitää tiukasti säännöstellä.

Järki voi tulla jopa sellaiseen johtopäätökseen, että näitä "ylimääräisiä" pitäisi ryhtyä tappamaan ihmiskunnan yhteisen edun nimissä. Mutta uskon näkökulmasta tarkastellen on selvää, että niin raskas vastuu kuin ihmiselämän säännöstely, on syytä jättää Erehtymättömälle Jumalalle. Jos alamme itse säännöstellä omaa elämäämme, kadotamme näkyvistämme sen pyhyyden. Ihmiselämästä tulee pelkkä biologinen mekanismi. Mitä siitä seuraa, jos ihmiselämä käsitetään pelkäksi biologiseksi prosessiksi?

Mitä siitä seuraa uskon kannalta? Millaiseen maailmaan se johtaa? Entä jos kaikki lapset otetaan vastaan Jumalan lahjoina, joita saadaan, eikä "tehdä" tai "hankita"? Eikö koko ihmisarvonkin ajatus nojaa sille, että jokainen ihmisyksilö on ainutlaatuinen ja että ihmiselämä on jotain pyhää, joka saadaan lahjaksi? Lopunajan maailma on varmasti äärimmäisen älyllinen ja tieteellinen. Siinä lasketaan tarkasti, kenellä on oikeus syntyä ja milloin.

Kiusaaja ei ole tietenkään niin hölmö, että pyytäisi ihmiskuntaa suoraan liittoutumaan itsensä kanssa. Hän vain ehdottaa, että teemme järkevän ratkaisun: Annamme etusijan suunnitellulle ja loppuun saakka tieteellisesti organisoidulle maailmalle, jossa Jumalalla mahdollisesti on oma paikkansa yksityisasiana, mutta jossa hänellä ei ole mitään sanomista arkipäivän elämäämme.

Ja jopa Raamatunkin perusteella? Entä se Lutherin ajatus, että jollei Raamattu anna yksiselitteistä ohjetta, tulee seurata traditiota? Kyllähän se viime kädessä jää itse kunkin uskon asiaksi. Ymmärrän toki, että on vaikea lukea ja ymmärtää kommentteja, jotka tekevät ehdottoman kielteisen ehkäisykannan kovin kyseenalaiseksi ja jopa mielettömäksi kristinuskon keskeisimmän sanoman valossa.

Kaikki näytti olevan ihmisen varassa" Hauska sanonta "kiva ryhmähenki"! Kaikenlaisia henkiä näkyy olevan. Onko se kiva ryhmähenki aina siellä, missä keskustellaan ja kuunnellaan ja ymmärretään mitä toinen sanoo? Eikä välttämättä edes olla täsmälleen samaa mieltä vastauksista, vaikka samoja kysymyksiä kysytäänkin.

Kuten oli laita tässä keskustelussa, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Jumalan varaan jättäytyminen näyttäisi sinulle olevan sitä, että ei ehkäise. Kristinuskossa se on kyllä jotain muuta. Nyt olen ihan oikeasti aika äimänä, jopa huolestunut huolestunut lähinnä sinusta, siinä tapauksessa, että et valehtele ja yritä sumuttaa ; miten olet lukenut tuota keskustelua? Et ole kaikesta päätelleen ymmärtänyt, käsittänyt, hahmottanut, tajunnut siitä mitään muuta kuin sen, että nuo ihmiset ei usko ehdottomaan ehkäisykieltoon!

Ne ei usko niin kuin minä! Ja torjunut kaiken lukemasi. Keskustelussa ei edes tultu mihinkään yhteiseen johtopäätökseen, ainut mitä voit tuosta keskustelusta yleistää on se, että ihmiset eivät suurin osa todellakaan olleet sillä kannalla, että ehkäisy on ehdottomasti synti, mutta tähän se yhteinen mielipide melkein jäi, sen jälkeen oli vielä paljon kysymyksiä ja paljon vastauksia.

Toinen vaihtoehto on tietysti se, että tietoisesti sumutat, koska eihän kukaan jaksa lukea noita kommenttia ja muodostaa omaa käsitystä keskustelun kulusta. On helppo puuttua yksittäiseen perusteluun ekologiset syyt ja yrittää osoittaa se kestämättömäksi ja leimata ja mitätöidä sillä koko keskustelu.

Tätä käsitteletkin viestisi loppuosan. Enpä enää tiedä mitä tässä voisi sanoa tai ajatella Voisit tietysti tietoisesti yrittää lukea tuon keskustelun uudestaan, mutta sillä ajatuksella, että et olisikaan enää niin pomminvarma omasta kannastasi - siis ihan ajatusleikkinä.

Ehkä se voisi olla edes pikkuisen verhoa raottava kokemus Syntiä on se mikä erottaa Jumalasta. Omatunto on Jumalan ääni ihmisessä. Kultainen sääntö, rakkauden kaksoiskäsky ja kymmenen käskyä ovat opastamassa silloin, kun mietitään onko joku asia esim. Ihan vilpittömästi toivon, että saat elää rauhassa etkä liikaa ahdistu näistä nettipalstoista. Olen kokenut suurimman osa ehkäisynhyväksyjien kirjoittelusta hyvin tarkoitushakuiseksi ja populististiseksi. Koska sinä näytät sen sijaan olevan sitä mieltä, ehkäisykysymys on lopullisesti ja vastaansanomattomasti ratkaistu, niin pyydän sinua referoimaan selkeästi näiden "kumousten" tärkeimmät argumentit.

Kuten edellä kirjoitin, olen valmis vastaamaan ajatuksistani. Minun on todella vaikea ymmärtää, miten kristityksi itseään kutsuva voi kyseenalaistaa kielteisen ehkäisykannan.

Ihmettelen, miten joku voi olla niin pahasti harhassa. Muun muassa siksi, että liberaalit ovat usein syyttäneet vanhoillisia tästä hengestä: Mutta hyvä, että tuli sekin selväksi, että kiva ryhmähenki on aivan oikein ja paikallaan liberaalien kohdalla.

Sen sijaan vanhalla tavalla uskovien kohdalla se on aina väärin ja pahasta. Mutta jos sydämessä on elävä luottamus Jumalaan, se näkyy monenlaisina konkreettisina valintoina elämässä. Vaikkapa siinä, että ajatelen, että Jumala tietää parhaiten, minkälaisia lahjoja minä tarvitsen ja kuinka monta.

Vasta nyt pääsin lukemaan tarkoittamiasi kommenttia. En ole vielä lukenut niitä kaikkia, mutta aika vähän niistä tuntuu mitään uutta löytyvän. Mielestäni niissä ei kumota minun yllä esittämiäni argumentteja. Jos olet eri mieltä, niin pyydän sinua valaisemaan minua. Olennaista on se, että jos ehkäisykysymystä katsotaan nimenomaan uskon näkökulmasta, asia on varsin selkeä. Raamatusta hän voi lukea, että lapset ovat Jumalan kalliita lahjoja ja että Jumala on elämän ja kuoleman antaja.

Siksi uskovainen iloitsee saadessaan ajatella turvallisesti, että Jumala tietää parhaiten, millaisia lahjoja hän tarvitsee ja kuinka monta. Hän ymmärtää, että ihmiselämä on pyhä mysteeri, jonka hallinta on ihmisarvonkin kannalta parasta jättää Erehtymättömälle Jumalalle. Ei niin, että uskovainen kuvittelisi, että ihminen omalla toiminnallaan voisi estää Kaikkivaltiaan tahtoa toteutumasta.

Sen sijaan hän ymmärtää, että me voimme suhtautua Jumalan asemaan ja tahtoon joko uskoen ja nöyrästi tai uhmaten ja ylpeästi. Kun Raamattu ei joidenkuiden mielestä anna tähän kysymykseen yksiselitteistä vastausta, olisi varminta pitäytyä kristikunnan ja Jumalan seurakunnan vanhaan perinteeseen, jonka mukaan keinotekoinen syntyvyyden säännöstely syntiä.

Monimutkaiseksi asia muuttuu, jos uskon yläpuolelle auktoriteetiksi nostetaan jokin muu arvo: Nämä ovat hyviä asioita kaikki, mutta niiden tulee olla kuitenkin uskon näkökulmalle alisteisia. Entä voisitko sinä ajatella, että minä ja minun tavallani uskovat voimme olla ihan oikeasti tätä mieltä, eikä se johdu vain meidän tietämättömyydestämme, tiukkapipoisuudestamme ym.

Voisitko ajatella, että me olemme aivan rehellisesti sitä mieltä, että tämä on Raamatun mukainen kanta ehkäisyasiaan?

Ja jo ensimmäisessä käskyssä "Minä olen Herra, sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia", lausutaan tuomio syntyvyyden säännöstelylle. Mutta koska perisynti sumentaa omiatuntoja, tarvitaan uskovaisten yhteydessä puhuvaa Pyhää Henkeä omantunnon avuksi. Pyhä Henki avaa Raamattua, niin että ymmärrämme, mitkä nykyajankin ilmiöistä ovat Raamatun valossa hyväksyttäviä ja mitkä hylättäviä. Tätä Pyhän Hengen ääntä ei kannata halveksia.

Seurakunta eli uskovaiset ihmiset on Pyhän Hengen opastamana kirjoittanut jopa itse Raamatun. Minusta on ihan turha jankata siitä, onko ehkäisy synti vai ei - raamattu kun ei asiaan anna meille vastausta. Voit vapaasti uskoa niin kuin uskot, ja se, joka on elämässään kokenut ehdottoman ehkäisykiellon johtavan Jumalan käskyjen rikkomiseen ja tekopyhitysoppiin, saa vapaasti uskoa ehkäisyn synnittömyyteen. Jumalan edessä me kuitenkin olemme yksin, Jumala tekee tuomionsa, emme me ihmiset.

Minusta sinäkin voit aivan vapaasti jättää asian Jumalan haltuun. Silloin ei ole tarvetta kiivailla tästäkään asiasta. Seurakunnalla pitää olla yhtenäinen kanta siihen. Samalla tavoin uskonpuhdistuksen aikaan jotkut kannattivat kastekysymyksen ratkaisemista sillä, että vanhemmille annettaisiin vapaus päättää, kastattavatko he lapsensa pieninä vai vasta aikuisina.

Heidän mielestään seurakunnalla ei tarvinnut olla yhtenäistä kantaa kastekysymykseen, koska he katsoivat, että Raamattu ei anna siihen yksiselitteistä vastausta. Lutherin mielestä kysymys oli kuitenkin niin tärkeä, ettei hän voinut pitää sitä adiafora-asiana. Hän katsoi, että kristikunnan yhteinen traditio tuki lapsikastetta, ja että seurakunnalla on tästä syystä oikeus vaatia vanhempia kastattamaan lapsensa. Mielestäni samaa periaatetta voidaan soveltaa ehkäisykysymykseen.

Jos nostat tämän saman tasoiseksi asiaksi kuin kasteen eli kastetaanko lapsia tai ei niin silloin siitä päättänee vähintään suomen ev lut kirkolliskokous. On aika ongelmallista rinnastaa ehkäisy ja kaste. Asioiden luonteet ovat niin kaukana toisistaan kuin itä lännestä.

Traditiolla on myös vaikea oikeellistaa ehdoton ehkäisykielteisyys, kun näyttää siltä, ettei sellaista traditiota kovin vahvana ja kattavana edes löydy. Puhumattakaan, että traditio auttaisi meitä tämän kysymyksen kohdalla, koska elämme täysin eri maailmassa kuin nämä kirkkoisät ja muut.

Olisi myös ihan jännä tietää kuinka keskeisiä nämä heidän "mielipiteensä" ihmisten seksuaalisuudesta ja sen toteuttamisesta heidän uskonkäsityksissään olivat? Ja sekin on huomiopnarvoisaa, että on todellakin niin kuin joku muu mainitsikin ties millaista pilkunsäätöä ja kontrollointihaluja kohdistunut ihmisten intiimeimpiin elämänalueisiin vaikka miltä tahoilta. Ai mutta kaartelin jo aamenta kohti tämän palstailun kanssa, ehkäpä se nyt loppuu! Sinä siis vaihtaisit aikuiskasteeseen, jos kirkolliskokous niin päätäisi?

Minä kyllä aion pitää kiinni lapsikasteesta, höpisköön kirkolliskokous niin paljon kuin huvittaa. Jos emme pyri, elämme valheessa. Seurakunnan, Kristuksen ruumiin, ykseyteen kuuluu yhteinen käsitys oikeasta ja väärästä. On valheellista väittää, että meillä on yhteinen käsitys uskonvanhurskaudesta, jos meillä ei ole yhteistä käsitystä siitä, mistä meidät on pelastettu eli synnistä. Jumalan seurakunnalla tulee olla yhteinen käsitys synnistä.

Miksi esittelemääni periaatetta ei voisi soveltaa ehkäisyyn? Mielestäni paljon tätä vahvempi traditio ei voi olla. Kirkkoisät vastustivat ehkäisyä, kaikki kirkot vastustivat luvulle saakka anglikaanin kirkko hyväksyi ensimmäisenä luvulla , ortodoksinen kirkko vastusti ainakin luvulle ja katolinen kirkko yli puolet kristikunnasta vastustaa edelleen.

Kuinka "vahva" tradition pitäisi olla, jotta sitä voisi uskoa? Kun Luther ja Melanchthon puolustivat lapsikastetta, he nojautuivat lähinnä kolmen kirkkoisän - Augustinuksen, Cyprianuksen ja Origeneen - kannanottoihin.

Siihen olisi voinut moni uudestikastaja vastata - ja vastasikin - että "traditiolla on myös vaikea oikeellistaa lapsikaste, kun näyttää siltä, ettei sellaista traditiota kovin vahvana ja kattavana edes löydy". Meidän täytyy luoda uusi, modernia filosofiaa ja luonnontieteitä hyödyntävä oppi Jumalasta ja Kristuksesta.

Kaikkien edeltävien sukupolvien täytyy painaa päänsä häpeästä meidän edessämme. Hyvä, ettei itse Jumala joudu pyytämään meiltä anteeksi patriarkaalista ankaruuttaan. Etsivä xx referoi listaa ehkä hiukan sekavasti, joten laitan sen vielä kertaalleen tähän. Jokaisen viitseliään kannattaa lukea. Tässä pätkä siitä paavin kannasta, jota lammas ei listaa. Ilmeisesti siksi, että siinä kuitenkin hyväksytään rytmimenetelmä silloin kun aviopari siitä yhdessä rakkaudessa päättää.

Silloin se syventää rakkautta sanoo paavi. Koko juttu on vaikka osoitteessa http: The right and lawful ordering of birth demands, first of all, that spouses fully recognize and value the true blessings of family life and that they acquire complete mastery over themselves and their emotions.

For if with the aid of reason and of free will they are to control their natural drives, there can be no doubt at all of the need for self-denial. Only then will the expression of love, essential to married life, conform to right order.

This is especially clear in the practice of periodic continence. Self-discipline of this kind is a shining witness to the chastity of husband and wife and, far from being a hindrance to their love of one another, transforms it by giving it a more truly human character.

And if this self-discipline does demand that they persevere in their purpose and efforts, it has at the same time the salutary effect of enabling husband and wife to develop to their personalities and to be enriched with spiritual blessings.

For it brings to family life abundant fruits of tranquility and peace. It helps in solving difficulties of other kinds.

Suomessa kunnat vastaavat seksuaaliterveyden edistämisestä, joka on moniammatillista yhteistyötä. Seksuaaliterveyden edistämisen lähtökohtana on terveydenhuoltohenkilöstön avoin suhtautuminen seksuaalisuuden moninaisuuteen sekä mahdollisimman ajankohtainen tieto eri väestöryhmien seksuaalikäyttäytymisestä. Miestenvälistä seksiä harrastavan miehen seksuaalinen identiteetti voi olla heteroseksuaalinen, homoseksuaalinen tai biseksuaalinen.

Osa ei halua nimetä itseään mitenkään tai määrittelee itsensä esimerkiksi ei-heteroseksuaaliseksi. Huotari ja Lehto- Miehiä, joilla on seksiä miesten kanssa, ei voida siis identifioida seksuaaliselta identiteetiltään suoraan esimerkiksi homoseksuaalisiksi, joten miestenvälinen seksi on otettava huomioon mahdollisuutena kaikessa miehiin kohdistuvassa seksuaaliterveysneuvonnassa.

Terveydenhuoltohenkilöstön tuleekin välttää heteroolettamusta keskustellessaan potilaiden kanssa heidän seksuaalisuudestaan Lehtonen , Väisälä Toisaalta Lehtonen korostaa, että miestenvälisestä turvaseksistä kertominen tulisi toteuttaa miesten seksuaaliterveyden edistämisessä niin, että se ei myöskään rajaa itseään heteroseksuaalisiksi mieltäviä neuvonnan ulkopuolelle. Terveyden edistämisen, mukaan lukien seksuaaliterveyden edistämisen, tulee perustua parhaaseen mahdolliseen ajantasaiseen tietoon ja sen harkittuun käyttöön asiakkaan hoidossa näyttöön perustuvan toiminnan periaatteiden mukaan HOTUS Ajantasainen tieto eri väestöryhmien seksuaaliterveystilanteesta ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä mahdollistaa koko väestön seksuaaliterveyden edistämisen terveydenhuollossa.

Terveydenhuollossa kohdataan myös miehiä, joilla on miestenvälisessä seksissä saatuja seksiteitse tarttuvia tauteja tai riskiseksikäyttäytymistä Gee Terveydenhuoltohenkilöstön tulisi osata vastata myös näiden miesten seksuaali terveystarpeisiin ja ohjata turvallisempaan seksikäyttäytymiseen. Tässä tutkimuksessa kuvataan miestenvälistä seksiä harrastavien miesten seksuaalikäyttäytymistä satunnaisten seksikumppaneiden kanssa Suomessa vuonna kerätyn aineiston pohjalta EMIS Tutkimuksessa tuotettua tietoa voidaan hyödyntää nimenomaan miesten seksuaaliterveyden edistämisessä.

Tutkimus on usean yhteistyötahon hanke, joka suunnattiin miestenvälisen seksin seksuaaliterveysriskeihin ja seksuaaliterveyden edistämisen tarpeisiin, erityisesti hiv-tartunnan ehkäisyyn.

Berg , EMIS , Weatherburn ym Aikaisemmat tämän väestöryhmän seksuaalikäyttäytymiseen ja seksuaaliterveyden edistämiseen kohdistuneet tutkimushankkeet ovat olleet pääasiassa kansallisen tason kartoituksia. Kuitenkin esimerkiksi European Centre for Disease Prevention and Control ECDC tarvitsee yhtenäisin mittarein kerättyä tietoa seksuaalikäyttäytymisestä ja seksuaaliterveyden edistämisen tarpeista Euroopassa.

Miestenvälistä seksuaalikäyttäytymistä on kuvattu Suomessa aiemmin muutamissa tutkimusraporteissa Grönfors ym. Lisäksi joissakin tutkimuksissa on tuotettu muun tiedon ohella tietoa miestenvälisistä suhteista Lehtonen ja Mustola Ajankohtainen tieto miestenvälisestä seksuaalikäyttäytymisestä satunnaisten seksikumppanien kanssa kuitenkin puuttuu.

Suomessa yleisimpiä sukupuolitauteja ovat klamydia, kondylooma, genitaaliherpes ja tippuri. Klamydian esiintyvyys on pysynyt viime vuosina korkeana maassamme. Yleisimpiä sukupuolitautien poliklinikoilla havaittuja tauteja ovat kondylooma ja genitaaliherpes. Tippuritartuntoja todettiin vuonna yhteensä Tippuritartunnoista noin 70 prosenttia todettiin miehillä.

Joka kolmas tippuritartunta oli saatu miestenvälisessä seksissä. Vuonna todettiin kuppatartuntoja yhteensä Tartunnoista 60 prosenttia todettiin miehillä. Merkittävä osa näistä tartunnoista on saatu miesten välisessä seksissä. Jaakola ym Hivdiagnoosin on saanut mennessä Suomessa yhteensä henkilöä ja näistä seksin välityksellä saatuja oli 72 prosenttia.

Seksin välityksellä saaduista tartunnoista miesten välisen seksin osuus on 44,3 prosenttia. Kansainvälisissä tutkimuksissa on raportoitu sukupuolitautien korkeaa prevalenssia erityisesti miesten kanssa seksiä harrastavien miesten keskuudessa Bratt ym.

Tästä syystä tarvitaan tietoa miesten kanssa seksiä harrastavien miesten seksuaalikäyttäytymisestä muun muassa satunnaisissa miestenvälisissä seksikontakteissa, jotta tietoa voidaan käyttää miesten seksuaaliterveyden edistämisessä.

Suuri satunnaisten seksikumppanien määrä on tunnistettu erääksi hiv-infektioriskiksi, joten tarkastelu kohdennettiin nimenomaan satunnaisiin seksikumppaneihin ja heidän kanssaan harrastettuun seksiin.

Toisena mielenkiinnon kohteena oli satunnaisten seksikumppaneiden yleisyys ja määrä, koska aikaisempien tutkimusten mukaan miesten kanssa seksiä harrastavilla miehillä on kohtuullisen paljon satunnaisia seksikumppaneita.

Tutkimuksissa on esitetty, että prosentilla miehistä, joilla on seksiä miesten kanssa, on satunnaisia seksikumppaneita. Tutkimuksissa on myös selvitetty tekijöitä, jotka ovat yhteydessä satunnaisten seksikumppaneiden määrään. Alhainen satunnaisten seksikumppaneiden määrä oli yhteydessä muun muassa yhden vakituisen seksikumppanin olemassaoloon edeltävänä vuonna. Korkea satunnaisten kumppanien määrä oli yhteydessä seksiin kaupankäynnin välineenä sekä huumeiden käyttöön.

Rosenberg ym Tässä nyt raportoitavassa tutkimuksessa kuvataan myös toteutettua seksiä satunnaisissa kontakteissa, koska tieto seksin toteutusmuodosta on tärkeää seksuaaliterveyden edistämisessä.

Turvaseksikäyttäytyminen edellyttää kondomin käyttöä sekä anaaliyhdynnässä että suuseksissä. Turvallista seksiä ovat myös kosketteleminen, itsetyydytys, katseleminen ja suuteleminen. Väestöliitto , Hiv-säätiö Sukupuolitautien korkeaa prevalenssia erityisesti miesten kanssa seksiä harrastavien miesten keskuudessa CDC , Mayer on selitetty osin turvaseksiväsymyksellä safe sex fatigue Rowniak Aikaisempien tutkimusten mukaan osapuolten hiv-status otetaan suhteellisen harvoin keskusteluun miestenvälisissä satunnaisissa seksikontakteissa: Miehistä 52 prosenttia ei myöskään paljastanut omaa hiv-statustaan seksikumppanilleen.

Benotsch ym Myöhemmässä Benotschinin ym. Tästä huolimatta seksuaalisesti aktiiviset miehet olivat olleet keskimäärin 2,0 suojaamattomassa anaaliyhdynnässä Benotsch ym. Rosenberg ym Tutkimukset osoittavatkin, että suojaamattomat anaaliyhdynnät ovat lisääntyneet miestenvälisessä seksissä länsimaissa altistaen miehet näin sukupuolitaudeille Gastaldo ym. Turvaseksikäyttäytyminen edellyttää kondomin käyttöä suuseksissä, jotta esiliukastetta tai siemennestettä ei pääse kumppanin suun limakalvoille.

Kuitenkin tutkimukset osoittavat, että kondomia käytetään harvoin suuseksissä edes satunnaisissa seksikontakteissa. Suomalaisen tutkimuksen Huotari ja Lehtonen mukaan suomalaiset miehet käyttävät harvoin kondomia satunnaisten seksikumppaneiden kanssa suuseksissä. Tutkimukseen osallistuneista vajaa kolmasosa käytti aina tai lähes aina kondomia suuseksissä satunnaisen kumppanin kanssa. Myös kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu kondomin vähäinen käyttö suuseksissä Stone ym.

Minkälaista on miesten seksuaalikäyttäytyminen satunnaisten seksikumppanien kanssa? Minkälaista on miesten turvaseksikäyttäytyminen satunnaisten seksikumppanien kanssa? Tietoa voidaan hyödyntää terveydenhuollossa tämän väestöryhmän seksuaaliterveyden edistämisessä. Nimenomaan miesten kanssa seksiä harrastaville miehille kohdennettiin lyhyt Internetkysely, joka toteutettiin anonyymisti. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista, kyselyyn vastattiin ilman vastaajan tietokonetietoja, ja vastaajat informoitiin tutkimuksen käytännön toteutuksesta ja tulosten julkistamisesta.

Vastaajat joutuivat kyselyssä edetäkseen vahvistamaan, että he olivat lukeneet ja ymmärtäneet tutkimuksen tarkoituksen. Parahoo , Berg Tutkimusaineisto kerättiin kesä elokuussa yhteensä 25 eri kielellä Internetiä hyödyntäen, koska Internet-verkkosivut ovat osoittautuneet kustannustehokkaiksi ja päteviksi välineiksi rekrytoida tämän ryhmän jäseniä tutkimuksiin EMIS Tiedotus tutkimuksesta tapahtui sekä Internetin että suomen-, ruotsin- ja englanninkielisten painotuotteiden avulla laajasti koko maassa.

Tutkimuksesta tiedotettiin julistein ja käyntikortin kokoisin esittein, joita jaettiin SETA: Tiedotteista kävi ilmi, miten tutkimukseen voi osallistua Internetissä. Lisäksi siinä ilmoitettiin Internet-linkki, jonka kautta pääsi vastaamaan kyselyyn. Monilla nettisivuilla, joissa tutkimuksesta tiedotettiin, vierailee myös miehiä, joilla on seksiä miesten kanssa, mutta ei homo- tai bi-identiteetillistä itsemäärittelyä. Kyselyä ei siis kohdistettu määrällisesti valitulle kohdejoukolle, vaan kysely oli avoin kaikille miesten kanssa seksiä harrastaville miehille Suomessa.

Tutkimukseen osallistui Suomessa yhteensä vastaajaa. Tähän tutkimukseen vastanneet olivat eri puolelta Suomea. On kuitenkin huomattava, että suurin osa vastanneista asui keskisuuressa tai suuressa kaupungissa ja lähes puolet Uudellamaalla. Tutkimukseen osallistumisen kannalta oli helpottavaa, että kysely toteutettiin Internet-kyselynä ja vastaaminen oli mahdollista itselle parhaiten sopivana ajankohtana.

Osalle vaatimus tietokoneesta saattoi olla myös tutkimukseen osallistumista rajoittava tekijä. Suomessa vastanneista 97,9 prosenttia oli miehiä, 0,4 prosenttia miehestä naiseksi ja 1,7 prosenttia naisesta mieheksi transsukupuolisia. Nuorin osallistuja oli 14 -vuotias ja vanhin 86 -vuotias. MITTARIT Käytetty mittari kehitettiin 38 maan yhteistyönä aikaisempia mittareita ja tutkimuskirjallisuutta hyödyntäen, mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta Parahoo Mittari rakentuu osin European Centre for Disease Prevention and Control -organisaation nimeämille indikaattoreille, joista osa on populaatiospesifejä; tässä tutkimuksessa miestenvälisen seksin indikaattoreita.

Lisäksi mittarissa on kysymyksiä, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi preventiivisessä työssä ja interventioiden kehittämisessä. Mittari esitestattiin kolmessa vaiheessa. EMIS , Berg ym. Lopullinen mittari muodostui kaikkiaan kysymyksestä, joita kaikkia ei kysytty kaikilta, koska osa kysymyksistä oli jatkokysymyksiä edelliseen kysymyksen vastaukseen. Suurin osan kysymyksistä oli Likert -asteikollisia, määrää mittaavia tai dikotomisia kysymyksiä Berg Mittarin käännökset eri kielille tehtiin kaksoiskäännöksinä.

Käytetyn mittarin heikkoutena on tässä raportoitavan aineiston osalta 29 kysymystä se, että siinä ei kysytty kondomin käyttöä suuseksissä, jonka kuitenkin katsotaan liittyvän turvaseksikäyttäytymiseen. Yksityiskohtainen kuvaus mittarin kehittämisestä ja käytöstä on saatavilla Weatherburnin kollegoineen kirjoittamassa artikkelissa.

Kyselyyn vastaaminen vei keskimäärin 20 minuuttia. Tämän artikkelin aineistona ovat mittarin osiot, jotka kohdentuivat seksiin satunnaisten mieskumppanien kanssa sekä turvaseksikäyttäy- Tässä aineistossa ovat vain Suomessa vastanneiden vastaukset.

Taustamuuttujina kysyttiin vastaajan sukupuolta, ikää, asuinpaikkaa koko , asuinalue maakunta , Suomessa asumisaikaa, korkeinta tutkintoa ja työssäoloa.

Seksiä satunnaisten mieskumppaneiden kanssa kysyttiin yhteensä 17 kysymyksellä. Viimeisimmän satunnaisen mieskumppanin kohtaamispaikkaa kysyttiin yhdellä kysymyksellä eri kohtaamispaikkoja; Taulukko 1. Mahdollisia aikaisempia seksikontakteja kyseisen satunnaisen mieskumppanin kanssa kysyttiin yhdellä kysymyksellä ei, kyllä kerran, kyllä useammin kuin kerran; Taulukko 1. Yleensä seksin harrastamista satunnaisen kumppanin kanssa kysyttiin kahdella kysymyksellä: Satunnaisen mieskumppanin kanssa harrastettua viimeisintä seksin toteutusmuotoa kysyttiin yhdeksällä kysymyksellä Taulukko 4.

Viimeisimmän satunnaisen seksikumppanin tapaamispaikka, aikaisemmat seksikokemukset hänen kanssaan, anaaliyhdynnässä oleminen viimeisimmällä tapaamiskerralla sekä omasta hiv-statuksesta kertominen. Viimeisimmän satunnaisen seksikumppanin tapaamismuoto, tiedot tai ajatukset kyseisen kumppanin hiv-statuksesta suhteessa taustamuuttujiin.

Seksin toteutusmuodot satunnaisen miespartnerin kanssa. Seksin toteutusmuoto Milloin viimeksi masturboitte toisianne? Satunnaisten seksikumppanien kanssa harrastetun anaaliyhdynnän suhde taustamuuttujiin. Syyt miksi vastaaja tiesi tai ajatteli tietävänsä viimeisimmän satunnaisen seksikumppaninsa hiv-statuksen. Seksin turvallisuus viimeisimmän satunnaisen miespuolisen seksikumppanin kanssa. Lisäksi kysyttiin satunnaisen mieskumppanin kanssa harrastettua anaaliyhdyntää viimeisen vuoden aikana kyllä, ei Taulukko 5 ja satunnaisten mieskumppaneiden määrää anaaliyhdynnöissä viimeisen vuoden aikana kahdella kysymyksellä sekä lukumäärinä 0 yli 50 että suhteellisina määrinä ei kenenkään kanssa kaikkien kanssa.

Turvaseksikäyttäytymistä satunnaisten mieskumppaneiden kanssa kysyttiin yhteensä 12 kysymyksellä. Tutkimuksessa kysyttiin omasta hivstatuksesta kertomista viimeisimmässä satunnaisessa seksikontaktissa ennen seksiä tai sen aikana Taulukko 1. Kysymyksissä tiedusteltiin myös viimeisimmän satunnaisen kumppanin hiv-statuksen tietämistä tai ajatusta siitä sekä sitä, miksi piti häntä joko hiv-negatiivisena tai positiivisena Taulukot 2 ja 6. Lisäksi kysyttiin kondomien käyttöä anaaliyhdynnässä satunnaisten mieskumppaneiden kanssa viimeisimmän vuoden aikana ei koskaan, harvoin, joskus, useimmiten, aina ja satunnaisten mieskumppaneiden määrä suojaamattomassa anaaliyhdynnässä viimeisen vuoden aikana vaihto ehdot 0 yli Vielä kysyttiin suojaamattomassa anaaliyhdynnässä olemista satunnaisen, vastaajan hiv-positiiviseksi tietämän henkilön kanssa, suojaamattomassa anaaliyhdynnässä olemista satunnaisen, vastaajan hiv-negatiiviseksi tietämän henkilön kanssa sekä suojaamattomassa anaaliyhdynnässä olemista satunnaisen kumppanin kanssa, jonka hiv-statusta vastaaja ei pohtinut tai tiennyt Taulukko 5.

Viimeisimmän satunnaisen mieskumppanin kanssa harrastettua seksiä ja sen turvallisuutta mitattiin kuudella kysymyksellä Taulukko 7. Aineistoa analysoitiin ristiintaulukoimalla vastauksia taustamuuttujittain.

Viimeisimmän satunnaisen seksikumppanin tapaamispaikoista muodostettiin taustamuuttujatarkastelua varten kaksi luokkaa: Sarake- ja rivimuuttujien välistä riippuvuutta testattiin χ2 -riippumattomuustestillä, jonka nollahypoteesi on, ettei muuttujien välillä ole riippuvuutta.

Merkitsevyystasona käytetään viiden prosentin riskirajaa. Vastaajan ikä, asuinpaikan koko ja työsuhdetilanne olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä satunnaisen kumppanin tapaamistapaan joko kasvotusten tai Internetin välityksellä.

Prosenttiosuuksina tarkasteltuna erityisesti alle 25 -vuotiaat ja pienellä paikkakunnalla asuvat miehet käyttävät Internetiä miespuolisen seksikumppanin etsimiseen. Yhden tai useamman kerran seksiä kyseisen satunnaisen kumppanin kanssa oli harrastanut vastanneista 37,1 prosenttia. Tämä merkitsee sitä, että suurin osa satunnaisista kumppaneista oli ollut täysin uusia ja vieraita vastaajille. Yleisimmät seksin toteutusmuodot satunnaisen mieskumppanin kanssa olivat suuseksi, keskinäinen masturbaatio ja anaaliyhdyntä.

Vaikka suuseksi ja keskinäinen masturbaatio ovatkin tässä aineistossa yleisimmät seksin toteutusmuodot, silti anaaliyhdyntä on myös hyvin yleistä satunnaisissa seksikontakteissa. Vastaajan asuinpaikan koko ja asuinalue oli tähän tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä. Prosenttiosuuksina tarkasteltuna erityisesti suurella paikkakunnalla ja Uudellamaalla asuvat miehet ovat olleet anaaliyhdynnässä satunnaisen mieskumppanin kanssa viimeisen vuoden aikana.

Vastanneiden ikä, asuinpaikan koko Vastaajista suurin osa ei ollut saanut siemennestettä omaan suuhunsa viimeisimmän satunnaisen kumppanin kanssa tai saanut siemensyöksyä vastaanottavan puolen suuhun. Vastaajista suurin osa oli käyttänyt kondomia viimeisimmässä anaaliyhdynnässä satunnaisen kumppanin kanssa Taulukko 7.

Ei koskaan tai harvoin kondomia käytti 15,8 prosenttia. Vastaajan ikä ja asuinalue olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä suojaamattomassa anaaliyhdynnässä olemiseen satunnaisen hiv-positiiviseksi tiedetyn miehen kanssa. Prosenttiosuuksina tarkasteltuna erityisesti Uudellamaalla asuvat ja yli 40 -vuotiaat olivat olleet suojaamattomassa anaaliyhdynnässä hiv-positiiviseksi tietämänsä miehen kanssa.

Vastaajan suorittaman korkeimman tutkinnon taso oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä suojaamattomaan anaaliyhdynnässä olemiseen satunnaisen hiv-negatiiviseksi tiedetyn miehen kanssa. Prosenttiosuuksina tarkasteltuna erityisesti muun kuin opisto- tai korkeamman tutkinnon suorittaneet olivat olleet suojaamattomassa anaaliyhdynnässä hiv-negatiiviseksi tiedetyn miehen kanssa. Vastaajan ikä ja asuinpaikan koko olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä suojamaattomassa anaaliyhdynnässä olemiseen satunnaisen mieskumppanin kanssa, jonka hiv-statusta ei tiedetty tai pohdittu.

Prosenttiosuuksina tarkasteltuna erityisesti alle 40 -vuotiaat ja suurella paikkakunnalla asuvat miehet ovat olleet suojaamattomassa anaaliyhdynnässä satunnaisen mieskumppanin kanssa pohtimatta hänen hiv-statustaan. POHDINTA Tämän tutkimuksen tulosten mukaan lähes puolet vastaajista oli löytänyt viimeisimmän satunnaisen miespuolisen seksikumppanin Internetistä, Internetin ollessa yleisin tapaamisfoorumi.

Aikaisemman suomalaisen tutkimuksen Lehtonen mukaan baarit ja ravintolat ovat olleet suosituimpia seksiseuran etsimispaikkoja alle 40 -vuotiaiden keskuudessa. Kuitenkin kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että miesten kanssa seksiä harrastavien miesten Internetin käyttö seksikumppaneiden etsimiseen on lisääntynyt Blackwell Tämän tutkimuksen tulokset vastaavat siis kansainvälistä trendiä.

Seksikumppanien haku Internetistä voi kuitenkin lisätä riskiseksikäyttäytymistä Blackwell , Bauermeister ym. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan erityisesti nuoret ja pienellä paikkakunnalla asuvat miehet käyttävät Internetiä satunnaisen seksikumppanin etsimisessä.

Satunnaisen seksikumppanin etsiminen Internetistä voi kuitenkin merkitä suurentunutta riskiä joutua väkivallan kohteeksi Bauermeister ym.

Väkivallan riski on tärkeää muistaa, koska tämän tutkimuksen tulosten mukaan yli suurin osa satunnaisista seksikumppaneista on ollut aiemmin tuntemattomia seksikumppaneita. Aikaisempien tutkimusten mukaan prosentilla miehistä on satunnaisia seksikumppaneita. Yleisimmät seksin toteutusmuodot olivat tämän tutkimuksen mukaan suuseksi, keskinäinen masturbaatio ja anaaliyhdyntä. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan lähes kolme neljäsosaa vastanneista ei kertonut mitään Tämä merkitsee sitä, että omasta hiv-statuksesta keskustellaan hyvin harvoin miestenvälisissä satunnaisissa seksikontakteissa.

Mielenkiintoista on kuitenkin se, että tämän tutkimuksen tulosten perusteella yli puolet satunnaisista miespuolisista seksikumppaneista oli kertonut joko suoraan tai epäsuoraan omasta hiv-statuksestaan tähän tutkimukseen osallistuneelle miehelle. Satunnaiselle seksikumppanille oman hiv-positiivisuuden kertominen saattaa olla vaikeaa, koska suhtautuminen hiv-positiivisiin saattaa olla hyvinkin torjuvaa. Seksistä hiv-positiivisen kanssa voidaan kieltäytyä, vaikka seksiä voitaisiin harjoittaa myös turvallisesti Huotari ja Lehtonen Tämän tutkimuksen tulosten perusteella suomalaisten miesten kanssa seksiä harrastavien miesten kondomin käyttö satunnaisissa seksikontakteissa on melko yleistä, koska suurin osa tutkimukseen osallistuneista käytti kondomia satunnaisissa seksisuhteissa.

Kuitenkin reilu kymmenesosa ilmoitti, että ei käytä koskaan tai käyttää hyvin harvoin kondomia anaaliyhdynnöissä satunnaisen kumppanin kanssa. Tulosten tulkinnassa on kuitenkin huomioita se, että tähän osaalueeseen vastasi kaikista tutkimukseen osallistuneista vain noin puolet. Aikaisemmassa suomalaisessa tutkimuksessa Lehtonen todettiin, että erityisesti alle 20 -vuotiaat eivät käytä kondomia niin usein kuin muut.

Heistä vain noin 40 prosenttia käytti kondomia aina satunnaisen kumppanin kanssa. Tämän suomalaisen tutkimuksen Lehtonen mukaan vuotiaat käyttivät muihin verrattuna selkeästi useammin kondomia aina anaaliyhdynnässä satunnaisen kumppanin kanssa. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan suurin osa vastanneista ei ollut harrastanut suojaamatonta anaaliyhdyntää satunnaisen hiv-positiiviseksi tietämänsä henkilön kanssa.

Kuitenkin osa oli harrastanut suojaamatonta anaaliyhdyntää myös hiv-positiiviseksi tietämänsä miehen kanssa. Suojaamaton anaaliyhdyntä on tämän tutkimuksen tulosten mukaan kohtuullisen tavallista tilanteessa, jossa kumppanin tiedetään olevan hivnegatiivinen. Tähän tutkimukseen osallistuneista kaksi kolmasosaa oli ollut suojaamattomassa anaaliyhdynnässä satunnaisen kumppanin kanssa, jonka hiv-statusta he eivät tienneet tai pohtineet.

Tulosten tulkinnassa on kuitenkin huomioitava se, että tässä osa-alueessa vastanneiden kokonaismäärät olivat vain noin neljäsosa tutkimuksen kokonaisosallistujamäärästä vaihdellen vastaajaan. Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että yli puolet seksuaalisesti aktiivisista miehistä on raportoinut olleensa anaaliyhdynnässä miehen kanssa, jonka hiv-statusta he eivät tienneet Benotsch ym.

Erityisesti nuoret alle 25 -vuotiaat ja pienellä paikkakunnalla asuvat miehet käyttävät Internetiä kontaktien luomisessa. Tulosten mukaan suurin osa vastanneista ei tuntenut entuudestaan viimeisintä satunnaista seksikumppaniaan. Seksuaaliterveyden edistämisessä on otettava huomioon tämä kontaktinmuodostustapa sekä informoitava mahdollisista riskeistä Internet-kontakteissa, kuten riskiseksikäyttäytyminen ja väkivallan kohteeksi joutuminen.

Satunnaiset seksisuhteet ovat tavallisia suomalaisten miesten miestenvälisessä seksissä. Seksuaaliterveyden edistämisessä on muistettava, suuri satunnaisten seksikumppanien määrä on tunnistettu erääksi hiv-infektioriskiksi. Satunnaisiin seksikumppaneihin kannattaa kiinnittää huomioita miesten seksuaaliterveyden edistämisessä ja ottaa se puheeksi, jos mahdollista.

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella oman tai kumppanin hiv-statuksen esille ottaminen on vähäistä satunnaisissa seksikontakteissa. Seksuaaliterveyden edistämisessä kannattaa rohkaista siihen liittyvään avoimeen keskusteluun. Ellei hiv-statuksesta tai muista mahdollisista seksin välityksellä tarttuvista taudeista voi keskustella avoimesti, on keskityttävä mahdollisimman turvalliseen seksiin satunnaisissa kontakteissa.

Suuseksi, keskinäinen masturbaatio ja anaaliyhdyntä ovat tämän tutkimuksen mukaan tavallisimpia seksin toteutusmuotoja miestenvälisissä satunnaisissa seksikontakteissa.

Seksuaaliterveyden edistämisessä on muistettava erityisesti kondomin käyttö sekä suuseksissä että anaaliyhdynnöissä, koska turvallisessa seksissä pyritään välttämään joko esiliukasteen, siemennesteen tai veren joutumista limakalvoille tai rikkinäiselle iholle. Tähän tutkimukseen vastanneista suurin osa käytti kondomia viimeisimmässä anaaliyhdynnässä satunnaisen kumppanin kanssa. Pieni osa tähän tutkimukseen osallistuneista oli harrastanut suojaamatonta anaaliyhdyntää myös hiv-positiiviseksi tietämänsä henkilön kanssa.

Vaikka kondomin käyttö anaaliyhdynnöissä satunnaisen mieskumppanin kanssa onkin tämän tutkimuksen perusteella yleistä, kannattaa siihen edelleen kiinnittää huomiota seksuaaliterveyden edistämisessä, koska edelleen on miehiä, jotka käyttävä kondomia harvoin tai ei koskaan satunnaisissa kontakteissaan. Sexual behavior with non-steady partners: The purpose of this study was to describe men s sexual behavior with non-steady male sex partners. Over half of the respondents had had sex with a non-steady male partner during last year.

The most common ways of having sex were oral sex, mutual masturbation and anal intercourse. The possibility of nonsteady male partners should be considered when aiming to promote men s sexual health and guide men to conduct as safe sex as possible.

It is of importance to pay attention on discussing partners HIV-status and the use of condom. Perceived risks and protective strategies employed by young men who have sex with men YMSM when seeking online sexual partners. J Health Commun Substance use, medications for sexual facilitation, and sexual risk behavior among traveling men who have sex with men.

Sex Transm Dis Internet use, recreational travel, and HIV risk behaviors in men who have sex with men. J Community Health Predictors of never testing for HIV among a national online sample of men who have sex with men in Norway.

Scand J Public Health Structural and environmental factors are associated with internalized homonegativity in men who have sex with men: Soc Sci Med The relationship among population size, requests for bareback sex, and HIV serostatus in men who have sex with men using the Internet to meet sexual partners.

J Hum Behav Soc Environ Open Infect Dis J STD trends in the United States: Unprotected sex among men who have sex with men in Canada: If they will, let them not only be circumcised but mutilated. Jerome "But I wonder why he [the heretic Jovinianus] set Judah and Tamar before us for an example, unless perchance even harlots give him pleasure; or Onan, who was slain because he grudged his brother seed.

Does he imagine that we approve of any sexual intercourse except for the procreation of children? Others, indeed, will drink sterility and murder a man not yet born, [and some commit abortion]" Letters Caesarius of Arles "Who is he who cannot warn that no woman may take a potion so that she is unable to conceive or condemns in herself the nature which God willed to be fecund?

As often as she could have conceived or given birth, of that many homicides she will be held guilty, and, unless she undergoes suitable penance, she will be damned by eternal death in hell. If a woman does not wish to have children, let her enter into a religious agreement with her husband; for chastity is the sole sterility of a Christian woman" Sermons 1: Christians have always condemned contraceptive sex.

Both forms mentioned in the Bible, coitus interruptus and sterilization, are condemned without exception Gen. The early Fathers recognized that the purpose of sexual intercourse in natural law is procreation; contraceptive sex, which deliberately blocks that purpose, is a violation of natural law.

Every church in Christendom condemned contraception until , when, at its decennial Lambeth Conference, Anglicanism gave permission for the use of contraception in a few cases. Soon all Protestant denominations had adopted the secularist position on contraception. Today not one stands with the Catholic Church to maintain the ancient Christian faith on this issue.

How badly things have decayed may be seen by comparing the current state of non-Catholic churches, where most pastors counsel young couples to decide before they are married what form of contraception they will use, with these quotations from the early Church Fathers, who condemned contraception in general as well as particular forms of it, as well as popular contraceptive sex practices that were then common sterilization, oral contraceptives, coitus interruptus, and orally consummated sex.

Many Protestants, perhaps beginning to see the inevitable connection between contraception and divorce and between contraception and abortion, are now returning to the historic Christian position and rejecting contraceptive sexual practices. It should be noted that some of the Church Fathers use language that can suggest to modern ears that there is no unitive. It is unclear whether this is what some of them actually thought or whether they are intending simply to stress that sexual activity becomes immoral if the procreative.

However that may be, over the course of time the Church has called greater attention to the unitive. On totta, että ehkäisykiellolle ja ylipäänsä pidättyväiselle suhtautumiselle "lihan iloihin" on luterilaisuudessa ja kristinuskossa laajemminkin vahva perinne. Sekin on totta, että kirkkoisät ovat olleet välillä jopa perverttisen tarkkoja määritellessään mikä on sallittua ja mikä ei. Perinnäissääntöjen ja ihmiskäskyjen kehittäminen ja korottaminen ei suinkaan ole mikään oman liikkeemme yksinoikeus, vaan kyllä siihen on syyllistytty ja paljon pahemminkin muissa kristillisissä jos toki myös mm islamilaisissa liikkeissä.

Mutta tämä, että se on ollut vahva kristillinen ja yhteiskunnallinen perinne, ei pyhitä tätä asiaa. Ehkäisykielto ja siihen liittyvät mahdolliset opilliset ja uskonnolliset liittymäpinnat pitää arvioida vain ja vain Jumalan sanaa eli Raamattua vasten. Ja tähän, kuten edellä totesin, ei löydy kuin hyvin tulkinnanvaraisia raamatunkohtia. Epäilemättä asia on ollut ihmisjärkeä ärsyttävä jo kirkkoisien aikaan, kun he ovat koettaneet selittää Raamatussa kovin epäselvästi kuvattua asiaa varsin jyrkästi ja yksioikoisesti.

Uskokoon ken tahtoo tässä asiassa kirkkoisiin ja kirkon vuosituhantiseen perinteeseen. Minä uskon mieluummin Jumalan sanaan, jota vaikkapa Paavalin kautta on viisaasti opetettu. Hän nimenomaan varoittaa meitä uskonnollistamasta vääriä asioita ja kehottaa arvioimaan kaikkia oppeja ja opetuksia Jumalan sanaa vastaan. Ja tässä arvioinnissa, esimerkiksi niissä lukuisissa dokumentoiduissa keskusteluissa, joihin sinäkin viittaat, ehdoton ehkäisykielto jää kyllä tulkinnaksi, jonka raamatunmukaisuus jää vahistamatta.

He sentään säilyttivät ja välittivät meidänkin ajallemme elävän evankeliumin. En väitä, että he olisivat olleet erehtymöttämiä, mutta vähintään yhtä erehtyväisiä olemme me. Raamatullisuus ei voi tarkoittaa sitä, että syntiä on vain se, mikä on nimeltämainiten kielletty Raamatussa.

Mieti itse, mitä kaikkea tällä logiikalla jouduttaisiin pitämään sallittuna. Palstalla on tuotu esiin monia raamatunkohtia, jotka johdonmukaisesti ja rehellisesti noudatettuina johtavat ehkäisystä pidättäytymiseen.

Kaikki nämä raamatunpaikat jätetään kuitenkin muitta mutkitta huomiotta. Siksi, että kun usko on kuollut sydämeltä, ei todellisuudessa jakseta uskoa, että Jumala johtaa asiat parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Ei jakseta jättäytyä Jumalan varaan.

Jos kerran olet sitä mieltä, että kristillisyyden opetusta tulee arvioida vain ja nimenomaan Raamatun valossa, niin miten suhtaudut esimerkiksi tähän selväsanaiseen raamatunkohtaan?

Väitätkö siis, että naisen pelastus on sukupuolen takia mahdollinen vain sillon kun hän on avioliitossa ja saanut lapsia. Tällaista "perinnettä" varmaan myös jossain on, mutta en ole sitä seuroissa sentään kuullut. Olen lapsuususkossa ja rukous on että saisin pysyäkin. Jos edelleen puhutaan lapsista ja alla olevat lauseet liittyvät siihen.

Äidiksi nainen tulee jo yhden lapsen jälkeen. Se että nainen on synnyttäjä ei merkitse tässä lauseessa lasta joka vuosi. Kahden lapsen äitinä ole lasten synnyttäjä. Ihmettelen vl tulkintaa esimerkiksi rytmimenetelmästä tämän lauseen perusteella, vaikka oma määräni onkin lapsettomuuden tulosta. Huomatkaa, että jos kerran haluatte ratsastaa Raamatun arvovallalla, kuten liberaali-vl tekee, niin teidän täytyy, ollaksenne johdonmukaisia, noudattaa myös edellä lainaamaani raamatunkohtaa. Jos te ette ota sitä vakavasti, kaikille paljastuu, ettei edes Raamattu ole teille mikään auktoriteetti.

Te kunnioitatte vain omia mieltymyksiänne ja arvioitte niiden valossa jopa Raamattua. Hohoi, sinulla on selvää kykyä loogiseen ajatteluun jne, mutta sitten sekaan mahtuu tuollaista älytöntä höpötystä! Odotan edelleen vastaustasi ketjun lopussa esittämiini kysymyksiin. Koska on aivan päivänselvää, ettei tuosta psalmikohdasta saada väännettyä mitään ehkäisyyn liittyvää ilman väkivaltaa ja koska se ei näin muodoin kestä minkäänlaista teologista tarkastelua.

En jaksa kaivaa ketjuja, enkä osaakaan. Tässä pätkä toisesta psalmikohdasta ja sen "perusteltavuudesta" ehkäisykieltona: Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät, jo kaukaa sinä näet aikeeni. Kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut, perin pohjin sinä tunnet minun tekemiseni.

Kielelläni ei ole yhtäkään sanaa, jota sinä, Herra, et tuntisi. Sinä suojaat minua edestä ja takaa, sinä lasket kätesi minun päälleni.

Se on ihmeellistä, siihen ei ymmärrykseni yllä. Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta, minne voisin paeta sinun edestäsi?

Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä, vaikka tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet. Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin tai muuttaisin merten taa, sielläkin sinä minua ohjaat, talutat väkevällä kädelläsi.

Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut.

Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä! Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän kuin on hiekanjyviä. Minä lopetan, mutta tiedän: Tämä psalmi kuvaa Jumalan olemusta, kaikkinäkevyyttä ja kaikkitietävyyttä. Psalmeissa, joita kokonaisuutena voidaan pitää Raamattuun sisältyvänä runollisena rukouskirjana, voidaan erottaa viisaus-, rukous- ja valitusrunoja.

Psalmeissa ei ole varsinaisia hengellisiä käskyjä eivätkä ne kristillisessä tulkintaperinteessä edusta muutoinkaan Raamatun hengellistä ydintä. Kyse on yksinomaan runollisesta kielikuvasta, vertauskuvallisesta puhetavasta, jolla halutaan sanoa painokkaasti, että ihminen on Jumalan luoma ja koko elämämme kuuluu Jumalalle, mennyt, nykyinen ja tuleva. Tällä ei siis myöskään voida perustella ehkäisykieltoa.

Psalmissa ei viitata sellaiseen. Sama vastaus kuin aiemminkin: Tarvitaan pitkiä aasinsiltoja ja ihmismielen mukaisia tulkintoja, jotta päädyttäsisiin ehkäisykieltoon tämän psalmikohdan pohjalta.

Ehkäisyn raamatullisia perusteita on tivattu monelta suunnalta myös kirkko ollut kiinnostunut , eikä SRK ole enää voinut näitä perusteluja käyttää, ihan oman uskottavuutensakaan takia. Sillä, että siittiöt ja munasolu eivät kohtaa ihmisen toimien ehkäisyn, tai vaikka eri paikkakunnilla esim työmatkalla juuri hedelmälliseen aikaan olon takia, ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että "Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut.

Kuten hyvin tiedät, sanotaan siellä "Kaikki on sallittua. Tietenkään tämä ei tarkoita kuten mm Lutherin vastustajat syyttivät Lutheria , että se tarkoittaisi, että saa elää vapaasti kuin pellossa, vaan kristilliseen elämäntapaan kuuluu kyllä tiettyjä asioita, joiden mukaisesti uskovainen haluaa elää.

Tähän tietysti viittaa tuon yo lainauksen tunnettu jatko " Tämä tarkoittaa sitä, että Raamattuun kirjoitetun lain täyttäminen ja kieltojen ja määräyksien noudattaminen eivät ole uskomisen kannalta olennaisia.

Uskomisen kannalta olennaista on vain usko. Mutta on tietysti selvää, että Raamatun neuvot, ohjeet ja kiellot on syytä ottaa vakavasti osana Jumalan ilmoitusta. Mutta uskomisen ja taivaaseen pääsemisen ehtoja niiden noudattaminen ei ole. Mutta kristinusko ja Raamattu ovatkin käsittämättömän radikaaleja ja ihmisjärjelle vaikeita ymmärtää.

Mitä tulee lapsirajoitukseen, olen kohtuullisen tarkasti koettanut perehtyä sitä koskeviin raamatunkohtiin. Mm tuo edellä siteeraamasi on erittäin kaunis kohta.

Nyt sanon suoraan, mutta minusta on jotenkin sairasta, että tuollainen kaunis ja rakastava kohta voidaan pahimmillaan vääntää tarkoittamaan ehdotonta lapsirajoituksen tai ehkäisyn kieltoa. Minusta lapset ovat ihana Jumalan lahja kuten elämä ylipäänsäkin. Mutta kuinka ikimaailmassa se voidaan tulkita ehkäisykielloksi? Seuraavaksi otat tietysti Onanin kohdan esille.

Minusta sitä ei kannata tehdä tällä palstalla, sillä tämä formaatti ei tue teologista keskustelua. Jos joku kokee uskolleen tärkeäksi sen, että ei ehkäise, niin eihän siinä ole mitään väärää, mutta jos se asetetaan vaatimukseksi, jota uskovaisen tulee noudattaa, raskautetaan monien uskovaisten mieliä ja saatetaan heikkoja sisaria ja veljiä kiusaukseen ja jopa epäuskoon.

Aihe ei juuri elä itselleni, enkä ole siihen tarkasti perehtynyt. Olen taipuvainen ajattelemaan, että naispappeuteen liittyvät raamatunkohdat ovat voimakkaasti oman aikansa kulttuurin ja yhteiskunnan kuvia ja että Jumalan sanan sanoman kannalta papin sukupuoli ei olisi olennainen asia.

Tämähän on meikäläisyyden opetus ollut aina, ettei pidä juuttua yksittäisiin raamatunkohtiin, vaan katsoa Raamatun sanomaa kokonaisuutena. Mutta myönnän suoraan, etten ole syvällisesti perehtynyt naispappeusasiaan. Timoteuskirjeen kohta, jossa apostoli mainitsee, että nainen pelastuu vain lasten synnyttäjänä - minulle vastataan, että Raamattuakaan ei saa tulkita fundamentalistisesti eli kirjaimellisesti, koska sekin voi olla aikasidonnainen Mitähän on pääteltävä?

Kiistakumppanini eivät ota vakavasti seurakunnan arvovaltaa, kristikunnan traditiota ja jopa Raamattu on aikasidonnainen. Mihinkä liberaalit oikein uskovat, jos he ovat omasta mielestään päteviä arvostelemaan niin seurakuntaa, ennen uskoneita kristittyjä kuin Raamattuakin? Mihin he kiinnittävät uskonsa? Ilmeisesti vain omaan järkeensä ja mieltymyksiinsä. Ja eikö ole selvää, että uskovainen haluaa ajatella kuvaamallani tavalla: Vai omiaanko esimerkiksi Jeesus ja Paavali höpöttivät antaessaan kristityille paljon aivan konkreettisia eettisiä ohjeita?

Eikö niitä ole muka tarkoitettu noudatettaviksi? Ja jos joku ei halua noudattaa Raamatun neuvoja, eikö joudutaan päättelemään, että hänen sydämessään ei ole Pyhää Henkeä kotiopettajana? Mutta läheskään koko Raamattu ei ole lakia.

On myös paljon armoneuvoja. Miksiköhän te liberaalit sitten yritätte muokata uskostamme ihmisjärjen mukaista? Sinun on sen sijaan vaikea ymmärtää, että miten siitä sitten voidaan johtaa "ehkäisykielto". Eikö todellinen vakaumus tule kuitenkin esille vasta koettelemuksissa? Jos pidämme lapsia Jumalan lahjoina vain silloin, kun se on meille helppoa, niin eikö vakaumuksemme ole silloin vain tyhjä korulause? Jos sen sijaan haluamme pitää periaatteestamme kiinni myös vaikeina päivinä, niin silloin näkyy, että olemme aidosti sitä mieltä, mitä väitämme olevamme.

Usko Kristukseen on Jumalan suurin lahja Ef. Ääritapauksessa uskon vuoksi tulee olla valmis kärsimään jopa "vaivaa ja vainoa". Raamatun mukaan "koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi" 1. Näistä näkökulmista katsottuna minusta ei ole lainkaan väärin ajatella, että "kauniiseen ja rakastavaan" raamatunkohtaan sisältyy myös vahvasti velvoittava puoli.

Sinun logiikallasi ajatellen taas voitaisiin ajatella "on jotenkin sairasta, että tuollainen kaunis ja rakastava uskonvanhurskautta kuvaava kohta voidaan pahimmillaan vääntää tarkoittamaan kestävyyden vaatimusta vainojen aikana". Mihin lopulta perustat uskosi? Mutta kyllä vanhoilla puhujilla oli tapana "meditoida" hyvinkin tarkkaan yksittäisiä raamatunkohtia ja näin niistä avautui huikaisevia näkymiä.

Jos mennään siihen, että "yksittäiset raamatunkohdat" ovat aikasidonnaisia eikä niistä tarvitse välittää, niin Jumalan sanan tarkalta tutkimiselta ja mietiskelyltä katoaa pohja. Miksi perustelet tätä asiaa Lutherilla ja kirkkoisillä. Miksi ehtoollista ei perustella Lutherilla syntien anteeksi saamisen osalta vaikka katekismuksessakin selvästi näin lukee.

Vain synnyttäneet naisetko pelastuvat? En ole liberaali kuvaamallasi tavalla mutta silti kysyn Mitähän kristinuskoa oikein tunnustat Yksin uskosta yksin armosta vai jotain muuta. Ylipitkälle viety tulkinta kalliista ja kauniista raamatunkohdasta. Jälkimmäinen on käytännössä liian jyrkkää, ainakin jos sitä yrittää soveltaa muiden kuin itsensä arviointiin. Raamatun opetus, varsinkin kun mennään mainitsemiisi armoneuvoihin ja elämäntapa-asioihin niin monitulkintaista, että todellisuudessa syyllistyy tuomitsemiseen, jos alkaa tuolla periaatteella arvioida onko joku uskovainen vai eikö ole sitä kai tarkoitat sillä, onko Pyhä Henki sydämessä.

Raamatun elämäntapaohjeilla ei ole itseisarvoa. Ne ovat neuvoja, joiden tarkoitus on estää joutumasta eroon Jumalasta. Mutta se ei toimi kääntäen. Arvioimalla ihmisen tekoja, et voi sanoa asuuko hänessä Pyhä Henki vai ei. Jos niin voisi tehdä, niin silloin oltaisiin jo lain alla, eli tilanteessa jossa jotkin ihmisteot määrittävät sen pelastuuko ihminen vai ei. Ja siitä olemme kai yhtä mieltä, että pelastus ei ole ihmisteoista kiinni.

Totta kai me silti koko ajan arvioimme ja tarkastelemme toistemme ja itsemmekin tekoja tai tekemättä jättämisiä. Ja tässä astuu esiin Kristuksen kirkkolaki. Jos jokin mitä lähimmäisesi tekee pahentaa sinua tai siis tulee sinun uskollesi esteeksi, on sinun velvollisuutesi mennä siitä puhumaan hänelle. Meikäläisyydessä kin on lähellä harha, että usko ikään kuin pyhittyy ja vahvistuu koettelemuksien ja kieltäymyksien keskellä.

Toki sellaisiakin kokemuksia ihmisillä voi olla, mutta jos koettelemuksia, kieltäymystä ja tuskaista kilvoittelua aletaan glorifioida ollaan taas ihmisteoilla ansaitsemassa autuutta. Koko uskon järjelle vaikea ydin on siinä, että pelastus tulee "yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen ansion tähden" ilman mitään omaa tekoamme.

Kieltäymys ja koettelemukset eivät vie meitä lähemmäs pelastusta. Tai ainakaan niitä ei pidä tavoitella tai ihannoida. Pelastuksen saamme ilman velvoitteita. Sen mitä teemme tai jätämme tekemättä, teemme sitten uskon vaikuttaman omantunnon kautta. Kuten kristillisyydessä on ollut tapana sanoa "ei vaadittuna vaan hyvällä mielellä". Minusta se kannattaa ottaa todesta, eikä pelkkänä fraasina. Fundamentalistisesta raamatuntulkinnasta on aina sanouduttu irti. Raamattua on toki arvostettu, mutta sitä on luettu kokonaisuutena ymmärtäen, että siinä on myös aikasidonnaiset inhimilliset puolensa.

Jos niin teet, niin hengellinen kotisi tuskin voi olla vanhoillislestadiolainen herätysliike. Voisin vielä omasta puolestani sanoa jotain. Sillä voidaan opettaa oikein, mutta aikamoinen riski on myös mennä metsään. Luther varoittaa perustelemasta mitään uskonkäsityksiä näillä vertauskuvilla.

Ne kelpaavat Lutherin mukaan Raamatun kokonaisuudesta aukeavan selityksen "koristeiksi" ja ikäänkuin pisteeksi iin päälle. Tuollaiseen päätelmään ei tarvita ristin teologiaa.

On kuitenkin aina eri asia langeta syntiin kuin elää synnissä: Korinttolaiskirje 6 9 Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, 10 eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.

Galatalaiskirje 5 19 Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, 20 epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, 21 kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut: Näitä vastaan ei ole laki.

Sellaista, joka elää synnissä, puolustelee sitä eikä halua siitä luopua ei mielestäni voida Raamatun valossa pitää uskovaisena. Koettelemukset eivät ole autuutta lisäävä ansio, mutta uskosta ja siihen sisältyvistä periaatteista tulee pitää kiinni myös koettelemusten keskellä! Ei voida tietenkään ajatella niin, että kun usko on kerran jotain kaunista ja ihanaa, niin sitten kun se ei enää tunnu siltä, joko luovutaan uskosta tai rajataan siitä pois jotain sellaista, joka ei tunnu mukavalta.

Tämä on niin itsestään selvä asia, että viittaan vain pariin raamatunkohtaan: Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi. Korinttolaiskirje 12 9 Mutta hän on vastannut minulle: Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Juuri heikkona olen voimakas.

Kun Kristus on ensin rakastanut meitä niin hänen rakkautensa murtaa sydämemme niin, ettemme halua tuottaa hänelle enempää surua ja kärsimystä vaan haluamme seurata omaehtoisesti. Ei pelkästään jumalallinen mutta ei myöskään osittain jumalallinen ja osittain inhimillinen. Kuten Kristuksen persoonasta ei tule yrittää erotella jumalallista ja inhimillistä puolta, niin myöskään Raamatusta ei tule yrittää haarukoida erilleen Jumalan sanaa ja "aikasidonnaisia" kohtia. Raamattu ei ole esim.

Sanainspiraatio-opin kannattajat eivät yleensä näin tee. Sinun käytöksesi sen sijaan ihmetyttää. Ensin torjut seurakunnan, Lutherin ja kirkkoisät Raamattuun vedoten, sen jälkeen julistat Raamatun aikasidonnaiseksi, syytät minua raamattufundamentalistiksi ja vetoat epämääräisesti vain "luterilaisuuteen"?

Ei kovin reilua käytöstä keskustelukumppania kohtaan. Synnille ei Jumalan sana tietenkään anna lupaa. Ja luulen, että tuo ei ole mikään erotteleva tekijä. Ns vanhoillisissa piireissä ilmenee ajoittain halua luoda kuva siitä, että eri tavoin eräistä elämäntapa-asioista ajattelevat uskovaiset olisivat jonkinlaisia moraalittomia tuulipusseja, omaa etuaan havittelevia hedonisteja ja synninluvallisuudessa eläviä ja synnilleen lupaa kerjääviä ihmisiä.

En tiedä ajatteletko niin, mutta sen suuntaista on argumentaatiosi. Korjaa, jos olen väärässä. Mielestäni edellä siteeraamani Luther-kohta on hieno.

Siinähän Luther kuvaa sitä, miten itse Kristuksen suulla voidaan osoittaa sanotun asioita, jotka esimerkiksi lutherin mukaan eivät ole sellaisia, joita uskovaisen tulee noudattaa tai joita uskovaiselta tulisi vaatia. Tämä kirjoittamasi asia on periaatteessa yksinkertainen ja helppo, käytännössä se vaatii suurta keskinäistä rakkautta, suvaitsevaisuutta ja pitkämielisyyttä. Hyvin tiukasti tosin edellä korostit muutamien asiayhteydestään irroitettujen raamatunkohtien absoluuttista merkitystä.

Minäkin arvostan traditiota, mutta oppi, traditio, elämäntapaohjeet jne pitää arvostella ja arvioida Jumalan sanan eli Raamatun valossa. Tradition pyhittäminen, josta oletettavasti sanoudut sanallisesti irti, mutta jota hyvin lähellä olet tulkintoinesi, on tyypillistä katolisessa kirkossa, mutta uskonpuhdistus on siitä sanoutunut irti.

Koska Raamattu on eräiltä osiltaan, varsinkin elämäntapaan, historiantulkintaansa, juridiikkaan, luonnontieteeseen liittyviltä osiltaan aikasidonnainen, inhimillinen ja ristiriitainenkin, joudutaan käytännössä väistämättä tulkintatilanteisiin. Tilanteisiin, joissa joudutaan arvioimaan asioita suhteessa Raamatun sanomaan, ei suhteessa yksittäisiin raamatunkohtiin.

Tämä keskustelu on ollut mielestäni kiinnostava ja ainakin itselleni antoisa. Miksi tällaista keskustelua ei käydä esimerkiksi vuosikokouksissamme, julkaisujemme palstoilla, seurakuntailloissa jne? Onneksi ei ole minun tulkintani. Ja jos hän ei tottele seurakuntaakaan, suhtaudu häneen kuin pakanaan tai publikaaniin. Tästä olemme siis yhtä mieltä? Jos he kuitenkin tahallaan tekevät sellaista, mikä Jumalan seurakunnassa saarnataan synniksi, elävän uskon näkökulmasta he elävät synnissä.

Jos he puolustelevat syntiään, keräävät ympärilleen samanmielistä porukkaa ja vaativat muitakin hyväksymään heidän syntinsä, he ovat uskon näkökulmasta synnilleen lupaa kerjääviä ihmisiä, köyhiä, sokeita ja alastomia.

Luulen, että hän enemmänkin tarkoittaa sielunvihollisen tapaa osoitella meille esimerkiksi kiusauksiamme, puutteellista rakkauttamme, anteeksiantamattomuuttamme, kovuuttamme yms. Näin vihollinen käyttää Raamattua meitä itseämme vastaan. Tällaisissa epäilyksissä pitää vain roikkua kiinni Raamatun sisältämissä Jumalan armon lupauksissa ja pyytää uskovaisia ystäviä todistamaan, että Jumalan armo kuuluu myös huonolle kilvoittelijalle. Tästähän ei voi kuitenkaan vetää johtopäätöstä Raamatussa olisi jotain väärää, että uskovaisen ei oikeasti tarvitsisi rakastaa, antaa anteeksi, taistella kiusauksia vastaan jne.

Se tarkoittaa vain sitä, että uskovainen on kuolemaansa saakka yhtä aikaa vanhurskas ja syntinen. Minua vain kiinnosti tietää, kun niin pontevasti torjuit Lutherin ja kirkkoisät Raamattuun vedoten, että missä määrin ihan oikeasti pidät Raamattua auktoriteettinasi. Jollei olisi kysymys niin vakavasta asiasta, niin minua naurattaisi, kun ensin torjutaan seurakunta, Luther ja traditio Raamatulla ja sitten julistetaan Raamattu aikasidonnaiseksi ja sanotaan, että Raamattua pitää tulkita luterilaisesti.

Raamattua tulee siis arvioida luterilaisuuden valossa ja luterilaisuutta Raamatun valossa - tuosta ei kehäpäätelmä parane! Ilmeisesti lopulliseksi auktoriteetiksi jää sinun henkilökohtainen intuitiosi siitä, mikä Raamatussa, Lutherin teksteissä ja traditiossa on hyväksyttävää ja mikä aikasidonnaista.

Jollei tuolla tavalla päädytä hyllyvään opilliseen suohon, niin miten sitten! Tuli melko ärhäkkää tekstiä, älä ota henkilökohtaisesti: Katolisessa kirkossa Raamattu ja traditio ovat sen sijaan samanarvoisia. Kysymyksissä, joihin Raamattu ei anna täysin yksiselitteistä vastausta, tuli Lutherin mukaan pitäytyä vanhaan traditioon. Esimerkiksi lapsikaste-aikuiskaste ongelmaan Raamattu ei ottanut kantaa, joten Lutherin mielestä tuli pitäytyä lapsikasteeseen, koska siitä oli olemassa vanha kirkollinen perinne, kun taas aikuiskaste oli jotain uutta ja epävarmaa.

Samaa periaatetta voitaisiin soveltaa myös ehkäisykysymykseen. Kun Raamattu ei mielestäsi anna tähän kysymykseen yksiselitteistä vastausta, olisi varminta pitäytyä kristikunnan ja Jumalan seurakunnan vanhaan perinteeseen, jonka mukaan keinotekoinen syntyvyyden säännöstely syntiä.

Jokainen seuraa henkilökohtaista intuitiotaan, vai? Eikö Kristuksen seurakunnalla pitäisi olla "yksi usko, yksi mieli ja ymmärrys, niin että sillä on monenlaisia armolahjoja, mutta se on yksimielinen rakkaudessa, puolueita ei siinä ole eikä hajaannusta" Iso Katekismus. Pyhä Henki on uskon eikä epäilyksen ja kyseenalaistamisen Henki. Näin sellaisistakin raamatunkohdista, joilla ensi alkuun ei näyttänyt olevan mitään sanottavaa nykypäivän kristityille, aukesi kauniita ja lohdullisia opetuksia.

Jos sen sijaan ajatellaan, kuten liberaali-vl, että Raamatusta vain osa on Jumalan sanaa ja tärkeää on vain kokonaisuus, niin silloin tällaiselta yksittäisten raamatunkohtien tarkalta tutkiskelulta katoaa ainakin osittain pohja. Eikö ristin teologia ole juuri sitä, että seurataan Kristusta vaikka "läpi rangaistusten, kuoleman ja helvetin", eli silloinkin, kun Kristuksen seuraaminen näyttää tuottavan meille inhimillisesti katsoen vain ristiä, häpeää ja vaivaa?

Eikö ristin teologia ole sitä, että "mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään, mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta"? Paavalin elämässä ristin teologia toteutui siinä, että hän "iloitsi heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joutui Kristuksen tähden, sillä juuri heikkona hän oli voimakas". Maailman mielestä ehkäisemättömyys on "hullua" ja se tuottaa uskovaisille "heikkoutta, loukkauksia, vaikeuksia ja ahdinkoa".

Siispä periaate, että lapset otetaan vaikeinakin päivinä vastaan Jumalan lahjoina on ristin teologiaa puhtaimmillaan. Kristuksen seuraaminen voi tuottaa tietenkin tuota kaikkea, mutta pitää olla tarkkana, että emme itse keksi itsellemme ristejä.

Näin sanoo Luther; "Saatana on ovela ilkimys; hurmahenkiensä kautta hän haluaa uskotella viattomille, ettei evankeliumin saarnasta ole mihinkään, meidän täytyy tarttua johonkin muuhun keinoon, meidän täytyy esimerkiksi elää pyhästi, kantaa ristiämme ja kärsiä suurta vainoa; ja tämän itsevalitsemamme pyhyyden väärän valan takia, joka on Jumalan sanaa vastaan, vainotaan monia.

Mutta meidän vanhurskautemme ja pyhyytemme on Kristus, ja hänessä olemme täydellisiä, emme itsessämme. Kyllä - juuri tätä on ristin teologia. Unohdat nyt kontekstin, Paavali jatkaa: Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Ristin teologiasta siinä puhutaan kylläkin, nimittäin siitä, että Jumala rakastaa sitä, mikä ei ole yhtään mitään. Niin ei kukaan voi ylpeillä Jumalan edessä esimerkiksi puhtaalla vaelluksellaan, Jeesuksen seuraamisella tai ristin kantamisella. Tämä on kirkas kohta.

Tässä ripustaudutaan täysin johonkin tekoon ja sen tuomaan "pyhitykseen". Minusta tuollainen "niin silloin näkyy, että olemme aidosti sitä mieltä, mitä väitämme olevamme" on ylpeilyä ihmisten ja Jumalan edessä Tuntemattoman potilaan käyttämiä sanoja lainatakseni.

Hänen neljä viimeistä teesiään: Pois siis kaikki ne profeetat, jotka sanovat Kristuksen kansalle: Mutta menestykööt kaikki ne profeetat, jotka sanovat Kristuksen kansalle; risti, risti, eikä ole mitään ristiä. Ja niin uskomaan enemmän sitä, että taivasten valtakuntaan tullaan monen ahdistuksen kautta, kuin tuota lohdutusta: Ahdistukset eivät lisää autuutta. Jos elämä on iloista ja huoletonta, siitä saa nauttia hyvillä mielin. Ahdinkoa ei tarvi etsiä. Toisaalta ahdistukset eivät myöskään tee kristillisyydestä huonompaa.

Jos Jumala panee kärsittäväksemme ahdinkoa ja vaivaa, se tulisi kärsiä nöyrästi. Ei tule ajatella, että oikea usko on iloista, vapaata ja huoletonta voittokulkua - juuri tätähän kunnian teologia on. Jeesuksen mukaan palvelija ei ole Herraansa suurempi: Niin kuin Kristus joutui kärsimään, niin joutuvat kristitytkin.

Siksi, että Jumalan viisaus näkyy hänen omissaan autuaana hulluutena, kun he riippuvat kiinni Armahtajassaan läpi rangaistusten, kuoleman ja helvetin. Maailman mielestä se näyttää hulluudelta: Eihän tuollainen ahdasmielinen, pahamaineinen lahko, jossa elämä näyttää olevan vain "heikkoutta, loukkauksia, vaikeuksia ja ahdinkoa" voi olla Jumalan seurakunta.

Mutta "mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään, mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta". Maailman mielestä se näyttää hulluudelta" Kerran eräs vanha puhuja sanoi tästä hulluudesta, että ei sitä silti saa hulluttelemaan alkaa ja että pitää kyllä olla tarkkana miten tuota kohtaa tulkitsee.

Ei oman mielen mukaan, perustellen sillä yli ymmäryksen meneviä "opinkappaleita" ja elämäntapoja joilla ei ole oikeita perusteita. En ole huomannut, en todella. Uskovaiset haluavat, että herääätysliikkeemme saarnaisi puhdasta evankeliumia eikä lisäisi siihen omiaan eikä ehdollistaisi armoa eikä opettaisi teko-oppia.

Ristin saarna on maailmalle hullutus. Kun kristillisyyden perusta on maailman mielestä "hullu" se johtaa usein myös maailman silmissä "hulluun" käyttäytymiseen.

Sen, että esimerkiksi ehkäisemättömyyden voi vallan erinomaisesti perustella Raamatulla ja vanhalla kristillisellä traditiolla, olen mielestäni edellä tuonut esille. Edellä olen myös kyllästymiseen asti jankuttanut, ettei vaikeuksia tule etsiä eikä ruveta "hulluttelemaan". Mutta vaikeuksia ei tule myöskään paeta eikä eikä elävään kristillisyyteen "luonnostaan" liittyvää hulluutta tule yrittää karsia pois.

Alkukirkossa neuvottiin, ettei marttyyriutta tule etsiä, mutta jos sen eteen joutuu, tulee uskosta pitää kiinni loppuun saakka. Monilla liberaaleilla lähes tärkein perustelu ehkäisyasiassa näyttää olevan se, "ettei 'ehkäisykielto' voi olla Jumalan tarkoittama, koska se tuottaa meille vaikeuksia, vaivaa ja ahdinkoa". Tämä on kuitenkin selvää kunnian teologiaa. Raamatun mukaan Jumala voi sallia ja salliikin lapsilleen vaikeuksia, vaivaa ja ahdinkoa.

Vaikeuksissa, vaivoissa ja ahdingoissa tulisi pysyä uskollisena. Jeesuksen mukaan "se, joka on vähässä uskollinen on uskollinen myös paljossa, ja joka on vähässä vilpillinen, on vilpillinen myös paljossa".

Uskosta ja siihen sisältyvistä periaatteista - esimerkiksi siitä, että lapset otetaan vastaan Jumalan lahjoina - tulisi pitää kiinni myös silloin, kun se on vaikeaa.

Vai tuleeko lähimmäisen rakkauden periaatteestakin pitää kiinni vain silloin, kun se on meille helppoa? Monilla "liberaaleilla" tärkeä perustelu on myös se, että ehkäisykiellon noudattaminen johtaa rikkomuksiin lähimmäistä kohtaan, huonoon omatuntoon, itsesyytöksiin, tragedioihin, oman ihmisyyden kieltämiseen, sen kieltämiseen, miksi Jumala on meidät luonut.

Siksi, että kun usko on kuollut sydämeltä, ei todellisuudessa jakseta uskoa, että Kaikkivaltias tietää asiat paremmin kuin minä itse. Ei pystytä jättäytymään Jumalan varaan. Jos Raamattu ei mielestäsi anna tähän kysymykseen selvää vastausta, voisimme soveltaa Lutherin periaatetta. Kiistakysymyksissä, joihin Raamattu ei ota kantaa, tuli Lutherin mukaan pitäytyä vanhaan traditioon. Esimerkiksi lapsikaste-aikuiskaste ongelmaan Raamattu ei antanut vastausta, joten Lutherin mielestä tuli pitäytyä lapsikasteeseen, koska siitä oli olemassa vanha kirkollinen perinne, kun taas aikuiskaste oli jotain uutta ja epävarmaa.

Kun Raamattu ei mielestäsi anna tähän kysymykseen yksiselitteistä vastausta, olisi varminta pitäytyä kristikunnan ja Jumalan seurakunnan vanhaan perinteeseen, jonka mukaan keinotekoinen syntyvyyden säännöstely on syntiä. Laitan tähän perään vielä kerran kokoelman ehkäisyä vastustaneiden kirkkoisien ajatuksia sekä ortodoksisten piispojen kannanottoja, jotka todistavat, että katolisen kirkon lisäksi myös ort.

Tuskin tämäkään liberaalien paksuun nahkaan pystyy, mutta eivätpähän voi sitten sanoa, ettei heitä varoitettu. We are in total agreement with you, and wish you all God's help to continue your mission in the world. Pope Paul VI could not have spoken otherwise. It is God who has spoken through the mouth of the pope and through the mouth of the ecumenical patriarch. Only one could wish that the Lambeth Conference also could have found its way to support the pope's lead.

We are sure that the Eastern Orthodox Churches will give all moral support to the position taken by the pope. Eapen, Etelä-Intian syyrianortodoksinen kirkko; kirkko hyväksyi katolisen opin ehkäisyn syntisyydestä myös päänsä, piispa Yuhanon Mar Severiosin suulla "If a husband and wife do not desire to have any children, they ought to abstain from all conjugal relations until they are able to have children, and then to come together again in sexual union, relying entirely and solely on God's omniscience.

The use of contraceptive devices for the prevention of childbirth is forbidden and condemned unreservedly by the Greek Orthodox Church. Continence outside marriage, and continence in marriage itself.

So says the word of God, and such is the understanding of the word by best Christians of history. The Orthodox Church, without doubt, categorically rejects interference with the mystery of childbirth. Uskollisena sille, että jollain teolla tuo uskollisuus on osoitettavissa?

Tulee pysyä uskollisena Kristukselle ja omalletunnolleen, ei ihmissäännöille ja -opeille. Tässäpä poiminta toisesta ketjusta Ville Siksi en näe mitään syytä pitäytyä missään perinteessäkään.

Raamatusta itsestään ja kirkkoisistä puhumattakaan löytyy monenlaista ainesta erilaisille perinteille, joilla ei kuitenkaan ole elävän uskona ja pelastuksen kannalta mitään merkitystä. Kaivapa vanhojen kirkkojen käsitykset ehtoollisesta ja vertaa sitä vanhoillislestadiolaiseen käsitykseen, jos olet sitä mieltä että sieltä löytyy totuus. Ei sitten vain yhtä asiaa ehkäisyä vaan kaikki oppi.

Mihin sitäpaitsi perustuu se että katolinen kirkko sallii varmat päivät. Ihminen, ei roskapostirobotti Minulle tämä osoittaa vain sen, että Klemens Aleksandrialainen oli opettajana kärähtänyt pahemman kerran kuivaksi ja lain alle Minulle on ainakin päivänselvää, että tuosta psalmikohdasta sydämen uskovainen voi päätellä: Ehkäpä sen, että hän on epäuskoinen?

Ainakin esimerkiksi kirkkoisä Augustinukselle psalmit olivat hyvin tärkeä ellei jopa tärkein osa VT: Juuri psalmeista monet vanhan kirkon opettajat ja jo apostolit löysivät monia ennustuksia Kristuksesta. Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin Herra sanoin minun herralleni: Miten niin ne eivät siis olisi Raamatun hengellistä ydintä?

Vaikka psalmit eivät olisi Raamatun "hengellistä ydintä" ovat ne kuitenkin aina painavampaa asiaa kuin luvun ajattelutapa ja yleinen mielipide. Kenties psalmit eivät ole hengellisiä käskyjä - onko lain alta vapaalla kristityllä muutenkaan opettajanaan "hengelliset käskyt"?

Tärkeintä on, että ne kuitenkin kuvaavat ennen uskoneiden kilvoittelijoiden sydämen tuntoja, ja niiden äärellä tämänkin päivän uskovainen voi miettiä, onko hän "lammasten jäljissä"? Jos ei ole, niin silloin on syytä tarkistaa suuntaa. Psalmit 1 Matkalaulu. Onnellinen se, joka pelkää Herraa, se, joka vaeltaa hänen teitään. Koko elämäsi ajan sinä näet, kuinka Jerusalem kukoistaa, 6 sinä saat nähdä lastesi lapset.

Rauha ja menestys Israelille! Vai pitääkö näiden ajatusten jäädä vain lyyriseksi sanahelinäksi? Jos näin on, niin kannattaako meidän mennä sorkkimaan sontasormillamme pyhää ihmiselämää? Kannattaako meidän yrittää hallita ja säännöstellä luomistyötä? Onkohan meillä silloin oikea asenne? Eikö ole ihmiselämän kunnioituksen ja ihmisarvonkin kannalta parempi, että lapset ovat jotain sellaista, joka "saadaan" eikä jotain sellaista, jota "ehkäistään, rajoitetaan, tehdään tai suunnitellaan"?

Siksi emme näe mitään syytä pitäytyä perinteessäkään"? Paljon porua mutta vähän villoja. Miten siunauksen "olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa", merkitys muuttuu, jos se käännetään, kuten kirjoittaja ehdottaa: Tai "olkaa hedelmälliset, olkaa yllin kyllin ja täyttäkää maa"? Paljon sanoja peräkkäin mutta ei todellista asiaa. Vanhassa kirkossa ehtoolliselle pääsivät vain uskoviksi tiedetyt, ja hekin vain, jos olivat ensin ripittäytyneet.

Tästäkin voi päätellä, että ehtoollisen ajateltiin vaativan uskovaista sydäntä eikä vanhurskauttavan ex opere operato, tehtynä tekona. Siis raskauden karttaminen ilman pätevää syytä on myös kielletty. Kristillisyys ei ole lainkaan niin yhteinäinen esimerkiksi ns elämäntapa-asioiden suhteen, kuin mitä jotkut haluavat uskoa tai edellyttää.

Käsitykset siitä, mitkä ovat adiafora asioita ja mitkä eivät poikkeavat myös. Ihminen lienee aina taipuvainen syntiin ja lienee tyypillistä, että syntiä on helpompi tehdä, kun saa siihen tovereita mukaan. Mutta ei se tarkoita suinkaan pelkästään esimerkiksi "lihan iloja" tai sen tyyppisiä syntejä.

Vaan esimerkiksi netissä törmää helposti siihen, että hyvin kuivalla ja jyrkällä paikalla olevat uskovaiset hakevat hyväksyntää samanhenkisistä omalle syntielämälleen.

Sellaisen saa uskoa syntinä anteeksi ja vaeltaa taas vapaana armolapsena. Miten saatoit erehtyä noin pahasti Elämän säännöstelyäkään ei tosi vl jätä Jumalalle, sillä hän hedelmättömyystapauksessa on sallittua käyttää sitä paljon parjattua järkeä ja koettaa hoidoilla saada aikaan lapsi. Miksi ihmisen on sallittua sotkea lääkärin apu lapsen aikaansaamiseen, jos Jumala, "elämän ja kuoleman herra"?

Entäpä sitten toisin päin. Miksi ei anneta Jumalan päättää milloin Hän kutsuu ihmisen luokseen ja sallita Hänen tosiaan olla "kuoleman herra", vaan kaikki vl: Hehän estävät näin Jumalan toimintaa kun Hän haluaa jonkun luokseen?

Myös lakihenkinen jyrkkyys on syntiä. Mitään syntiä ei saa vähätellä eikä puolustella. Kelataan sitten vähän "käymäämme dialogia", niin selviää, kumman kanta on perusteltu. Vetoan kirkkoisiin ja Lutheriin. Sinä vastaat muun muassa näin: Minä kysyn sinulta, että kun kerran korostat noin Raamatun arvovaltaa, miten suhtaudut 1.

Minä huomautan sinulle, että on pahasti ristiriitaista, että toisaalta vetoat "Jumalan sanan auktoriteettiin", mutta pidät toisaalta Raamattua aikasidonnaisena. Ilmeisesti lopulliseksi auktoriteetiksi jää siis sinun henkilökohtainen intuitiosi siitä, mikä Raamatussa, Lutherin teksteissä ja traditiossa on hyväksyttävää ja mikä aikasidonnaista mikä on sitä Raamatun "sanomaa".

Edelleen kysyn, että jollei tuolla tavalla päädytä hyllyvään opilliseen suohon, niin miten sitten! No huomenta itsellesi, Vastaan yöllisiin provosointiyrityksiisi hyvin nukkuneena, aamukahvini juoneena ja aamun töihin valmistautessani. Olet paljon parempi keskustelija silloin, kun et kinastele ja yritä laittaa toisen suuhun asioita, joita hän ei ole sanonut. Missään kirjoittamassani kohdassa en ole kieltänyt seurakunnan merkitystä. Kirkon välttämätön rooli on erittäin selkeästi läpikäyvä Jumalan sanassa.

Ja se on myös täysin vesiselvästi kuvattuna luterilaisessa opissa. En ymmärrä, mistä olet voinut saada päähäsi, että väheksyisin seurakunnan merkitystä. Luterilainen oppi on tietenkin arvokas ja selkeä kuvaus uskosta, jota pidän oikeana, mutta on aivan selvää, että jos kun siellä on kohtia, jotka ovat ristiriidassa Raamatun kanssa, on selvää, että luterilainenkin oppi on arvioitava Raamatun valossa. Raamatun tiettyjen asioiden aikasidonnaisuus ja myös virheellisyys on niin itsestään selvää, että siitä ei ole kiinnostavaa käydä edes keskustelua.

Silti se ei vähennä Raamatun arvoa Pyhän Hengen vaikutuksesta kirjoitettuna Jumalan sanana. Mutta sitä täytyy lukea kokonaisuutena.

Subjektiivinen tulkinta saatika intuitio on aina tietysti subjektiivista ja voi olla helposti harhaista.

Mutta mitäpä muuta kuin subjektiivista tulkintaa on, kun itse kippaat suuren joukon tulkinnanvaraisia raamatunkohtia ja toteat että "johdonmukaisesti ja loogisesti niistä voi päätyä vain ja vain tiettyyn tekemääsi johtopäätökseen". Seurakunnan rooli tässä tulkinnassa on tietenkin keskeinen. Ihan niin kuin Raamatussa sanotaan ja ihan niin kuin luerilaisessa opissa on aina korostettu. Mutta sitähän tässäkin nyt tapahtuu. Kaksi tai kolme uskovaista on kokoontunut tässä tapauksessa virtuaalisesti keskustelemaan opin ja elämän eräistä ydinkohdista.

Toivottavasti käymme keskustelua sävyisästi, rakkaudella ja viisautta pyytäen. Mutta siihen saamme luottaa, että Jumalan lupauksen mukaan Pyhä Henki on mukanamme ohjaamassa tätäkin keskustelua. Minua häiritsee se, että tahallisesti tai tahattomasti yrität tulkita minua väärin ja asettaa suuhuni sanoja, joita en ole sanonut ja tehdä minusta, uskostani ja opistani tulkintoja, jotka menevät aivan liian pitkälle. Siitä nuhtelen sinua ja pyydän sinua suhtautumaan näihin asioihin niiden edellyttämällä sävyisyydellä ja kunnioituksella.

Uskovaisten joukossa on näistä kin asioista eriäviä mielipiteitä. Jos ja kun niistä on syytä keskustella, niin siinä tarvitaan sävyisää mieltä, pitkämielisyyttä, kunnioitusta, rakkautta ja nöyryyttä. Ne saavat lukijan kiemurtelemaan myötähäpeästä. Ja tässä mennään sitten niin pitkälle kuin esim tässä tiukkisten foorumilla: Ei siitä näyttäny olevan katekismuksessakaan mainintaa.

Mä aattelisin, että epäuskoisen papin jakama ehtoollinen on pätevä sen vuoksi, että pappi tai ihminen ei pyhitä ehtoollista, vaan Jumalan sana "Sinun edestäsi annettu.. Epäuskoinen taas nauttii ehtoollisen aina tuomiokseen. Pitääkö siis kääntymättömäin nautitseman H. Ei, sillä ei heillä ole siitä yhtäkän hyödytystä; vaan he vetävät sen kautta päällensä suuremman kadotuksen 1 Kor.

Uskovaisena taas, ku on ollu tilanteita että on pesemättömät jalat, eikä oo ollu pesumahdollisuutta siinä hetkessä, ja on menny ehtoolliselle, niin kyllä se olo on vaivannu, tai semmonen häpee mennä siihen, mut oon kuitenkin aina menny, oon aatellu että parempi mennä kuin olla menemättä. Joskus muistan olleeni ainoo uskovainen ehtoollisvieras jossain sunnuntai-aamun kansankirkon messussa, ja kun muistan joskus kuulleeni, että just uskovaisille ehtoollinen on tarkotettu, niin olen sit aatellu, että ois outoa, jos mä en sinne menis ja kaikki epäuskoset menis.

Niin olen ajatellut pienemmäks pahaks mennä, vaikka ei oo voinu kuulla evankeljumia just ennen sitä, kun pahemmalta ois tuntunut jättää ateria väliin pesemättömien jalkojen vuoksi.

Ja koko ajatus, että nostetaan itseä tuossakin tilanteessa, ehtoollisella. Ensimmäisessä viestissäsi tässä keskustelussa tosin totesit, että kristillisyyden asioiden ruotiminen julkisuudessa on välttämätöntä, koska kristillisyyden sisällä ei osata keskustella riittävästi. Minusta se kyllä kuulostaa varsin vahvalta seurakunnan vähättelyltä. Ajatteletko, että seurakuntaan pitää tuoda ymmärrystä ulkopuolelta, kun sitä sisäpuolella ei ole tarpeeksi? Onko seurakunnan ulkopuolella mielestäsi selkeämpi ymmärrys asioista kuin sisällä?

Jos Raamattu on aikasidonnainen ja sitä täytyy lukea kokonaisuutena, niin mikä auktoriteetti meille kertoo sen, mikä pyhässä kirjassa on aikasidonnaista ja mikä osa tuota edelleen pätevää kokonaisuutta? Se miltä musta tuntuu? Jos vastataan esimerkiksi, että luterilainen tunnustus, niin silloinhan ajaudutaan juuri siihen pelkäämääni kehäpäätelmään: Pahimmillaan voi käydä niinkin, että syntisriepu valikoi itse sekä Raamatusta, tunnustuksesta että traditiosta sen, mikä hänelle passaa ja hylkää kaiken muun milloin "aikasidonnaisena", milloin "Jumalan sanan vastaisena".

Minun mielestäni selkeintä on ajatella kristillisyyden perinteisen kannan mukaisesti: Raamattu on kokonaan jumalallinen ja kokonaan inhimillinen. Se ei ole esimerkiksi historian tai luonnontieteen oppikirja, mutta kristillistä uskoa, oppia ja elämää koskevissa kysymyksissä se on erehtymätön.

Niissä asioissa, joihin Raamatusta ei löydy riittävän selkeätä kantaa, tulisi pitäytyä perinteeseen ja kuunnella seurakunnassa puhuvaa Pyhää Henkeä. Näin vältetään mukautuminen maailman menoon. Jos minun tulkintani vaikuttaa epäjohdonmukaiselta, niin ole hyvä ja kerro tarkemmin, missä menee vikaan.

Ihan niin kuin Raamatussa sanotaan ja ihan niin kuin luterilaisessa opissa on aina korostettu. Entä, jos tyytyisimme esimerkiksi ehkäisyasiassa seurakunnan perinteiseen kantaan? Olen pyrkinyt objektiiviseen analyysiin.

Mutta vähän samalta minusta tuntui, kun sinä syytit minua yhtäältä fundamentalistiksi, jonka paikka ei ole kristillisyydessä ja toisaalta katolissävytteiseksi traditionpyhittäjäksi. Eli jos joku sanoo jonkun raamatunkohdan olevan aikasidonnainen, että se ei täten sovellu perustelemaan jotain tämän päivän asiaa, ja tämä sama katsoo, että joku toinen raamarunkohta soveltuu myös tähän päivään, niin tämä on lampaan mielestä sitä, että usko perustuu vain omaan järkeen ja mieltymyksiin!

Aika selvää pässinlihaa tuo liberaalivl: Yrität kerätä iropisteitä tuollaisilla edellisen kaltaisilla viesteillä ja sotkea niillä keskustelua. Minäkin pyydän anteeksi, jos olen loukannut. Koetan vastata myöhemmin perusteellisemmin, mutta kun en palstaa juuri käytä, niin enpä osaa sano, löytyykö tämä enää muutaman päivän päästä informaatiotulvan alta. Teidän keskusteluanne on mukava seurata. Vaikka jotkut teemat pikkuisen kiertävät kehää, niin aina sieltä joku uusikin asian pilkahtaa.

Keskustelu "sisäpuolella" meinaa tyrehtyä monestakin eri syystä jos edes alkaa , ja esimerkiksi uskoon liittyvien käsitteiden ruotiminen on luonteeltaan sellaista, että se ei sovellu minun mielestäni seurakuntapäivien tai koko Siionin keskustelutilaisuuksien aiheeksi. Käsitteellisen ajattelun kyky ja tarve on erilainen eri ihmisillä. Täällä virtuaalimaailmassa on suuri määrä kaikenlaista roskaa, mutta sen lisäksi aitoja kohtaamisia, joissa parhaassa tapauksessa selviää asioita.

Nimimerkin takaa rohkaistuu kirjoittamaan moni sellainen, joka ei missään tapauksessa uskaltaisi ajatuksiaan tuoda julki muille ihmisille keskusteluissa, saati ry: Usein puheissa viitataan siihen, kuinka "tiedon ja taidon tavarat" löytyvät seurakunnasta. Siinä kai tarkoitetaan Kolossalaiskirjeen kohtaa "Että heidän sydämensä saisivat lohdutuksen ja liitetyksi tulisivat rakkaudessa kaikkeen rikkauteen, täydellisessä ymmärryksessä Jumalan ja Isän ja Kristuksen salaisuuden tuntemiseen, jossa kaikki viisauden ja taidon tavarat kätketyt ovat.

Minä ainakin ajattelen siinä kohtaa Bileamin aasia. Jos kerran aasikin voi puhua Herran sanoja, miksei Herra voi puhua myös kenen tahansa ihmisen välityksellä?

Näen hyvin suuren vaaran sille, me perisynnin turmelemat ihmiset antaisimme mielellämme sen vallan oman lihamme himoille ja sitä kautta sielunviholliselle. Voimia ja jaksamista työpaineiden keskelle. Alla lampaan pitkä lista lyhennettynä suomeksi. Sen perusteella näyttää sille että rytmimenetelmää eli yhdynnästä pidättymistä ei vastusta kukaan ja suurin osa yhtyy katolisen kirkon kantaan, jota lammas ei listaa.

Tässä on lisäksi pieni vertailu entisajan lasten lukumäärään yhden suvun kirkonkirjojen perusteella. Mitään hirvittävää lapsilaumaa eläviä lapsia ei sen ajan äidillä ollut, tosin lapsen kuolemia jotka ovat suunnaton suru aina. Tässä tiitivistelmä siitä mitä kielletään sillä listalla jonka lammas laittoi -suuseksi -keskeytetty yhdyntä -keskenmenon aiheuttaminen eli abortti -Ehkäisykielto sillä perusteella että ei pysty kasvattamaan enempää lapsia.

On parempi siinä tapauksessa että pidättäytyy yhdynnästä. Yhtä usein kuin hän olisi voinut hedelmöityä ja saada lapsia, yhtä usein hän syyllistyy murhaan. Jos nainen ei halua saada lapsia päätyköön uskonnolliseen sopimukseen aviomiehensä kanssa, sillä siveys on sielun puhtautta kristillisellä naisella. Toivon, että edelleenkin voitais käydä tälläisiä rakentavia keskusteluja. Vaatii mekoista älyllistä epärehellisyyttä jos sivuston pystyy ohittamaan seuraavanlaisilla kommeneteilla: Toki ne voi tulkita tarkoittavan samaa, mutta perustelua maksimaaliselle lisääntymiselle niistä ei saa.

Saat vapaasti itse uskoa niin, mutta et voi tuolla raamatunkohdalla velvoittaa keitään muita uskomaan samalla tavalla ehkäisyn synniksi. Etsi joku parempi kohta! Jos olet kerran tutustunut sivustoon, niin sitten tutustuminen taisi jäädä vähän vailinaseksi, sillä sepustuksessa ei ainakaan minun silmiini osunut mitään viittausta "täyttäkää maa - täyttäkää maata" -ongelmaan.

Sen sijaan siellä vedottiin VT: Tässä kohdassa käytetty heprean kielen sana 'lisääntyä' sisältää rajallisen lisääntymisen erillismerkityksen. Miten siunauksen 'olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa', merkitys muuttuu, jos se käännetään, kuten kirjoittaja ehdottaa: Tai 'olkaa hedelmälliset, olkaa yllin kyllin ja täyttäkää maa'? Meitä on jo riittävästi, ihmislaji lajina on turvattu.

Miten voit tulkita niin, että runsas, yllin kyllin ja riittävä tarkoittaa maksimaalista, holtitonta lisääntymistä kunnes vahvat syövät heikot osittain on jo niin. Puhumattakaan siitä, että tuosta voisi vetää sellaisia johtopäätöksiä, että ehkäisemättömyys on autuuden ehto.

Kyllä uskovaisen pitäisi tyytyä Jumalan tahtoon. Lapsiahan voi myös adoptoida. Näin heitä voitaisiin pelastaa esimerkiksi kehitysmaista, hengellisen ja aineellisen hädän keskeltä, Jumalan valtakunnan yhteyteen. Surullista on myös se, että "ylimääräiset" pakastetut alkiot voidaan tietääkseni myös tuhota. Minusta se on ihmiselämän halveksimista.

Mutta tämä on vain minun henkilökohtainen näkemykseni. Mutta kyllä ihminen voi Raamatun mukaan luottaa liikaa lääkäreihin: Mutta sairauteensakaan hän ei etsinyt apua Herralta vaan lääkäreiltä. Jos ihminen ei jaksa luottaa Jumalaan ja ajatella, että hän tietää ja johtaa kaiken parhaiten, niin silloin hän on epäuskoinen. Minä lähetän kuoleman, minä annan elämän, minä lyön ja minä parannan, minun vallassani on kaikki.

Herra lähettää kuoleman ja antaa elämän, vie alas tuonelaan ja nostaa sieltä. Ainakin minun Raamattuni sanoo yksiselitteisesti: Mooseksen kirja 1 27 Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. JUMALA loi miehen ja naisen lisääntymistä varten, joten eiköhän ole viisainta jättää Jumalan tehtäväksi myös sen päättäminen, milloin ihmisiä on tarpeeksi.

Ajattelen, että niin on parasta myös ihmisarvon kannalta. Puhe "ylimääräisistä" ihmisistä, syntyvyyden "säännöstelystä" sekä lasten "tekemisestä" ja "hankkimisesta" on minusta kammottavaa ihmiselämän mekanisoimista ja esineellistämistä. Raamatun valossa ihmiselämä on pyhää, ja kaikki pyhä on Jumalan, ei synnin turmeleman ihmisen, heiniä.

Vanhoillislestadiolaisuudessa ei vaadita mitään "maksimaalista" lisääntymistä vaan kehotetaan tyytymään Jumalan tahtoon myös lapsimäärän suhteen: Ilman uskoa on mahdoton kelvata Jumalalle. Uskovainen uskoo Jumalaan Luojana ja elämän antajana ja usko näkyy myös konkreettisissa elämän valinnoissa.

Raamatussa ei puhuta ehkäisystä. Siellä ei puhuta ehkäisyä vastaan eikä sen puolesta. Josta seuraa väistämättä sellainen ajatus, että ihmisen täytyy kuunnella omaatuntoaan, ja tehdä niin kuin se neuvoo.

Aivan kuten muidenkin asioiden kohdalla joista ei raamatussa puhuta puolesta eikä vastaan esim. Jos koet, että teet syntiä jos ehkäiset, niin toimit sitten sen mukaisesti. Mutta et voi velvoittaa sillä muita. Samoin minä, jos koen, että konsertissakäynti vie minut pois jumalasta, en sinne mene, jos vain on voimia olla menemättä. Mutta en vaadi sinua toimimaan samoin, enkä katso, että asia olisi sinulle samanlainen kuin minulle.

Jos Raamatun ja tradition pohjalta tekemäni johtopäätökset ovat mielestäsi vääriä, voit aivan vapaasti yrittää kumota ne kohta kohdalta.

Olen valmis vastaamaan ajatuksistani. Asenteena näytti olevan, että ehkäisy ei voi olla syntiä, koska se ei saa olla syntiä mikä oli todistettava. Johtopäätökset tehtiin kivassa ryhmähengessä lähinnä oman ymmärryksen pohjalta, ja Raamattu mainittiin silloin tällöin koristeena, jotta vaikutettaisiin edes jonkin verran "uskovaisilta". Kaikki näytti olevan ihmisen varassa. Tärkein johtopäätös näytti olevan, ettei ehkäisy saa olla syntiä, koska ympäristönäkökulmasta syntyvyyttä pitää pienentää.

Ekonäkökulman pitäisi siis ratkaista, mikä kristillisyydessä on hylättävää ja mikä säilytettävää. Kristillisyydenkin pitäisi edistää ekologisia arvoja. Kuinka kauan te aiotte horjua molemmille puolille? Valitkaa jo, kenen puolella olette! Jos usko on oikeasti elämän tärkein asia, kaikkea - myös ympäristökysymyksiä - tarkastellaan uskon näkökulmasta: Järjen näkökulmasta voi olla selvää, että ihmisiä on aivan liikaa ja että syntyvyyttä pitää tiukasti säännöstellä.

Järki voi tulla jopa sellaiseen johtopäätökseen, että näitä "ylimääräisiä" pitäisi ryhtyä tappamaan ihmiskunnan yhteisen edun nimissä. Mutta uskon näkökulmasta tarkastellen on selvää, että niin raskas vastuu kuin ihmiselämän säännöstely, on syytä jättää Erehtymättömälle Jumalalle. Jos alamme itse säännöstellä omaa elämäämme, kadotamme näkyvistämme sen pyhyyden. Ihmiselämästä tulee pelkkä biologinen mekanismi.

Mitä siitä seuraa, jos ihmiselämä käsitetään pelkäksi biologiseksi prosessiksi? Mitä siitä seuraa uskon kannalta? Millaiseen maailmaan se johtaa?

NURUMASSAGE HYVÄT HOMOSEKSUAALISEEN RINTALIIVIT ISORINTAISELLE